Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κερνούμε το λαό χασίσι, όνειρα, ψέματα και μίση

Γρά­φει η Ελέ­νη Κακνα­βά­του //

Ας ξεκι­νή­σου­με με τον Βάρναλη.

Η αστι­κή τάξη κερ­νά­ει το λαό και τη νεο­λαία ακό­μα και θάνα­το προ­κει­μέ­νου να εξα­σφα­λί­ζει την «κοι­νω­νι­κή ηρε­μία». Θέλει μια εργα­τι­κή τάξη υπο­ταγ­μέ­νη, να μη βγαί­νει στο δρό­μο, να μη ζητά­ει το δίκιο της.

Με τη Θρη­σκεία και την Πατρίδα
την ίδια απλώ­νου­με αρίδα
τον ίδιο έχου­με σκοπό.

Κερ­νού­με το λαό χασίσι,
όνει­ρα, ψέμα­τα και μίση
– δε ντρέ­πο­νται για να ντραπώ.
( Το φως που καίει )

Και στο ποί­η­μα « Στη λεύ­τε­ρη Κίνα», το χασί­σι μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποιεί­ται ελεύ­θε­ρα προ­κει­μέ­νου μια χώρα, ένας λαός να είναι σκλάβοι.

Σε θέλουν σκλά­βα να χτυπάς
Το κού­τε­λο στο χώμα
Χασί­σι αν θες μετά χαράς
Αλλ’ όχι ελευτερία!

Ενώ στο ποί­η­μα «Της εξο­ρί­ας» θυμά­ται ότι, όταν τον δέσα­νε με το Δάσκα­λο Γλη­νό για να τον πάνε στην εξο­ρία, μέσα στο βαπό­ρι ήταν «πρε­ζά­κη­δες, αλά­νια και λαθρε­μπό­ροι», για­τί το κρά­τος εξί­σω­νε στα μάτια του λαού αυτούς με τους αγωνιστές

Μαζί μας, τελευ­ταί­οι, με το βαπόρι
πρε­ζά­κη­δες, αλά­νια, λαθρεμπόροι.
Ξεπί­τη­δες, για να φανεί, πως ίσια
λογιού­νται η Λεφτε­ριά και τα χασίσια.

Περ­νά­με στην επο­χή της ΟΚΝΕ και της ΕΠΟΝ

Στο μεσο­πό­λε­μο παρα­μο­νές της κρί­σης, τα ναρ­κω­τι­κά δίνουν και παίρ­νουν στην Ευρώ­πη, την Ασία και την Αμε­ρι­κή. Τα αδιέ­ξο­δα του καπι­τα­λι­σμού, η άνο­δος της ανερ­γί­ας, τα τραύ­μα­τα του Α’ παγκο­σμί­ου πολέ­μου επου­λώ­νο­νται δήθεν με τα ναρ­κω­τι­κά. Η αστι­κή τάξη έχει βρει μια λύση: το αφιό­νι που κάνει τη νεο­λαία και την εργα­τι­κή τάξη κάθε άλλο παρά διεκ­δι­κη­τι­κή, άρα και καθό­λου επικίνδυνη.

Οι κομ­μου­νι­στές, οι ριζο­σπά­στες αγω­νι­στές πολε­μούν με κάθε τρό­πο τη δια­φθο­ρά και την περι­θω­ριο­ποί­η­ση τμη­μά­των της νεο­λαί­ας και της εργα­τι­κής τάξης.

Προ­βάλ­λουν τα δικαιώ­μα­τα της νεο­λαί­ας την καλούν να αγω­νι­στεί γι αυτά, μακριά από ψεύ­τι­κους παρα­δεί­σους και αδιέξοδα. 

EPON Narkotika

Θέλουν μια νεο­λαία ελεύ­θε­ρη που να ασχο­λεί­ται με τον πολι­τι­σμό, τον αθλη­τι­σμό, να απαι­τεί μόρ­φω­ση και δου­λειά. Το σύν­θη­μα της ΕΠΟΝ «Τρα­γου­δά­με και πολε­μά­με» αγκα­λιά­ζει χιλιά­δες νέους και νέες που συνει­δη­το­ποιούν πως στο αγώ­να βρί­σκε­ται η λύση.

EPONΣτο φύλ­λο του περιο­δι­κού της ΕΠΟΝ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ» / Μάρ­της 1946 ανά­με­σα στα άλλα άρθρα για αθλη­τι­σμό, πολι­τι­σμό και μόρ­φω­ση δια­βά­ζου­με άρθρο με τίτλο:

«ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ!ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ- Σπά­νε τις λέσχες μας(σ.σ χίτες και ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες) ενώ ανοί­γουν «ντε­κέ­δες», πορ­νεία και χασι­σο­πο­τεία» και παρα­κά­τω ανα­φέ­ρε­ται ότι οι χίτες και οι αστυ­φύ­λα­κες εμπο­ρεύ­ο­νται χασίς. Οι ΕΠΟ­Νι­τες απαι­τούν να κλεί­σουν όλα αυτά τα κέντρα δια­φθο­ράς και καλούν τους νέους στις λέσχες της ΕΠΟΝ.

Και κατα­λή­γου­με στο σήμερα.

Είναι φανε­ρό από τα παρα­πά­νω ότι η ναρ­κο­κουλ­τού­ρα δεν ται­ριά­ζει σε μια νεο­λαία πραγ­μα­τι­κά ριζο­σπα­στι­κή, αρι­στε­ρή και ελπιδοφόρα.

Δεν είναι δικαί­ω­μα, κύριοι της Επι­τρο­πής Δικαιω­μά­των του ΣΥΡΙΖΑ, το χασίς.. Δικαί­ω­μα είναι η μόρ­φω­ση και η δου­λειά, η συμ­με­το­χή στον πολι­τι­σμό, την τέχνη και τον αθλη­τι­σμό. Αυτά που εσείς κι η Κυβέρ­νη­ση σας δεν μπο­ρεί­τε να τα εξα­σφα­λί­σε­τε για τη νεο­λαία και προ­τι­μά­τε να τους σερ­βί­ρε­τε τα ναρκωτικά.

Απε­λευ­θέ­ρω­ση δεν είναι τα ναρ­κω­τι­κά. Απε­λευ­θέ­ρω­ση δεν είναι να μπο­ρώ να χρη­σι­μο­ποιώ και να καλ­λιερ­γώ σε γλα­στρού­λες το χασίς , όπως κάπο­τε μας πρό­τει­νε ο ΓΑΠ. Απε­λευ­θέ­ρω­ση σημαί­νει αγω­νί­ζο­μαι ενά­ντια στη φτώ­χεια, την υπο­τα­γή , την εκμε­τάλ­λευ­ση, την εξαθλίωση.

Έναν άλλο κόσμο αξί­ζει η νεο­λαία μας. Η νεο­λαία που μάχε­ται για το μερο­κά­μα­το, για να μορ­φω­θεί, για να σπου­δά­σει. Η νεο­λαία μας που έδω­σε και στο παρελ­θόν και σήμε­ρα μάχες και αγώ­νες για να ρθουν καλύ­τε­ρες μέρες στον τόπο μας.

Αυτή η νεο­λαία στις 9 του Μάη θα τιμή­σει την αντι­φα­σι­στι­κή νίκη των παπ­πού­δων της και θα γυρί­σει την πλά­τη στα πάρ­τυ της ναρκοκουλτούρας.

Υ.Γ Ακό­μα και η μέρα που διά­λε­ξαν να γίνει αυτό , φανε­ρώ­νει πόσο γαν­τζω­μέ­νοι είναι οι διορ­γα­νω­τές στο άρμα της ΕΕ και των κεφαλαιοκρατών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο