Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κεφαλονιά: Μεγάλη φωτιά — Προσπάθεια να μη φτάσουν οι φλόγες στις αυλές

Μεγά­λη φωτιά μαί­νε­ται από το βρά­δυ της Τετάρ­της σε δασι­κή έκτα­ση στην περιο­χή Λιβά­δι, στην Κεφαλονιά.

Στο σημείο επι­χει­ρούν 40 πυρο­σβέ­στες με δύο ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των και 12 οχή­μα­τα. Συν­δρο­μή παρέ­χουν υδρο­φό­ρες και μηχα­νή­μα­τα έργου ΟΤΑ.

Με το πρώ­το φως του ήλιου, κινη­το­ποι­ή­θη­καν ισχυ­ρές ενα­έ­ριες δυνά­μεις με πέντε αερο­σκά­φη και ένα ελικόπτερο.

Επί­σης, θα μετα­βούν ακτο­πλοϊ­κώς στο νησί από Κυλ­λή­νη άλλοι 19 πυρο­σβέ­στες με μια ομά­δα πεζο­πό­ρου τμή­μα­τος και πέντε οχήματα.

Σύμ­φω­να με το inkefalonia.gr, η πυρ­κα­γιά μαί­νε­ται ανε­ξέ­λεγ­κτη κοντά σε ποι­μνιο­στά­σια και οικί­ες και γίνε­ται μεγά­λη προ­σπά­θεια να μην φτά­σουν οι φλό­γες μέσα στις αυλές.

Σημειώ­νε­ται ότι χθες το μεση­μέ­ρι υπήρ­ξε ένα ακό­μη πύρι­νο μέτ­πωο στο νησί της Κεφα­λο­νιάς, στα Σπαρ­τιά στην περιο­χή του Λιά­κα, το οποίο τέθη­κε υπό μερι­κό έλεγχο.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο