Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κεφαλονιά: Το ΚΚΕ για την Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη και την στάση της κυβέρνησης

Τη στά­ση της υπουρ­γού Παι­δεί­ας, Νίκης Κερα­μέ­ως, η οποία δεν έδω­σε ουσια­στι­κή απά­ντη­ση στα προ­βλή­μα­τα της Ιακω­βα­τεί­ου Βιβλιο­θή­κης, καυ­τη­ριά­ζει με ανα­κοί­νω­σή της η ΤΕ Κεφα­λο­νιάς, μετά και τη σχε­τι­κή Ερώ­τη­ση που κατέ­θε­σε το ΚΚΕ στη Βουλή.

Η Ερώ­τη­ση αφο­ρού­σε την ανά­γκη άμε­σης επι­σκευ­ής της στέ­γης του Μου­σεί­ου Ληξου­ρί­ου, που σήμε­ρα στε­γά­ζει τα βιβλία της Ιακω­βα­τεί­ου Βιβλιο­θή­κης, τα οποία κιν­δυ­νεύ­ουν να κατα­στρα­φούν, παρά το γεγο­νός ότι χρο­νο­λο­γού­νται αρκε­τά από αυτά αρκε­τούς αιώ­νες πριν, πρό­βλη­μα που μεγε­θύν­θη­κε από το 2014 και μετά και που μέχρι σήμε­ρα, με ευθύ­νη των κυβερ­νή­σε­ων, δεν έχει αντιμετωπιστεί.

Στην ανα­κοί­νω­σή της η ΤΕ επισημαίνει:

«Το ΚΚΕ κατέ­θε­σε Ερώ­τη­ση στη Βου­λή στις (6/12/2021) για το σοβα­ρό και χρό­νιο πρό­βλη­μα της πλή­ρους απο­κα­τά­στα­σης του σει­σμό­πλη­κτου κτι­ρί­ου της Ιακω­βα­τεί­ου Βιβλιο­θή­κης, αλλά και για την άμε­ση επι­σκευή της στέ­γης του Μου­σεί­ου Ληξου­ρί­ου όπου τώρα στε­γά­ζε­ται η Ιακω­βά­τειος Βιβλιοθήκη.

Τι απά­ντη­σε όμως η υπουρ­γός Παι­δεί­ας κ. Ν. Κερα­μέ­ως και η κυβέρνηση;

Απο­λύ­τως τίπο­τε!!! Αφού επα­νέ­λα­βε τη γνω­στή πλη­ρο­φο­ρία ήδη από την Ερώ­τη­σή μας ότι δηλα­δή βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη η εκπό­νη­ση της μελέ­της απο­κα­τά­στα­σης του σει­σμό­πλη­κτου κτι­ρί­ου, “ξέχα­σε” να ανα­φέ­ρει ότι πρό­κει­ται για μια μελέ­τη που δεν αξιώ­θη­κε οχτώ χρό­νια τώρα να συντά­ξει το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας με τρεις κυβερ­νή­σεις που πέρα­σαν, με απο­τέ­λε­σμα να ανα­γκα­στούν οι αρμό­διοι της Ιακω­βα­τεί­ου Βιβλιο­θή­κης να προ­στρέ­ξουν σε ιδιω­τι­κό φορέα για τη χρη­μα­το­δό­τη­σή της!!!

Ουδε­μία όμως απά­ντη­ση δεν έδω­σε για τα απαι­τού­με­να μέτρα, ώστε άμε­σα να υλο­ποι­η­θεί η εφαρ­μο­γή της μελέ­της, η οποία μέχρι τον Απρί­λη του 2022 προ­βλέ­πε­ται να είναι έτοι­μη. Καμιά πρό­βλε­ψη ή νύξη δεν έκα­νε για το απα­ραί­τη­το κον­δύ­λι για την επι­σκευή του κτι­ρί­ου, που πρα­κτι­κά σημαί­νει ότι θα περι­μέ­νου­με πολ­λά χρό­νια ακό­μη για να απο­κα­τα­στα­θεί το σει­σμό­πλη­κτο από το 2014 κτί­ριο της Ιακω­βα­τεί­ου Βιβλιοθήκης.

Ουδε­μία απά­ντη­ση επί­σης δεν έδω­σε για τα απαι­τού­με­να μέτρα, προ­κει­μέ­νου να χρη­μα­το­δο­τη­θεί η άμε­ση επι­σκευή της στέ­γης του Μου­σεί­ου Ληξου­ρί­ου (ιδιο­κτη­σί­ας του Δήμου Ληξου­ρί­ου), όπου αυτήν την περί­ο­δο στε­γά­ζε­ται η Ιακω­βά­τειος Βιβλιο­θή­κη και που εξαι­τί­ας της κατα­στρο­φι­κής επι­δρο­μής του “Ιανού”, εξα­κο­λου­θούν τις βρο­χε­ρές μέρες να μπαί­νουν νερά στο εσω­τε­ρι­κό του κτι­ρί­ου με ανε­πα­νόρ­θω­τες ζημιές στο βιβλια­κό και άλλο μου­σεια­κό υλι­κό της.

Κυβέρ­νη­ση και υπουρ­γός Παι­δεί­ας, με την παρα­πά­νω στά­ση τους δεν κάνουν μόνο σαφές ότι δεν δίνουν δεκά­ρα αν κατα­στρα­φούν βιβλία, αρχεια­κό υλι­κό και μου­σεια­κά αντι­κεί­με­να σημα­ντι­κής αξί­ας, αλλά εμπαί­ζουν και από πάνω προ­κλη­τι­κά το λαό της Παλικής.

Η πολι­τι­κή “κόστους — οφέ­λους” με την οποία τόσο η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση όπως και όλες οι προη­γού­με­νες ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ αντι­με­τώ­πι­σαν και το συγκε­κρι­μέ­νο ζήτη­μα, απο­δει­κνύ­ει ότι καμιά ανά­γκη που αφο­ρά τον λαό και την νεο­λαία δεν είναι επι­λέ­ξι­μη από την πολι­τι­κή τους. Την ώρα που μοι­ρά­ζουν ενι­σχύ­σεις και επι­δο­τή­σεις εκα­τομ­μυ­ρί­ων όπως απαι­τεί το νέο “New Deal” και η “ανά­πτυ­ξη” των κερ­δών ομί­λων και που θα απο­τε­λέ­σει για τον λαό ένα νέο υπερ­μνη­μό­νιο, δεν βρί­σκε­ται δημο­σιο­νο­μι­κός χώρος για την ασφα­λή και άρτια λει­τουρ­γία μιας ακό­μη υπο­δο­μής πολι­τι­σμού και εκπαί­δευ­σης όπως είναι μια επαρ­χια­κή Δημό­σια Βιβλιο­θή­κη — Μου­σείο, η Ιακωβάτειος.

Τα συμπε­ρά­σμα­τα ανή­κουν στον λαό. Άλλω­στε, το ταξι­κό περιε­χό­με­νο της γενι­κό­τε­ρης, αλλά και ιδιαί­τε­ρα της εκπαι­δευ­τι­κής πολι­τι­κής το ζού­με καθη­με­ρι­νά και δια­χρο­νι­κά αφού οι ανα­διαρ­θρώ­σεις στην Εκπαί­δευ­ση είναι στρα­τη­γι­κού χαρα­κτή­ρα και τις υλο­ποιούν απα­ρέ­γκλι­τα όλες οι αστι­κές κυβερ­νή­σεις είτε με αρι­στε­ρό είτε με νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρο πρόσημο».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο