Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΕ του ΚΚΕ: Πλήθος κόσμου στην Ημερίδα “Μνημεία και Μουσεία Αγώνων του Λαού” Φωτο 🎥Video

Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε, χτες βρά­δυ στην Αίθου­σα Συνε­δρί­ων της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισ­σό, η Ημε­ρί­δα που διορ­γά­νω­σε η ΚΕ του ΚΚΕ με θέμα, «Μνη­μεία και Μου­σεία Αγώ­νων του Λαού» και παρου­σιά­στη­κε ο νέος ιστό­το­πος mnimia.kke.gr ο οποί­ος βγή­κε «στον αέρα», με εικο­νι­κές περι­η­γή­σεις από ιστο­ρι­κούς τόπους, μνη­μεία και μου­σεία του Κόμ­μα­τος από όλη την Ελλάδα.

Παρευ­ρέ­θη­κε πλή­θος κόσμου, καθώς και πολυ­με­λής αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής τον ΓΓ της ΚΕ του Κόμ­μα­τος, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα (δεί­τε εδώ την δήλω­ση του).

  • Ο Τάσος Αντω­νί­ου, μέλος του Τμή­μα­τος Προ­πα­γάν­δας ομά­δας παρου­σί­α­σε τον νέο δια­δι­κτυα­κό τόπο mnimia.kke.gr, δίνο­ντας ανα­λυ­τι­κά στοι­χεία για την περιήγηση.
  • Η Κέλ­λυ Παπαϊ­ω­άν­νου, αρχι­τέ­κτο­νας μηχα­νι­κός, υποψ. διδά­κτο­ρας ΑΠΘ, μέλος του Τμή­μα­τος Πολι­τι­σμού της ΚΕ του ΚΚΕ ανέ­πτυ­ξε το θέμα «Η ιστο­ρι­κή μνή­μη και ο ρόλος των μνη­μεί­ων και των μουσείων».
  • Η Δέσποι­να Τσι­ρώ­νη, αρχι­τέ­κτο­νας μηχα­νι­κός, μέλος της Επι­τρο­πής Μνη­μεί­ων και Μου­σεί­ων της ΚΕ του ΚΚΕ έκα­νε ομι­λία με θέμα «Η δια­δι­κα­σία παρα­γω­γής μνη­μεί­ων και μουσείων».
  • Ο Άρης Σαρα­φια­νός, Ανα­πλη­ρω­τής Καθη­γη­τής στην Ιστο­ρία της Ευρω­παϊ­κής Τέχνης, Πανε­πι­στή­μιο Ιωαν­νί­νων ανα­φέρ­θη­κε στην «Ιμπε­ρια­λι­στι­κή Μνη­μο­κτο­νία και η Υλι­κή Ανά­κτη­ση της Ιστο­ρί­ας από το ΚΚΕ — Τοπό­ση­μα, Γλυ­πτά, Ανα­σκα­φές των Αγώ­νων και η Σημα­σία τους Σήμερα».
  • Η Εύα Μελά, ζωγρά­φος-χαρά­κτρια, μέλος του Τμή­μα­τος Πολι­τι­σμού της ΚΕ του ΚΚΕ  μίλη­σε σχε­τι­κά με τη «συμ­βο­λή των εικα­στι­κών στην κατα­γρα­φή της ιστο­ρι­κής μνή­μης στην Ελλάδα».
  • Ο Αντώ­νης Μυρω­διάς, γλύ­πτης, μέλος του ΔΣ του Eπι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος ανα­φέρ­θη­κε στα χαρα­κτη­ρι­στι­κά που διέ­πουν τα Μνη­μεία και τα Μου­σεία του ΚΚΕ.
  • Ο Φάνης Παρ­ρής, μέλος της ΚΕ, μέλος του Τμή­μα­τος Ιστο­ρί­ας και υπεύ­θυ­νος του Ιστο­ρι­κού Αρχεί­ου της ΚΕ του ΚΚΕ έκα­νε ομι­λία με θέμα «Ζωντα­νή μνή­μη. Μνη­μεία και μου­σεία τιμής και γνώσης».

Από τις ομι­λί­ες ανα­δεί­χθη­κε μια ιδιαί­τε­ρη πλευ­ρά της δρά­σης του ΚΚΕ, αυτής των Μνη­μεί­ων και Μου­σεί­ων που δημιουρ­γή­θη­καν από το Κόμ­μα σε όλη την Ελλά­δα για να τιμη­θεί την Ιστο­ρία των ταξι­κών αγώ­νων του ΚΚΕ, για να κρα­τή­σουν τη μνή­μη άσβε­στη σε μια περί­ο­δο όπου επι­χει­ρεί­ται ξεδιά­ντρο­πα το ξανα­γρά­ψι­μο της ιστο­ρί­ας, για να συν­δε­θεί ακό­μα πιο στέ­ρεα το χθες με το σήμε­ρα και το αύριο.

Ξεχω­ρι­στή στιγ­μή στην εκδή­λω­ση ήταν η παρου­σί­α­ση του ιστό­το­που που κατα­γρά­φει, συγκε­ντρώ­νει και παρου­σιά­ζει Μου­σεία και Μνη­μεία που έχει στή­σει το ΚΚΕ απ’ άκρη σ’ άκρη σε όλη την Ελλα­δα τιμώ­ντας μεγά­λες στιγ­μές της ταξι­κής πάλης στη χώρα μας. Μέσα από τον ιστό­το­πο, mnimia.kke.gr, την ψηφια­κή απο­τύ­πω­ση, τις εικο­νι­κές τρισ­διά­στα­τες επι­χει­ρή­σεις δίνο­νται νέα χαρα­κτη­ρι­στι­κά και δυνα­τό­τη­τες, καθώς ο καθέ­νας που θα επι­σκε­φθεί αυτή τη νέα σελί­δα, βλέ­πει όσα έγι­ναν, εκεί που έγιναν…

Φυσι­κά η δημιουρ­γία και λει­τουρ­γία του ιστό­το­που είναι μια συλ­λο­γι­κή δου­λεία, όπως ανά­φε­ρε και Τ. Αντω­νί­ου στην ομι­λία του, «έγι­νε από μια σει­ρά επι­τρο­πές και τμή­μα­τα της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ: Την Επι­τρο­πή μου­σεί­ων και μνη­μεί­ων, τα τμή­μα­τα Ιστο­ρί­ας και Προ­πα­γάν­δας, το Ιστο­ρι­κό Αρχείο, την Υπη­ρε­σία Στή­ρι­ξης Πλη­ρο­φο­ρια­κών Συστη­μά­των. Ειδι­κή συνει­σφο­ρά είχε ο σύντρο­φος Ηλί­ας Δια­μα­ντά­κος, φωτο­γρά­φος, που ανέ­λα­βε το σύνο­λο των εικο­νι­κών περι­η­γή­σε­ων. Ολοι εμείς που ασχο­λη­θή­κα­με με την ιστο­σε­λί­δα, πήρα­με την σκυ­τά­λη από τους εκα­το­ντά­δες εργα­το­τε­χνί­τες κι επι­στή­μο­νες, τους εικα­στι­κούς που όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια δού­λε­ψαν για να έχου­με τα μνη­μεία και τα μου­σεία μας. Πολ­λοί είναι και σήμε­ρα μαζί μας. Τους ευχαριστούμε.

Ακό­μα, με αφορ­μή την σημε­ρι­νή μας ημε­ρί­δα, θέλου­με να ευχα­ρι­στή­σου­με ξεχω­ρι­στά τους φίλους του ΚΚΕ που έχουν συνει­σφέ­ρει υλι­κά και οικο­νο­μι­κά για να φτια­χτούν σε όλη την Ελλά­δα μνη­μεία των αγώ­νων του λαού. Χωρίς αυτή τη σημα­ντι­κή συμ­βο­λή, πολ­λά από αυτά που θα παρου­σιά­σου­με σήμε­ρα θα ήταν αδύ­να­το να ανεγερθούν».

Ο νέος ιστό­το­πος βγαί­νει στον αέρα και περι­μέ­νει να τον ανα­κα­λύ­ψου­με… Οπως σημεί­ω­σε και ο Φ. Παρής, «τα μνη­μεία και μου­σεία ανα­δει­κνύ­ουν τους ισχυ­ρούς δεσμούς και τις βαθιές ρίζες του του ΚΚΕ στον ελλη­νι­κό λαό. Καλού­με τις χιλιά­δες νέες και νέους, να γνω­ρί­σουν τα μνη­μεία, τα μου­σεία, τους τόπου αγώ­νων του λαού. Να εμπνευ­στούν από αυτά. Καλού­με τους νέους ιστο­ρι­κούς να γνω­ρί­σουν την πάλη του λαού — την κινη­τή­ρια δύνα­μη της ιστο­ρί­ας προς τα εμπρός. Για­τί είναι η μεγά­λη ιστο­ρία με δημιουρ­γό το λαό, “που γονα­τί­ζει μόνο μπρο­στά στους νεκρούς του”».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο