Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΕ του ΚΚΕ: Συνεχίζεται ο κύκλος της επίθεσης στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών των λαϊκών οικογενειών

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σχε­τι­κά με τις εξαγ­γε­λί­ες της υπ. Παι­δεί­ας για τα Πανε­πι­στή­μια αναφέρει:

«Με τις εξαγ­γε­λί­ες του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας για τα Πανε­πι­στή­μια συνε­χί­ζε­ται ο κύκλος της επί­θε­σης στα μορ­φω­τι­κά δικαιώ­μα­τα των παι­διών των λαϊ­κών οικο­γε­νειών. Μετά την κατάρ­γη­ση του ασύ­λου, τη βίαιη κατα­στο­λή και συκο­φά­ντη­ση των αγω­νι­στι­κών διερ­γα­σιών των φοι­τη­τών, έρχε­ται νέο νομο­σχέ­διο που εισά­γει νέους ταξι­κούς κόφτες στη νεο­λαία που σπουδάζει.

✔️  Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, πιστά ευθυ­γραμ­μι­σμέ­νη κι αυτή στις επι­τα­γές της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, προ­χω­ρά στη συγκρό­τη­ση μιας νέας δομής, μετε­ξέ­λι­ξης της παλιάς Αρχής Δια­σφά­λι­σης της Ποιό­τη­τας, που θα συστη­μα­το­ποι­ή­σει την κατη­γο­ριο­ποί­η­ση των Ιδρυ­μά­των, των πτυ­χί­ων και των απο­φοί­των σε α’, β’ και γ’ κατη­γο­ρί­ες.
Προ­χω­ρά η βαθύ­τε­ρη σύν­δε­ση της αξιο­λό­γη­σης των Ιδρυ­μά­των, του προ­σω­πι­κού τους και κάθε πτυ­χής της λει­τουρ­γί­ας τους με την κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση, με κρι­τή­ριο τα ζητού­με­να της αγο­ράς.
Έτσι, θα “αντα­μεί­βο­νται” τα πανε­πι­στη­μια­κά ιδρύ­μα­τα και Τμή­μα­τα εκεί­να που “έχουν πέρα­σηστην αγο­ρά, που προ­σελ­κύ­ουν ιδιώ­τες χορη­γούς, ενώ όσα Τμή­μα­τα “μένουν στα αζή­τη­τα”, δεν αξιο­λο­γού­νται θετι­κά από τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες, θα υπο­χρη­μα­το­δο­τού­νται και τελι­κά θα κλεί­νουν.
Το μάρ­μα­ρο για άλλη μια φορά θα το πλη­ρώ­σουν οι φοι­τη­τές, όπως το πλή­ρω­σαν και με τις “πανε­πι­στη­μιο­ποι­ή­σεις” της προη­γού­με­νης κυβέρ­νη­σης του ΣΥΡΙΖΑ.

Με την περαι­τέ­ρω απε­λευ­θέ­ρω­ση των Ειδι­κών Λογα­ρια­σμών Κον­δυ­λί­ων Έρευ­νας (ΕΛΚΕ) στην ουσία η Έρευ­να απο­δε­σμεύ­ε­ται από τα τελευ­ταία ψήγ­μα­τα της σύν­δε­σής της με το υπό­λοι­πο εκπαι­δευ­τι­κό και επι­στη­μο­νι­κό έργο στα ΑΕΙ. Τα Ερευ­νη­τι­κά Ινστι­τού­τα και Εργα­στή­ρια θα γίνουν έτσι καλο­στη­μέ­νες επι­χει­ρή­σεις με τις υπο­δο­μές των ΑΕΙ, χωρίς καμία υπο­χρέ­ω­ση να τρο­φο­δο­τούν οικο­νο­μι­κά και επι­στη­μο­νι­κά την ακα­δη­μαϊ­κή λειτουργία.

✔️  Οι φοι­τη­τές, οι διδά­σκο­ντες, το προ­σω­πι­κό των ΑΕΙ δεν πρέ­πει να επι­τρέ­ψουν την παρα­πέ­ρα παρά­δο­ση των ΑΕΙ στα νύχια των μεγά­λων επι­χει­ρή­σε­ων που θα κατα­κρε­ουρ­γή­σουν ό,τι έχει απο­μεί­νει από την αντιεκ­παι­δευ­τι­κή πολι­τι­κή όλων των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων. Καμία αξιο­λό­γη­ση από και για τις επι­χει­ρή­σεις. Αντί­θε­τα, διεκ­δι­κού­με τώρα ανα­βάθ­μι­ση των σπου­δών, με γεν­ναία απο­κλει­στι­κά κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση σε όλα τα Ιδρύ­μα­τα, με απο­κλει­στι­κό γνώ­μο­να τις ανά­γκες της κάθε επι­στή­μης και με στό­χο την πραγ­μα­τι­κή λαϊ­κή ευημερία».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο