Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κηδεύτηκε η Νόνικα Γαληνέα

Στην τελευ­ταία της κατοι­κία ανα­παύ­ε­ται πλέ­ον η σπου­δαία ηθο­ποιός Νόνι­κα Γαλη­νέα, καθώς ολο­κλη­ρώ­θη­κε η νεκρώ­σι­μη λει­τουρ­γία στο Α’ Νεκρο­τα­φείο, στο οποίο βρέ­θη­καν συγ­γε­νείς, φίλοι, και αγα­πη­μέ­νοι συνά­δελ­φοί της από το θέα­τρο και τον καλ­λι­τε­χνι­κό χώρο.

Σύμ­φω­να με την τελευ­ταία επι­θυ­μία της εκλι­πού­σας, που μεθαύ­ριο θα συμπλή­ρω­νε τα 85 της χρό­νια, τον μονα­δι­κό επι­κή­δειο τον εκφώ­νη­σε η αγα­πη­μέ­νη της φίλη Άννα Φόν­σου, ενώ είχε ζητή­σει αντί στε­φά­νων τα χρή­μα­τα να δοθούν για τους σκο­πούς του Ιδρύ­μα­τος «Το Σπί­τι του Ηθοποιού».

Η Νόνι­κα Γαλη­νέα, μία ευγε­νι­κή μορ­φή του ελλη­νι­κού θεά­τρου, το οποίο υπη­ρέ­τη­σε για πολ­λές δεκα­ε­τί­ες ως πρω­τα­γω­νί­στρια, αλλά και ως μετα­φρά­στρια ή θια­σάρ­χης, είχε ιδιαί­τε­ρη αγά­πη προς τους συνα­δέλ­φους της, πολ­λοί απ’ τους οποί­ους παρα­βρέ­θη­καν σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι στο Α’ Νεκροταφείο.

Ανά­με­σά τους ήταν και οι Βέρα Κρού­σκα, Άννα Φόν­σου, Κάτια Δαν­δου­λά­κη, Χρή­στος Χατζη­πα­να­γιώ­του, Κώστας Πρέ­κας, Δημή­τρης Κατα­λει­φός, Γιώρ­γος Κιμού­λης, Τάκης Ζαχα­ρά­τος, Σπύ­ρος Μπι­μπί­λας και άλλοι, που έσπευ­σαν για το τελευ­ταίο αντίο και να συμπα­ρα­στα­θούν στις τρεις κόρες της εκλιπούσας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο