Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κηδεύτηκε ο Κάρολος Παπούλιας

Με τίμες αρχη­γού κρά­τους, δημο­σία δαπά­νη, τελέ­στη­κε σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι στον Ιερό Ναό Αγί­ου Σπυ­ρί­δω­νος στο Παγκρά­τι η εξό­διος ακο­λου­θία για τον πρώ­ην Πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας Κάρο­λο Παπούλια.

Στην κηδεία παρα­βρέ­θη­καν, μετα­ξύ άλλων, ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέ­ξης Τσί­πρας, ο πρό­ε­δρος του Κινή­μα­τος Αλλα­γής Νίκος Ανδρου­λά­κης, πλή­θος υπουρ­γών και πολιτικών.

Το ΚΚΕ εκπρο­σώ­πη­σε ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ Δημή­τρης Κουτσούμπας.

Το φέρε­τρό του ήταν καλυμ­μέ­νο με την ελλη­νι­κή σημαία.

Εξαι­τί­ας των υγειο­νο­μι­κών μέτρων, η ταφή του Κάρο­λου Παπού­λια θα τελε­στεί σε στε­νό οικο­γε­νεια­κό κύκλο αύριο, Πέμ­πτη 30 Δεκεμ­βρί­ου 2021, στον γενέ­θλιο τόπο του, στο νησί των Ιωαννίνων.

Δ. Κου­τσού­μπας: Συλ­λυ­πη­τή­ριο μήνυ­μα για το θάνα­το του Κ. Παπούλια

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο