Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κηδεύτηκε στον Γαλατά Τροιζηνίας ο Γιώργος Ροΐδης

Σε κλί­μα μεγά­λης συγκί­νη­σης και θλί­ψης το ύστα­το «αντίο» στον σύντρο­φο Γιώρ­γο Ροΐ­δη, ο οποί­ος «έφυ­γε» από τη ζωή την Τρίτη.

Στην κηδεία του, η οποία πραγ­μα­το­ποιεί­ται στον Γαλα­τά Τροι­ζη­νί­ας, παρα­βρί­σκε­ται πολυ­με­λής αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής τον ΓΓ της ΚΕ του Κόμ­μα­τος, Δημή­τρη Κουτσούμπα.

Το φέρε­τρό του είναι σκε­πα­σμέ­νο με την ελλη­νι­κή σημαία και τη σημαία του ΚΚΕ, τα μετάλ­λιά του, το πηλί­κιο και το ξίφος του. Υπάρ­χει τιμη­τι­κό άγη­μα του πολε­μι­κού ναυτικού.

Στε­φά­νια έχουν στεί­λει μετα­ξύ άλλων η ΚΕ του ΚΚΕ, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κου­τσού­μπας, το ΚΣ της ΚΝΕ, το Τμή­μα της ΚΕ του ΚΚΕ για τις Ένο­πλες Δυνά­μεις, η Κίνη­ση για την Εθνι­κή Άμυ­να κ.α.

Ο Γιώρ­γος Ροΐ­δης γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1953. Το 1972 μπή­κε στη Σχο­λή Ναυ­τι­κών Δοκί­μων μετά από αγώ­να απέ­να­ντι στο καθε­στώς των «κοι­νω­νι­κών φρο­νη­μά­των» της επο­χής, που απέ­κλειε από αυτή κάθε προ­ο­δευ­τι­κό και αγω­νι­ζό­με­νο άνθρω­πο. Από τη Σχο­λή Ναυ­τι­κών Δοκί­μων απο­φοί­τη­σε το 1976 με τον βαθ­μό του Σημαιο­φό­ρου Μάχι­μου. Από τότε υπη­ρέ­τη­σε με επι­τυ­χία σε πολε­μι­κά πλοία και επι­τε­λεία, είτε ως επι­τε­λής είτε ως κυβερ­νή­της ή διοι­κη­τής. Το 2004 απο­στρα­τεύ­τη­κε από το Πολε­μι­κό Ναυ­τι­κό με τον βαθ­μό του αντι­ναυάρ­χου. Με την απο­στρα­τεία του έδω­σε τη μάχη μέχρι την τελευ­ταία του στιγ­μή μέσα από τις γραμ­μές του ΚΚΕ για το δίκιο, την προ­κο­πή του λαού μας, τον σοσια­λι­σμό. Δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­κε ακό­μα σε στε­νή σχέ­ση με το αντι­πο­λε­μι­κό και φιλει­ρη­νι­κό κίνη­μα και ιδιαί­τε­ρα μέσα από την Κίνη­ση για την Εθνι­κή Άμυ­να (ΚΕΘΑ). Στις εκλο­γές του 2019 ήταν υπο­ψή­φιος στο ψηφο­δέλ­τιο επι­κρα­τεί­ας του ΚΚΕ.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο