Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Κιβωτός του Κόσμου»: Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Έρευ­να για τα περιου­σια­κά στοι­χεία του επι­κε­φα­λής της Κιβω­τού του Κόσμου, στε­νών συγ­γε­νών του και τρί­των προ­σώ­πων που συμ­με­τέ­χουν στη δια­χεί­ρι­ση των οικο­νο­μι­κών της δομής, δρο­μο­λο­γεί ο πρό­ε­δρος της Αρχής Κατα­πο­λέ­μη­σης της Νομι­μο­ποί­η­σης Εσό­δων από Εγκλη­μα­τι­κές Δρα­στη­ριό­τη­τες (ξέπλυ­μα μαύ­ρου χρή­μα­τος), πρώ­ην αντει­σαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου, Χαρά­λα­μπος Βουρλιώτης.

Η Αρχή θα ανα­ζη­τή­σει εάν αυτά τα πρό­σω­πα έχουν χει­ρι­στεί ορθά τα οικο­νο­μι­κά στοι­χεία της δομής.

Ειδι­κό­τε­ρα, η Αρχή θα ελέγ­ξει τη νομι­μό­τη­τα της από­κτη­σης περιου­σια­κών στοι­χεί­ων των προ­σώ­πων αυτών, και θα ελέγ­ξει και το ενδε­χό­με­νο να έχουν δια­πρα­χθεί ποι­νι­κά αδι­κή­μα­τα, όπως αυτό της υπεξαίρεσης.

Ακό­μη, θα ανοι­χθούν οι τρα­πε­ζι­κοί λογα­ρια­σμοί όλων των ελεγ­χο­μέ­νων και θα ερευ­νη­θεί η από­κτη­ση ακί­νη­της και κινη­τής περιου­σί­ας, προ­κει­μέ­νου, σε αντι­πα­ρα­βο­λή με τα δηλω­θέ­ντα περιου­σια­κά στοι­χεία στις φορο­λο­γι­κές τους δηλώ­σεις, να δια­πι­στω­θεί εάν τα περιου­σια­κά αυτά στοι­χεία απο­κτή­θη­καν νόμι­μα και εάν δικαιο­λο­γού­νται από τα εισο­δή­μα­τά τους.

Σημειώ­νε­ται ότι τα χρή­μα­τα της δομής προ­έρ­χο­νται από χορη­γί­ες, επι­χο­ρη­γή­σεις και προ­σφο­ρές απλών πολιτών.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο