Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κιβωτός του Κόσμου: Προτεραιότητα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος , ο έλεγχος των “πόθεν έσχες” της πρεσβυτέρας

Ο έλεγ­χος των δηλώ­σε­ων περιου­σια­κής κατά­στα­σης της μέχρι πρό­τι­νος προ­έ­δρου του ΔΣ της ΜΚΟ Κιβω­τός του Κόσμου ‚συζύ­γου του πατέ­ρα Αντω­νί­ου, τίθε­ται στις προ­τε­ραιό­τη­τες της Αρχής για το Ξέπλυ­μα Χρήματος .

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες ο επι­κε­φα­λής της Αρχής ‚επί­τι­μος Αντει­σαγ­γε­λέ­ας Αρεί­ου Πάγου Χαρά­λα­μπος Βουρ­λιώ­της ‚έδω­σε εντο­λή να διε­νερ­γη­θεί εξο­νυ­χι­στι­κός έλεγ­χος στις δηλώ­σεις “πόθεν έσχες” της πρε­σβυ­τέ­ρας παράλ­λη­λα με τον γενι­κευ­μέ­νο οικο­νο­μι­κό έλεγ­χο που πραγ­μα­το­ποιεί ήδη η Αρχή για τα οικο­νο­μι­κά πεπραγ­μέ­να της Κιβωτού.

Η εντο­λή του κ. Βουρ­λιώ­τη είναι να ελεγ­χθούν άμε­σα οι δηλώ­σεις της υπό­χρε­ης σε υπο­βο­λή “πόθεν έσχες” ‚λόγω της θέσε­ως που κατεί­χε στον ΜΚΟ, πρε­σβυ­τέ­ρας, ώστε να να δια­πι­στω­θεί αν σε αυτές περι­λαμ­βά­νο­νται όλα τα οικο­νο­μι­κά στοι­χεία που δια­θέ­τει η ίδια ή αν έχει απο­κρύ­ψει ακί­νη­τα ή οποια­δή­πο­τε άλλα υλι­κά και μη περιου­σια­κά στοιχεία.

Μέσω του ελέγ­χου στα ” πόθεν έσχες” της πρε­σβυ­τέ­ρας η Αρχή ουσια­στι­κά εισέρ­χε­ται και στα οικο­νο­μι­κά του ιερέα συζύ­γου της,καθώς η πρε­σβυ­τέ­ρα υπο­χρε­ού­ται από τον νόμο να δηλώ­νει, πλην των δικών της περιου­σια­κών στοι­χεί­ων και όσα κατέ­χουν ο σύζυ­γός της και πρώ­του βαθ­μού συγ­γε­νι­κά της πρόσωπα.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο