Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Κιβωτός του Κόσμου»: Τέσσερα πρόσωπα στο μικροσκόπιο των αρχών — 3 υποθέσεις ασέλγειας και 4 καταγγελίες ξυλοδαρμού

Τέσ­σε­ρα πρό­σω­πα εντός της οργά­νω­σης έχουν μπει στο κάδρο των ερευ­νών για τις πολύ σοβα­ρές καταγ­γε­λί­ες για περι­στα­τι­κά σωμα­τι­κής και σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης στην «Κιβω­τό του Κόσμου».

Σύμ­φω­να με ρεπορ­τάζ της ΕΡΤ, το ένα είναι στέ­λε­χος της «Κιβω­τού του Κόσμου», εις βάρος του οποί­ου έγι­νε η πρώ­τη καταγ­γε­λία – η οποία άνοι­ξε το «γαϊ­τα­νά­κι» των απο­κα­λύ­ψε­ων – από 19χρονο σήμε­ρα νεα­ρό για σεξουα­λι­κή κακοποίηση.

Τα άλλα τρία πρό­σω­πα που μπαί­νουν στο μικρο­σκό­πιο είναι εργα­ζό­με­νοι στην «Κιβω­τό». Πρό­κει­ται για τρεις άντρες που ζού­σαν από παι­διά στην «Κιβω­τό» και με την πάρο­δο του χρό­νου έγι­ναν εργαζόμενοι.

Αυτά τα τρία πρό­σω­πα δεν ελέγ­χο­νται για σεξουα­λι­κή κακο­ποί­η­ση, αλλά για κακο­ποι­η­τι­κές συμπε­ρι­φο­ρές σε βάρος παι­διών. Και οι τρεις ανή­κουν στο στε­νό περι­βάλ­λον του πρώ­του στε­λέ­χους της «Κιβω­τού του Κόσμου» που ελέγ­χε­ται για σεξουα­λι­κή κακοποίηση.

Οι τρεις υπάλ­λη­λοι φέρε­ται να είχαν ένα συγκε­κρι­μέ­νο ρόλο, έχο­ντας την εμπι­στο­σύ­νη του στε­λέ­χους: ανα­λάμ­βα­ναν να δια­χει­ρι­στούν «δύσκο­λες» κατα­στά­σεις που προ­έ­κυ­πταν μέσα στις δομές ανά την Ελλάδα.

Τρεις υποθέσεις ασέλγειας και τέσσερις ξυλοδαρμού

Συνο­λι­κά, στο «μικρο­σκό­πιο» της Εισαγ­γε­λί­ας Ανη­λί­κων βρί­σκο­νται τρεις υπο­θέ­σεις ασέλ­γειας και τέσ­σε­ρις καταγ­γε­λί­ες ξυλοδαρμού.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο 19χρονος την περα­σμέ­νη Τετάρ­τη έδω­σε ανα­λυ­τι­κή κατά­θε­ση 7 σελί­δων στα γρα­φεία της υπο­διεύ­θυν­σης Ανη­λί­κων της ΓΑΔΑ.

Επί­σης, έχει κλη­θεί και ένας 15χρονος από τη δομή της Πωγω­νια­νής Ιωαν­νί­νων να δώσει κατά­θε­ση στην Εισαγ­γε­λία. Εχθές επι­δό­θη­κε το έγγρα­φο της κλή­σης από την αστυ­νο­μία. Ο 15χρονος ήταν και αυτός στη δομή του Βόλου και εικά­ζε­ται ότι μπο­ρεί να γνω­ρί­ζει τι ακρι­βώς συνέ­βαι­νε εκεί.

Σημειώ­νε­ται ότι διαφο­ρε­τι­κά πρό­σω­πα καταγ­γέλ­λουν περι­στα­τι­κά τρό­μου σε ξεχω­ρι­στές περιο­χές καθι­στώ­ντας κομ­βι­κές τις έρευ­νες της αστυ­νο­μί­ας με τις δομές της Κιβω­τού σε Βόλο, Χίο, Ιωάν­νι­να, Αθή­να (Κολω­νό) και Καλα­μά­τα να έχουν μπει στο μικροσκόπιο.

Καταγγελία για ξυλοδαρμούς σε Βόλο και Ιωάννινα

Μια νέα μαρ­τυ­ρία ήρθε στο «φως» από 18χρονο σήμε­ρα νεα­ρό που έζη­σε στις δομές του ιδρύ­μα­τος στα Ιωάν­νι­να και τον Βόλο.

Ο νεα­ρός καταγ­γέλ­λει ότι όταν ήταν 13 ετών και ζού­σε στη δομή της Πωγω­νια­νής, για ασή­μα­ντη αφορ­μή χει­ρο­δί­κη­σε εις βάρος του ένας από τους προ­α­να­φερ­θέ­ντες εργα­ζό­με­νους της «Κιβω­τού» που είχαν τον ρόλο των «παι­δο­νό­μων».

Ο συγκε­κρι­μέ­νος άνθρω­πος είχε κακο­ποι­ή­σει σωμα­τι­κά και άλλα τρία παι­διά στην ίδια δομή, στην οποία πάντως κατά τ’ άλλα οι συν­θή­κες, οι υπο­δο­μές και το προ­σω­πι­κό ήταν άμεμπτα.

Παράλ­λη­λα, σύμ­φω­να πάντα με την καταγ­γε­λία του 18χρονου, ο ίδιος εργα­ζό­με­νος φέρε­ται να εμπλέ­κε­ται και στην υπό­θε­ση των ξυλο­δαρ­μών του Βόλου.

Ο 18χρονος ήταν και αυτός στη δομή του Βόλου όταν μετέ­βη κλι­μά­κιο – με δύο του­λά­χι­στον από τους εργα­ζό­με­νους που λει­τουρ­γού­σαν ως «παι­δο­νό­μοι» – για να διε­ρευ­νή­σει περι­στα­τι­κό κλοπής.

Οι δύο αυτοί άνθρω­ποι, σύμ­φω­να με τον 18χρονο, είχαν μεγα­λώ­σει και αυτοί στη «Κιβω­τό» και ήταν κοντά στον πατέ­ρα Αντώ­νιο, ενώ λει­τουρ­γού­σαν αυθαί­ρε­τα και χει­ρο­δι­κού­σαν στα παιδιά.

Στον Βόλο, φέρε­ται ότι κακο­ποί­η­σαν και χτυ­πού­σαν τρεις υπό­πτους που θεω­ρού­σαν ότι μπο­ρεί να έκλε­ψαν τα χρήματα.

Όπως λέει, οι άνθρω­ποι αυτοί κλεί­δω­ναν τα παι­διά στα δωμά­τια, έμπαι­ναν τη νύχτα στα δωμά­τιά τους και τα χτυ­πού­σαν σκλη­ρά, ενώ μετέ­πει­τα έλε­γαν ως δικαιο­λο­γία ότι τα παι­διά «έβλε­παν εφιάλ­τες και αυτοτραυματίστηκαν».

«Ήταν βία, τους χτυ­πή­σα­νε άσχη­μα. Ένα παι­δί 17 ετών το πλα­κώ­σα­νε, είχε χτυ­πή­σει στο κεφά­λι και στο αυτί, του τρέ­χα­νε αίμα­τα. Μπή­κα­νε μεσά­νυ­χτα στο δωμά­τιο, ο ένας του κρα­τού­σε το στό­μα και ο άλλος το χτυ­πού­σε», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο 18χρονος πρώ­ην τρό­φι­μος της «Κιβω­τού του Κόσμου».

Πηγή: Καθη­με­ρι­νή

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο