Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κιβωτός του Κόσμου: Ύποπτος για ασέλγεια ο πατέρας Αντώνιος — Καλείται να απολογηθεί στον εισαγγελέα

Ως ύοπτος για διά­πρα­ξη κακουρ­γη­μα­τι­κής ασέλ­γειας σε βάρος δύο ανη­λί­κων φιλο­ξε­νού­με­νων στην Κιβω­τό του Κόσμου, καλεί­ται να δώσει εξη­γή­σεις ο πατέ­ρας Αντώ­νιος, μετά τις καταγ­γε­λί­ες του 19χρονου σήμε­ρα νεα­ρού που άνοι­ξε πρώ­τος το «κου­βά­ρι» των απο­κα­λύ­ψε­ων και του 15χρονου από τη δομή του Βόλου.

Ο πατέ­ρας Αντώ­νιος ο οποί­ος έλα­βε ήδη την κλή­ση από τους δύο εισαγ­γε­λείς ανη­λί­κων, θα πρέ­πει να δώσει εξη­γή­σεις και για το αδί­κη­μα σε βαθ­μό πλημ­με­λή­μα­τος της ηθι­κή αυτουρ­γί­ας σε σωμα­τι­κές βλά­βες ανη­λί­κων στις δομές αφού φέρε­ται πως ήταν εκεί­νος που «υπα­γό­ρευε», τις κακο­ποι­η­τι­κές συμπε­ρι­φο­ρές σε βάρος των παι­διών, με τους ξυλο­δαρ­μούς, τις σκλη­ρές τιμω­ρί­ες, την απο­μό­νω­ση και την κατα­να­γκα­στι­κή εργασία.

Εκτός του πατέ­ρα Αντώ­νιου, άλλοι έξι υπάλ­λη­λοι της Κιβω­τού, καλού­νται να δώσουν εξη­γή­σεις στους εισαγ­γε­λείς για πρό­κλη­ση σωμα­τι­κών βλα­βών στα παι­διά ανα­φο­ρι­κά με τις βίαιες μεθό­δους σωφρο­νι­σμού και πει­θαρ­χί­ας που τους επέ­βα­λαν. Επί­σης, άλλη μία υπάλ­λη­λος επαρ­χια­κής δομής η οποία έχει κλη­θεί ως ύπο­πτη για έκθε­ση ανη­λί­κου σε κίν­δυ­νο καθώς, φέρε­ται, να μην μετέ­φε­ρε σε για­τρό ή νοσο­κο­μείο, ως όφει­λε, παι­δά­κι που είχε τραυματιστεί.

Από την έρευ­να που διε­νερ­γή­θη­κε, οι δύο εισαγ­γε­λείς ανη­λί­κων, αξιο­λο­γώ­ντας τις μαρ­τυ­ρι­κές κατα­θέ­σεις αλλά και τα υπό­λοι­πα στοι­χεία που συγκέ­ντρω­σαν, φαί­νε­ται πως δια­πί­στω­σαν επαρ­κείς ενδεί­ξεις σε βάρος του πατέ­ρα Αντώ­νιου και των υπο­λοί­πων επτά υπαλ­λή­λων της δομής (3 σε Αθή­να και από 2 σε Χίο και Βόλο).

Πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι πατέ­ρας Αντώ­νιος και οι περισ­σό­τε­ροι από τους υπαλ­λή­λους της δομής που πλέ­ον δεν εργά­ζο­νται σε αυτήν, έχουν πάρει κλή­ση για να περά­σουν την πόρ­τα του εισαγ­γε­λι­κού γρα­φεί­ου μέσα στην ερχό­με­νη εβδο­μά­δα. Όλοι ανα­μέ­νε­ται να ζητή­σουν προ­θε­σμία για να ενη­με­ρω­θούν για το σε βάρος τους υλι­κό της δικο­γρα­φί­ας πριν κατα­θέ­σουν τις εξη­γή­σεις τους.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ, in.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο