Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κιλιτσντάρογλου: Κατέθεσε αγωγή κατά του Ερντογάν για το βίντεο που τον συνδέει με το PKK

Ο Κεμάλ Κιλιτσ­ντά­ρο­γλου, υπο­ψή­φιος της αντι­πο­λί­τευ­σης στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές στην Τουρ­κία, προ­σέ­φυ­γε κατά του Τούρ­κου προ­έ­δρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν μετά τη δημο­σί­ευ­ση βίντεο που αφή­νει να εννοη­θεί ότι έχει σχέ­σεις με μαχη­τές του Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος του Κουρ­δι­στάν (PKK).

«Προ­χω­ρή­σα­με στην κατά­θε­ση αγω­γής», έγρα­ψε στο Twitter χθες Τετάρ­τη ο Τζε­λάλ Τσε­λίκ, δικη­γό­ρος του Ρεπου­μπλι­κα­νι­κού Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος (CHP), επι­κε­φα­λής του οποί­ου είναι ο Κιλιτσ­ντά­ρο­γλου. Ο Τσε­λίκ διευ­κρί­νι­σε ότι στην αγω­γή ο επι­κε­φα­λής της αντι­πο­λί­τευ­σης ζητεί σχε­δόν ένα εκα­τομ­μύ­ριο τουρ­κι­κές λίρες, περί­που 47.000 ευρώ, τα οποία έχει δεσμευ­θεί ότι θα προ­σφέ­ρει σε ταμείο που φρο­ντί­ζει για τη μόρ­φω­ση παι­διών νεκρών Τούρ­κων στρατιωτικών.

Ο Ερντο­γάν κατά τη διάρ­κεια μεγά­λης προ­ε­κλο­γι­κής του συγκέ­ντρω­σης στις 7 Μαΐ­ου στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη προ­έ­βα­λε σύντο­μο βίντεο στο οποίο φαί­νε­ται, σύμ­φω­να με τον ίδιο, ότι ο Κιλιτσ­ντά­ρο­γλου «συμπο­ρεύ­ε­ται με το PKK», μια οργά­νω­ση την οποία η Άγκυ­ρα και η Δύση έχουν χαρα­κτη­ρί­σει τρομοκρατική.

Στο βίντεο ο υπο­ψή­φιος της αντι­πο­λί­τευ­σης καλεί τους Τούρ­κους να πάνε «μαζί στις κάλ­πες» για τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές υπό τους ήχους του προ­ε­κλο­γι­κού τρα­γου­διού του, κάτι που στο αμέ­σως επό­με­νο πλά­νο φαί­νε­ται επα­να­λαμ­βά­νουν μέλη του PKK χτυ­πώ­ντας τα χέρια τους στον ρυθ­μό του τραγουδιού.

Ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος, που ήρθε πρώ­τος στον πρώ­το γύρο των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών με 49,5%, παρα­δέ­χθη­κε δημο­σί­ως τη Δευ­τέ­ρα ότι πρό­κει­ται για μοντάζ, αν και επα­νέ­λα­βε ότι ο αντί­πα­λός του «είναι σύμ­μα­χος της τρο­μο­κρα­τι­κής οργά­νω­σης PΚΚ», χωρίς να δίνει άλλα στοιχεία.

«Πώς ένας άνθρω­πος που κάθε­ται στην προ­ε­δρι­κή καρέ­κλα μπο­ρεί να πέφτει σε τόσο χαμη­λό επί­πε­δο;», διε­ρω­τή­θη­κε ο Κιλιτσ­ντά­ρο­γλου, επι­κε­φα­λής ενός συνα­σπι­σμού έξι κομ­μά­των της αντι­πο­λί­τευ­σης, μετά τη δημο­σί­ευ­ση αυτού του βίντεο μία εβδο­μά­δα πριν τον πρώ­το γύρο των εκλο­γών, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις 14 Μαΐου.

Ο Κιλιτσ­ντά­ρο­γλου, που συγκέ­ντρω­σε το 44,9% των ψήφων στον πρώ­το γύρο, έχει σκλη­ρύ­νει τις δηλώ­σεις του ανα­φο­ρι­κά με τους πρό­σφυ­γες και την τρο­μο­κρα­τία, σε μια προ­σπά­θεια να κερ­δί­σει περισ­σό­τε­ρους ψηφοφόρους.

Στον πρώ­το γύρο ο υπο­ψή­φιος της αντι­πο­λί­τευ­σης είχε τη στή­ρι­ξη του φιλο­κουρ­δι­κού κόμ­μα­τος HDP, κάτι που, σύμ­φω­να με τον Ερντο­γάν, απο­δει­κνύ­ει πως τάσ­σε­ται υπέρ του PKK.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο