Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κιμ Γιονγκ-Ουν: «Ζωντανός και καλά στην υγεία του» αναφέρει η κυβέρνηση της Σεούλ

Ο Κιμ Γιονγκ- Ουν είναι «ζωντα­νός και καλά στην υγεία του», δήλω­σε ο ειδι­κός σύμ­βου­λος εθνι­κής ασφά­λειας του Νοτιο­κο­ρε­ά­τη προ­έ­δρου Μουν Τζε-ιν, δια­ψεύ­δο­ντας έτσι τις φήμες που ήθε­λαν τον Βορειο­κο­ρε­ά­τη ηγέ­τη να αντι­με­τω­πί­ζει προ­βλή­μα­τα υγείας.

«Η θέση της κυβέρ­νη­σής μας είναι στα­θε­ρή», δήλω­σε ο Μουν Τσουνγκ-ιν χθες Κυρια­κή μιλώ­ντας στο αμε­ρι­κα­νι­κό τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο CNN: «Ο Κιμ Γιονγκ-Ουν είναι ζωντα­νός και καλά στην υγεία του».

Ο σύμ­βου­λος πρό­σθε­σε ότι ο Βορειο­κο­ρε­ά­της ηγέ­της βρί­σκε­ται από τις 13 Απρι­λί­ου στην Ουον­σάν, ένα παρα­θε­ρι­στι­κό θέρε­τρο στο ανα­το­λι­κό τμή­μα της χώρας. «Μέχρι στιγ­μής δεν έχει παρα­τη­ρη­θεί καμία ύπο­πτη κίνη­ση», υπογράμμισε.

Οι εικα­σί­ες για την κατά­στα­ση της υγεί­ας του Κιμ Γιονγκ-Ουν έχουν αυξη­θεί μετά την απου­σία του από τους εορ­τα­σμούς της επε­τεί­ου της 15ης Απρι­λί­ου. Εκεί­νη η ημέ­ρα είναι η πιο σημα­ντι­κή στο πολι­τι­κό ημε­ρο­λό­γιο της Βόρειας Κορέ­ας καθώς είναι τα γενέ­θλια του ιδρυ­τή του καθε­στώ­τος της χώρας, του Κιμ Ιλ Σουνγκ, παπ­πού του νυν Βορειο­κο­ρε­ά­τη ηγέτη.

Οι τελευ­ταί­ες δημό­σιες εμφα­νί­σεις του Κιμ ήταν στις 11 Απρι­λί­ου όταν συνήλ­θε το πολι­τι­κό γρα­φείο του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος και την επο­μέ­νη όταν επι­σκέ­φθη­κε μια αερο­πο­ρι­κή βάση.

Η Daily NK, ένα δια­δι­κτυα­κό μέσο το οποίο δια­χει­ρί­ζο­νται Βορειο­κο­ρε­ά­τες που έχουν απο­σκιρ­τή­σει, είχε μετα­δώ­σει ότι ο Κιμ υπε­βλή­θη τον Απρί­λιο σε επέμ­βα­ση λόγω των καρ­διαγ­γεια­κών προ­βλη­μά­των που αντι­με­τώ­πι­ζε και τώρα αναρ­ρώ­νει σε έπαυ­λη στην επαρ­χία Βόρεια Πιονγκάν.

Επι­κα­λού­με­νη μη κατο­νο­μα­ζό­με­νη πηγή από τη Βόρεια Κορέα η Daily NK πρό­σθε­σε ότι ο Κιμ, που είναι περί­που 30 ετών, χρειά­στη­κε να υπο­βλη­θεί εκτά­κτως σε επέμ­βα­ση για να αντι­με­τω­πι­στούν προ­βλή­μα­τα που συν­δέ­ο­νται «με το υπερ­βο­λι­κό κάπνι­σμα, την παχυ­σαρ­κία και την κούραση».

Από την πλευ­ρά της η Νότια Κορέα, που τεχνι­κά εξα­κο­λου­θεί να βρί­σκε­ται σε πόλε­μο με τη Βόρεια, είχε υπο­βαθ­μί­σει την αξία των πλη­ρο­φο­ριών αυτών.

«Δεν δια­θέ­του­με στοι­χεία για να επι­βε­βαιώ­σου­με» τις εικα­σί­ες αυτές και μέχρι στιγ­μής δεν έχει παρα­τη­ρη­θεί καμία συγκε­κρι­μέ­νη ενέρ­γεια στο εσω­τε­ρι­κό της Βόρειας Κορέ­ας, επε­σή­μα­νε το γρα­φείο του Νοτιο­κο­ρε­ά­τη προ­έ­δρου την προη­γού­με­νη εβδομάδα.

Το τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο CNN από την πλευ­ρά του, επι­κα­λού­με­νο Αμε­ρι­κα­νι­κό αξιω­μα­τού­χο, μετέ­δω­σε ότι η Ουά­σινγ­κτον “ εξε­τά­ζει πλη­ρο­φο­ρί­ες” σύμ­φω­να με τις οποί­ες ο Κιμ Γιονγκ ‑Ουν βρί­σκε­ται «σε σοβα­ρό κίν­δυ­νο αφού υπο­βλή­θη­κε σε χει­ρουρ­γι­κή επέμβαση».

Όμως την Πέμ­πτη ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Ντό­ναλντ Τραμπ είχε εκτι­μή­σει ότι οι πλη­ρο­φο­ρί­ες για την επι­δεί­νω­ση της κατά­στα­σης της υγεί­ας του Κιμ είναι « λανθασμένες»..

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο