Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΙΝΑΛ: Ο… «τσάρος» της κυβέρνησης Σημίτη, Νίκος Χριστοδουλάκης, αναλαμβάνει συντονιστής των θεμάτων Οικονομίας

Με χρε­ω­κο­πη­μέ­νες συντα­γές, βγαλ­μέ­νες απ’ τη ναφθα­λί­νη των αμαρ­τω­λών κυβερ­νή­σε­ων Σημί­τη, πορεύ­ε­ται το ΚΙΝΑΛ και στα ζητή­μα­τα της οικονομίας. 

Με από­φα­ση της προ­έ­δρου του Κινή­μα­τος Αλλα­γής Φώφης Γεν­νη­μα­τά, ο καθη­γη­τής Οικο­νο­μι­κών και πρώ­ην υπουρ­γός Νίκος Χρι­στο­δου­λά­κης ανα­λαμ­βά­νει τον συντο­νι­σμό των θεμά­των Οικο­νο­μί­ας του κόμματος.

Σημειώ­νε­ται ότι ο Ν. Χρι­στο­δου­λά­κης ήταν εκ των κορυ­φαί­ων στε­λε­χών στις κυβερ­νή­σεις ΠΑΣΟΚ επί πρω­θυ­πουρ­γί­ας Κώστα Σημί­τη, καθώς από το 1996 ως το Μάρ­τιο του 2000 ήταν Υφυ­πουρ­γός Οικο­νο­μι­κών αρμό­διος για τον Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό και τη δια­χεί­ρι­ση του Δημό­σιου Χρέ­ους, κατά την περί­ο­δο δηλα­δή που η χώρα έγι­νε μέλος της ευρωζώνης. 

Ο κ. Χρι­στο­δου­λά­κης διε­τέ­λε­σε επί­σης Υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης στο διά­στη­μα 2000–2001 και Υπουρ­γός Εθνι­κής Οικο­νο­μί­ας και Οικο­νο­μι­κών στο διά­στη­μα 2001–2004.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο