Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

 ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ: «Παλιά καραβάνα», δοκιμασμένη στην υλοποίηση αντιλαϊκών πολιτικών 

 ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ: «Παλιά καραβάνα», δοκιμασμένη στη χειραγώγηση του λαού

Διεκ­δι­κεί ανα­βαθ­μι­σμέ­νο ρόλο για τη «στα­θε­ρό­τη­τα» στη συνέ­χι­ση της αντι­λαϊ­κής πολιτικής

Ως η δύνα­μη που μπο­ρεί να ανα­δει­χθεί σε ρυθ­μι­στι­κό «τρί­το πόλο» στο πολι­τι­κό σύστη­μα επι­χει­ρεί να εμφα­νι­στεί το ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, μετά τη σχε­τι­κή εκλο­γι­κή του άνο­δο την περα­σμέ­νη Κυρια­κή (7,7%) και την ταυ­τό­χρο­νη απώ­λεια 600.000 ψήφων περί­που του ΣΥΡΙΖΑ.

Την ίδια στιγ­μή, στο εσω­τε­ρι­κό του κόμ­μα­τος και ενό­ψει κυβερ­νη­τι­κής εναλ­λα­γής ανα­ζω­πυ­ρώ­νε­ται παρα­σκη­νια­κά η αντι­πα­ρά­θε­ση για τις μετε­κλο­γι­κές συνερ­γα­σί­ες, αν δηλα­δή θα συνερ­γα­στεί με τη ΝΔ σε περί­πτω­ση που δεν υπάρ­ξει αυτο­δύ­να­μη κυβέρ­νη­ση, ή αν η ίδια του απευ­θύ­νει κάλε­σμα, ή με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Παρεμ­βαί­νο­ντας σ’ αυτήν τη συζή­τη­ση, η Φ. Γεν­νη­μα­τά σε συνέ­ντευ­ξή της υπεν­θύ­μι­σε την ομό­φω­νη από­φα­ση του Συνε­δρί­ου του κόμ­μα­τός της «για ανά­λη­ψη της διε­ρευ­νη­τι­κής εντο­λής με στό­χο την προ­γραμ­μα­τι­κή συμ­φω­νία και κυβέρ­νη­ση με τη μεγα­λύ­τε­ρη δυνα­τή κοι­νο­βου­λευ­τι­κή πλειο­ψη­φία», επι­βε­βαιώ­νο­ντας την προ­σπά­θεια του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ να κατο­χυ­ρω­θεί ως πυλώ­νας «στα­θε­ρό­τη­τας» και ως κατα­λύ­της «συν­θέ­σε­ων» στο πολι­τι­κό σύστημα.

Στο ίδιο πνεύ­μα, από την επο­μέ­νη κιό­λας των εκλο­γών μια σει­ρά από στε­λέ­χη του ΠΑΣΟΚ έσπευ­σαν να δηλώ­σουν «παρών», εάν χρεια­στεί, σε μια επό­με­νη κυβέρνηση.

Από τις αντι­δρά­σεις των τελευ­ταί­ων ημε­ρών ξεχω­ρί­ζει αυτή του επα­νε­κλε­γέ­ντος ευρω­βου­λευ­τή Ν. Ανδρου­λά­κη, ο οποί­ος δήλω­σε ότι σκο­πεύ­ει να παραι­τη­θεί από τη θέση του για να είναι υπο­ψή­φιος στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές. Εβα­λε μάλι­στα τον πήχη σε διψή­φιο ποσο­στό, ως προ­ϋ­πό­θε­ση για να συμ­με­τά­σχει το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ σε οποια­δή­πο­τε κυβέρνηση.

Θυμί­ζου­με ότι ο ίδιος έχει εκφρα­στεί και στο παρελ­θόν υπέρ του «προ­ο­δευ­τι­κού πόλου» στην Ευρώ­πη, υπέρ του δια­χω­ρι­σμού από τις «νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρες» ευρω­παϊ­κές δυνά­μεις και κατά της κυβερ­νη­τι­κής συνερ­γα­σί­ας με τη ΝΔ, ενώ ζητά­ει στα­θε­ρά να ξεκα­θα­ρι­στεί προ­ε­κλο­γι­κά η θέση του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ για τις μετε­κλο­γι­κές συνεργασίες.

Η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα βέβαια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ απο­τε­λεί συμπλή­ρω­μα στο δίπο­λο ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ και σε καμία περί­πτω­ση «φιλο­λαϊ­κή εναλ­λα­κτι­κή», όπως προ­σπα­θεί να πλα­σα­ρι­στεί. Αυτό που επι­διώ­κει είναι να απο­κτή­σει εκλο­γι­κή δύνα­μη που θα του δώσει τη δυνα­τό­τη­τα να δια­πραγ­μα­τευ­τεί καλύ­τε­ρα τη συμ­με­το­χή του σε επό­με­νες αντι­λαϊ­κές κυβερνήσεις.

Γι’ αυτό ζητά­ει να είναι τρί­τη δύνα­μη: Είτε για να προ­σκολ­λη­θεί στον έναν ή στον άλλον, είτε για να ανα­λά­βει αυτό τα παζά­ρια για το σχη­μα­τι­σμό κυβέρ­νη­σης, με έναν από τους δύο ή και με τους δύο μαζί. Αυτό εννο­εί όταν λέει ότι θέλει να γίνει μετε­κλο­γι­κά ο «ρυθ­μι­στής των εξε­λί­ξε­ων», που σε όλες τις εκδο­χές του τίπο­τα καλό δεν προ­μη­νύ­ει για το λαό.

Εμβληματικές αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις με σφραγίδα ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμ­μα δοκι­μα­σμέ­νο στην υλο­ποί­η­ση αντι­λαϊ­κών μέτρων, στη χει­ρα­γώ­γη­ση του λαού, στη στή­ρι­ξη των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, αλλά και των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών σχε­δια­σμών στην περιο­χή, όπως άλλω­στε και η ΝΔ με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό πως ορι­σμέ­νοι από τους πιο άγριους νόμους στα Εργα­σια­κά και στο Ασφα­λι­στι­κό έχουν τη σφρα­γί­δα του ΠΑΣΟΚ και οι συνέ­πειές τους απο­τυ­πώ­θη­καν μόνι­μα στη ζού­γκλα της αγο­ράς εργα­σί­ας, στην επι­δεί­νω­ση των όρων ασφά­λι­σης και συντα­ξιο­δό­τη­σης της μεγά­λης πλειο­ψη­φί­ας του λαού.

Το ΠΑΣΟΚ έχει μεγά­λη ευθύ­νη για τον αντι­λαϊ­κό δρό­μο που μας έφτα­σε έως εδώ, μαζί με τη ΝΔ, δίνο­ντας στη συνέ­χεια τη σκυ­τά­λη στον ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια, το ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ είναι που: Εφε­ρε και ψήφι­σε το 1ο μνη­μό­νιο. Εφε­ρε και ψήφι­σε μαζί με τη ΝΔ το 2ο μνη­μό­νιο. Ψήφι­σε το 3ο μνη­μό­νιο με τον ΣΥΡΙΖΑ, τη ΝΔ, τους ΑΝΕΛ και το Ποτάμι.

Το ΠΑΣΟΚ, που λέει ότι θέλει να μπει σφή­να στον διπο­λι­σμό και να απο­τε­λέ­σει «ρυθ­μι­στι­κό παρά­γο­ντα» μετά από τις επό­με­νες εθνι­κές εκλο­γές, απο­τέ­λε­σε για 30 χρό­νια σίγου­ρη επι­λο­γή της αστι­κής τάξης για τη δια­κυ­βέρ­νη­ση και έχει επί δεκα­ε­τί­ες πρω­τα­γω­νι­στή­σει με τη ΝΔ σε κάλ­πι­κα δίπο­λα, που βλέ­που­με να επα­να­λαμ­βά­νο­νται σήμε­ρα, με στό­χο τον εγκλω­βι­σμό του λαού: Το «φως — σκό­τος» έγι­νε «πρό­ο­δος — συντή­ρη­ση», ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ανα­βιώ­νει και το «αντι­δε­ξιό» μέτω­πο, που για χρό­νια απο­τέ­λε­σε παγί­δα για αρι­στε­ρούς και προ­ο­δευ­τι­κούς ανθρώπους.

Ολα αυτά για να συντη­ρού­νται τα δίπο­λα, η πόλω­ση και οι ψεύ­τι­κες δια­χω­ρι­στι­κές γραμ­μές, πίσω από τις οποί­ες ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμ­μα­τα κρύ­βουν τη στρα­τη­γι­κή τους σύμπλευ­ση στην πολι­τι­κή του κεφα­λαί­ου και της ΕΕ, τη συμ­φω­νία τους για μεγα­λύ­τε­ρη εμπλο­κή στους επι­κίν­δυ­νους γεω­πο­λι­τι­κούς σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ.

Ποιος μπο­ρεί άρα­γε να ξεχά­σει ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν κυβέρ­νη­ση όταν το ΝΑΤΟ βομ­βάρ­δι­ζε τη Γιου­γκο­σλα­βία και η Ελλά­δα είχε μετα­τρα­πεί σε πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο της λυκο­συμ­μα­χί­ας στα Βαλ­κά­νια; Ποιος ξεχνά­ει ότι για την επέμ­βα­ση στο Ιράκ η Σού­δα αξιο­ποι­ή­θη­κε σε στρα­τη­γι­κό ρόλο, με τους συμ­μά­χους να απο­δί­δουν τα εύση­μα στην τότε κυβέρ­νη­ση του ΠΑΣΟΚ;

Ποιος μπο­ρεί να ξεχά­σει το «ευχα­ρι­στού­με τις ΗΠΑ» του Σημί­τη, μετά τα Ιμια, που με καθο­ρι­στι­κή συμ­βο­λή των Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών «γκρι­ζα­ρί­στη­κε» ακό­μα περισ­σό­τε­ρο το Αιγαίο και κατο­χυ­ρώ­θη­καν πάγιες αμφι­σβη­τή­σεις της Τουρκίας;

Μόνιμο στασίδι στην εξαπάτηση του λαού

Βασι­κός κορ­μός του προ­γράμ­μα­τος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, όπως άλλω­στε και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το «νέο κοι­νω­νι­κό συμ­βό­λαιο» της ανα­πα­λαιω­μέ­νης ευρω­παϊ­κής σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας, που στον πυρή­να του έχει μέτρα για τη θωρά­κι­ση της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας και της κερ­δο­φο­ρί­ας του κεφα­λαί­ου, σε συν­δυα­σμό με μέτρα απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρης και πιο στο­χευ­μέ­νης δια­χεί­ρι­σης της φτώ­χειας, που μεγα­λώ­νει για το λαό.

Το πρό­γραμ­μά του περι­λαμ­βά­νει την προ­σπά­θεια ανα­νέ­ω­σης της λαϊ­κής εμπι­στο­σύ­νης στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή συμ­μα­χία της ΕΕ, καλ­λιερ­γώ­ντας αυτα­πά­τες για φιλο­λαϊ­κή εξέ­λι­ξή της, παρέα με όλους τους άλλους Ευρω­παί­ους σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες, που έχουν πρω­το­στα­τή­σει στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή στις χώρες τους. Για το χρί­σμα αυτών των δυνά­με­ων «σφά­ζο­νται» με τον ΣΥΡΙΖΑ, που του παίρ­νει τα πρω­τεία τα τελευ­ταία χρόνια.

Είναι φορέ­ας της λογι­κής του «μικρό­τε­ρου κακού», που από την ίδια την πεί­ρα των εργα­ζο­μέ­νων προ­κύ­πτει ότι οδη­γεί πάντα στο μεγα­λύ­τε­ρο. Και βέβαια, τα στε­λέ­χη του στο συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα είναι βασι­κή συνι­στώ­σα της συν­δι­κα­λι­στι­κής μαφί­ας, που μαζί με στε­λέ­χη της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ προ­ω­θούν τον «κοι­νω­νι­κό εται­ρι­σμό» και τη συναί­νε­ση με την εργο­δο­σία και τις κυβερ­νή­σεις της. Πρω­τα­γω­νι­στεί στη νοθεία και την παρέμ­βα­ση της εργο­δο­σί­ας στα συν­δι­κά­τα, σπέρ­νει απο­γο­ή­τευ­ση και παραί­τη­ση στους εργα­ζό­με­νους. Εχει βαριά ευθύ­νη για τη σημε­ρι­νή κατά­στα­ση στο συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα, που τα ταξι­κά συν­δι­κά­τα παλεύ­ουν να ανατρέψουν.

Ολα τα παρα­πά­νω δίνουν το στίγ­μα και την κατεύ­θυν­ση του ανα­βαθ­μι­σμέ­νου ρόλου που διεκ­δι­κεί να παί­ξει το ΠΑΣΟΚ στο αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα, βλέ­πο­ντας μάλι­στα ως «ευκαι­ρία» την εκλο­γι­κή ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και την ανά­δει­ξη της ΝΔ ξανά σε κυβέρ­νη­ση. Ο λαός όμως έχει πεί­ρα και δεν πρέ­πει να ξεγε­λα­στεί. Το ΠΑΣΟΚ το δοκί­μα­σε και ως «σοσια­λι­στι­κό», και ως «εκσυγ­χρο­νι­στι­κό», και ως αυτο­δύ­να­μη κυβέρ­νη­ση, και ως συνι­στώ­σα σε κυβερ­νή­σεις συνερ­γα­σί­ας, και ως «Ελιά», και ως ΔΗΣΥ, και ως ΚΙΝΑΛ.

Κανέ­νας εργα­ζό­με­νος, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νος, μισθω­τός επι­στή­μο­νας, αγρό­της, νεο­λαί­ος που απε­γκλω­βί­ζε­ται από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέ­πει να πέσει στα δίχτυα που απλώ­νει το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Απά­ντη­ση είναι η ψήφος στο ΚΚΕ, το δυνά­μω­μα της φωνής του λαού μέσα κι έξω από το Κοι­νο­βού­λιο, η ενί­σχυ­ση της λαϊ­κής αντι­πο­λί­τευ­σης στην από χέρι αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή που θα είναι εδώ και την επό­με­νη μέρα.

Ούτε στο δίπολο, ούτε στα συμπληρώματά του!

Κάθε ψήφος στα συμπλη­ρώ­μα­τα του διπο­λι­σμού ενι­σχύ­ει το αντι­δρα­στι­κό μπλοκ που θα βρει απέ­να­ντί του ο λαός, αφού μαζί θα ψηφί­ζουν τα πιο ανα­γκαία μέτρα για το κεφά­λαιο, μαζί θα υπη­ρε­τούν τα επι­κίν­δυ­να ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια στην περιο­χή, μαζί θα λιβα­νί­ζουν την ΕΕ των μονοπωλίων.

Και κυρί­ως όλοι μαζί, αν χρεια­στεί, θα συνα­σπι­στούν ακό­μα και στην ίδια κυβέρ­νη­ση για να δια­σφα­λί­σουν τη στα­θε­ρό­τη­τα στη συνέ­χι­ση της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής, τη δια­σφά­λι­ση όσων δια­κυ­βεύ­ο­νται για τα συμ­φέ­ρο­ντα της αστι­κής τάξης στην ευρύ­τε­ρη περιοχή.

Αυτό περιέ­γρα­ψε με τον πιο απο­κα­λυ­πτι­κό τρό­πο ο Κ. Σκαν­δα­λί­δης, μιλώ­ντας πριν από λίγες μέρες σε τηλε­ο­πτι­κή εκπο­μπή: «Από πότε έχει κατα­θέ­σει νομο­σχέ­διο το Κίνη­μα Αλλα­γής για τις 120 δόσεις; Δύο χρό­νια! Από πότε έχει κατα­θέ­σει νομο­σχέ­διο για τις συντά­ξεις; Ερχε­ται μετά από μας η ΝΔ και κατα­θέ­τει προ­τά­σεις και τώρα ο κύριος Τσί­πρας, προ­ε­κλο­γι­κά. Και τι μένει; Οι δύο μονο­μά­χοι, ενώ στην ουσία εμείς επε­ξερ­γα­ζό­μα­στε τα θέμα­τα, έχου­με πρό­γραμ­μα και από­ψεις. Ερχο­νται εκ των υστέ­ρων πάνω στις δικές μας γραμ­μές. Μακά­ρι να τις εννο­ούν, ίσως είναι ένας δρό­μος να συμ­φω­νή­σου­με και μετά τις εκλο­γές να κάνου­με και οι τρεις μία κυβέρ­νη­ση, έναν μεγά­λο συνα­σπι­σμό». Κάθε άλλο σχό­λιο είναι περιττό…

Πηγή: Ριζο­σπά­στης / Πασ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο