Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κινα-ΗΠΑ: «Πρόβες πολέμου» με πραγματικά πυρά ξεκίνησε το Πεκίνο γύρω από την Ταϊβάν

«Πρό­βες πολέ­μου» διε­ξά­γει η Κίνα γύρω από την Ταϊ­βάν στον από­η­χο της επί­σκε­ψης της προ­έ­δρου της Βου­λής των Αντι­προ­σώ­πων των ΗΠΑ, Ν. Πελό­ζι, στο αυτο­διοι­κού­με­νο νησί, το οποίο η Κίνα θεω­ρεί δικό της έδα­φος, με την αντι­πα­ρά­θε­ση ΗΠΑ — Κίνας στην περιο­χή Ασί­ας — Ειρη­νι­κού να μπαί­νει πλέ­ον σε τρο­χιά σύγκρουσης.

Παίρ­νο­ντας τη σκυ­τά­λη της κλι­μά­κω­σης από τις ΗΠΑ, η Κίνα ξεκί­νη­σε χτες, ως αντί­ποι­να στην επί­σκε­ψη Πελό­ζι, τις μεγα­λύ­τε­ρες στρα­τιω­τι­κές ασκή­σεις που έχουν διε­ξα­χθεί ποτέ γύρω από την Ταϊ­βάν και μάλι­στα με πραγ­μα­τι­κά πυρά, περι­κυ­κλώ­νο­ντας το νησί από θάλασ­σα και αέρα.

Η Κίνα «θα υπε­ρα­σπι­στεί σθε­να­ρά την κυριαρ­χία και την εδα­φι­κή της ακε­ραιό­τη­τα, χωρίς να αφή­νει περι­θώ­ρια για την ανε­ξαρ­τη­σία της Ταϊ­βάν ή για εξω­τε­ρι­κή ανά­μει­ξη», ξεκα­θά­ρι­σε ο εκπρό­σω­πος του κινε­ζι­κού υπουρ­γεί­ου Αμυνας.

Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Αμυ­νας της Ταϊ­βάν, εκτο­ξεύ­τη­καν από μεριάς της Κίνας 11 βαλ­λι­στι­κοί πύραυ­λοι «Dongfeng» σε ύδα­τα γύρω από τα βορειο­α­να­το­λι­κά και νοτιο­δυ­τι­κά του νησιού. Επί­σης, 22 κινε­ζι­κά αερο­σκά­φη εισήλ­θαν στη ζώνη ανα­γνώ­ρι­σης αερά­μυ­νας της Ταϊ­βάν περ­νώ­ντας τη διά­με­ση γραμ­μή των Στε­νών, σύμ­φω­να με την ίδια πηγή.

Δήλω­σε ακό­μη ότι ο κινε­ζι­κός στρα­τός εκτό­ξευ­σε πυραύ­λους κοντά στα νησιά Μάτσου της Ταϊ­βάν, προ­σθέ­το­ντας ότι τα στρα­τεύ­μα­τα στα νησιά θα συνε­χί­σουν να ενι­σχύ­ουν το επί­πε­δο επι­φυ­λα­κής τους.

Το «Ρόι­τερς», επι­κα­λού­με­νο τη διοί­κη­ση Ανα­το­λι­κού Θεά­τρου της Κίνας, μετέ­δω­σε ότι ολο­κλή­ρω­σε πολ­λα­πλές εκτο­ξεύ­σεις συμ­βα­τι­κών πυραύ­λων σε ύδα­τα στα ανοι­χτά των ανα­το­λι­κών ακτών της Ταϊ­βάν στο πλαί­σιο προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νων ασκή­σε­ων. Το Ανα­το­λι­κό Θέα­τρο Πολε­μι­κών Επι­χει­ρή­σε­ων είναι μια σχε­τι­κά νέα «μαχη­τι­κή διοί­κη­ση» (που δημιουρ­γή­θη­κε το 2016), η οποία είναι υπεύ­θυ­νη για την Ταϊβάν.

Τα γυμνά­σια γίνο­νται σε σει­ρά τομέ­ων γύρω από την Ταϊ­βάν — σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις, μόλις 20 χλμ. από τις ακτές της — και ανα­μέ­νε­ται να διαρ­κέ­σουν έως την Κυριακή.

Οι Ενο­πλες Δυνά­μεις και η Πρό­ε­δρος της Ταϊ­βάν ανα­κοί­νω­σαν χτες πως «προ­ε­τοι­μά­ζο­νται για πόλε­μο χωρίς να επι­διώ­κουν πόλε­μο» και θα αντι­δρά­σουν με κατάλ­λη­λο τρό­πο στις ενέρ­γειες «του εχθρού» στο Στε­νό της Ταϊβάν.

Ο υπουρ­γός Αμυ­νας της Ταϊ­βάν χαρα­κτή­ρι­σε το κινε­ζι­κό σχέ­διο «θαλάσ­σιο και ενα­έ­ριο απο­κλει­σμό», που «απει­λεί τους διε­θνείς θαλάσ­σιους δια­δρό­μους, αμφι­σβη­τεί τη διε­θνή τάξη, υπο­νο­μεύ­ει το status quo και θέτει σε κίν­δυ­νο την περι­φε­ρεια­κή ασφάλεια».

«Πέντε από τους εννέα βαλ­λι­στι­κούς πυραύ­λους που εκτο­ξεύ­θη­καν από την Κίνα πιστεύ­ε­ται ότι προ­σγειώ­θη­καν στην ΑΟΖ της Ιαπω­νί­ας», δήλω­σε χτες ο Ιάπω­νας υπουρ­γός Αμυ­νας, Νομπούο Κίσι, προ­σθέ­το­ντας ότι αυτό ήταν το πρώ­το τέτοιο περι­στα­τι­κό. Το Τόκιο προ­χώ­ρη­σε σε διά­βη­μα δια­μαρ­τυ­ρί­ας μέσω διπλω­μα­τι­κών οδών.

Στον κίν­δυ­νο να υπάρ­ξει ένο­πλο επει­σό­διο ανα­φέρ­θη­κε η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ. «Οταν ένας στρα­τός διε­ξά­γει σει­ρά δρα­στη­ριο­τή­των, που συμπε­ρι­λαμ­βά­νουν (…) δοκι­μές πυραύ­λων και γυμνά­σια με πραγ­μα­τι­κά πυρά (…) η πιθα­νό­τη­τα να υπάρ­ξει επει­σό­διο είναι πραγ­μα­τι­κή», δήλω­σε ο σύμ­βου­λος Εθνι­κής Ασφα­λεί­ας του Αμε­ρι­κα­νού Προ­έ­δρου, Τζ. Σάλι­βαν, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας «ανεύ­θυ­νη» τη στά­ση της Κίνας.

Ο Σάλι­βαν κάλε­σε την Κίνα «να ενερ­γή­σει με υπεύ­θυ­νο τρό­πο και να απο­φύ­γει κάθε είδους κλι­μά­κω­ση που θα μπο­ρού­σε να οδη­γή­σει σε λαθε­μέ­νο ή κακό υπο­λο­γι­σμό στους αιθέ­ρες ή στις θάλασσες».

ASEAN: Ενδέχεται να προκληθούν «ανοικτές συρράξεις»

Η κατά­στα­ση στην Ταϊ­βάν μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε «ανοι­κτές συρ­ρά­ξεις», προει­δο­ποί­η­σαν χτες οι ΥΠΕΞ του Συν­δέ­σμου Κρα­τών της Νοτιο­α­να­το­λι­κής Ασί­ας (ASEAN), που συνε­δρί­α­σαν στην πρω­τεύ­ου­σα της Καμπό­τζης, Πνομ Πενχ.

«Η ASEAN ανη­συ­χεί για τη διε­θνή και περι­φε­ρεια­κή αστά­θεια, ειδι­κά για τις πρό­σφα­τες εξε­λί­ξεις στην περι­φέ­ρεια (…) που μπο­ρεί να οδη­γή­σουν σε λαθε­μέ­νους υπο­λο­γι­σμούς, σε σοβα­ρή σύγκρου­ση, σε ανοι­κτές συρ­ρά­ξεις με απρό­βλε­πτες συνέ­πειες για τις μεγά­λες δυνά­μεις», ανα­φέ­ρε­ται στην κοι­νή ανακοίνωση.

Η Καμπό­τζη, χώρα που ασκεί την εναλ­λασ­σό­με­νη προ­ε­δρία της ASEAN, κάλε­σε όλα τα μέρη να επι­λέ­ξουν απο­κλι­μά­κω­ση των εντάσεων.

Ακύ­ρω­ση συνά­ντη­σης μετα­ξύ των ΥΠΕΞ Κίνας και Ιαπω­νί­ας στην Πνομ Πενχ λόγω κοι­νής δήλω­σης του G7 για την Ταϊ­βάν, που εκφρά­ζει «αβά­σι­μη κρι­τι­κή» και «δικαιο­λο­γεί τις κινή­σεις των ΗΠΑ που παρα­βιά­ζουν την κυριαρ­χία της Κίνας», ανα­κοί­νω­σε το κινε­ζι­κό ΥΠΕΞ.

Ο Κινέ­ζος ΥΠΕΞ, Γουάνγκ Γι, απο­χώ­ρη­σε λίγο πριν από την έναρ­ξη του εορ­τα­στι­κού δεί­πνου των ΥΠΕΞ της ASEAN, όπου παρευ­ρέ­θη­καν περισ­σό­τε­ροι από 12 υπουρ­γοί Εξω­τε­ρι­κών, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων του Αμε­ρι­κα­νού και του Ιάπωνα.

ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ θεωρούν υπερβολική την αντίδραση της Κίνας

Οι ΗΠΑ αντι­τί­θε­νται στις όποιες μονο­με­ρείς προ­σπά­θειες αλλα­γής του καθε­στώ­τος της Ταϊ­βάν — ειδι­κά διά της βίας — και δεν έχουν αλλά­ξει την πολι­τι­κή τους σε ό,τι αφο­ρά το νησί, είπε χτες ο Αμε­ρι­κα­νός ΥΠΕΞ, Αντ. Μπλίν­κεν, μιλώ­ντας στη σύνο­δο των ΥΠΕΞ της ASEAN.

Ολη η περιο­χή ενδια­φέ­ρε­ται για στα­θε­ρό­τη­τα στα Στε­νά της Ταϊ­βάν, είπε ο Μπλίν­κεν. Παράλ­λη­λα, η Ουά­σιγ­κτον είναι έτοι­μη να εξε­τά­σει τις προ­τά­σεις των κρα­τών της ASEAN για συνερ­γα­σία με την «πρω­το­βου­λία ασφα­λεί­ας QUAD», που έχουν συγκρο­τή­σει Αυστρα­λία, Ινδία, ΗΠΑ και Ιαπω­νία, προ­ω­θώ­ντας τα συμ­φέ­ρο­ντά τους στην περιο­χή Ασί­ας — Ειρη­νι­κού απέ­να­ντι στην Κίνα.

«Η επί­σκε­ψη της Νάν­σι Πελό­ζι δεν είναι λόγος για την Κίνα να αντι­δρά υπερ­βο­λι­κά ή να απει­λεί την Ταϊ­βάν ή να χρη­σι­μο­ποιεί απει­λη­τι­κή ρητο­ρι­κή», δήλω­σε ο γγ του ΝΑΤΟ, Γ. Στόλ­τεν­μπεργκ, προ­σθέ­το­ντας πως «οι ΗΠΑ και άλλοι εταί­ροι του ΝΑΤΟ έχουν πραγ­μα­το­ποι­ή­σει επι­σκέ­ψεις σε επί­πε­δο υψη­λό­βαθ­μων αξιω­μα­τού­χων στην Ταϊ­βάν τακτι­κά όλα αυτά τα χρόνια».

Στο ίδιο πνεύ­μα, ο επι­κε­φα­λής της εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής της ΕΕ, Ζ. Μπο­ρέλ, κατα­δί­κα­σε την «επι­θε­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα» της Κίνας στο Στε­νό της Ταϊ­βάν, κρί­νο­ντας πως «δεν υπάρ­χει καμία δικαιο­λο­γία» και χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας «πρό­σχη­μα» την επί­σκε­ψη Πελό­ζι. «Είναι φυσιο­λο­γι­κό και συνη­θι­σμέ­νο οι κοι­νο­βου­λευ­τι­κοί των χωρών μας να ταξι­δεύ­ουν στο εξω­τε­ρι­κό», ισχυρίστηκε.

Στο μετα­ξύ, ο πρώ­ην Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ, που είχε και προ­σω­πι­κή κόντρα με την Ν. Πελό­ζι επί προ­ε­δρί­ας του, άσκη­σε κρι­τι­κή για την επί­σκε­ψή της στην Ταϊ­βάν. Πάντως η πλειο­ψη­φία των Ρεπου­μπλι­κά­νων τάχθη­κε υπέρ της επί­σκε­ψης Πελόζι.

«Για­τί είναι η “τρε­λή Νάν­σι” Πελό­ζι στην Ταϊ­βάν;», έγρα­ψε ο Τραμπ στην πλατ­φόρ­μα του Truth Social. «Πάντα προ­κα­λεί προ­βλή­μα­τα. Τίπο­τα που κάνει δεν βγαί­νει σε καλό».

Η Κίνα κατηγορεί τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη «καταστροφή» της Ταϊβάν

Από την πλευ­ρά του, το Πεκί­νο ξεκα­θά­ρι­σε ότι οι ΗΠΑ ευθύ­νο­νται για σοβα­ρή κλι­μά­κω­ση που απει­λεί την ειρή­νη στην περιο­χή και με «κατα­στρο­φή» τον λαό της Ταϊβάν.

Η επί­σκε­ψη της Ν. Πελό­ζι στην Ταϊ­βάν, που δεν είχε ανα­κοι­νω­θεί, «αντι­φά­σκει με τη δέσμευ­ση των ΗΠΑ να μην υπο­στη­ρί­ξουν την “ανε­ξαρ­τη­σία της Ταϊ­βάν”», τόνι­σε ο εκπρό­σω­πος του κινε­ζι­κού υπουρ­γεί­ου Αμυνας.

Χαρα­κτή­ρι­σε την επί­σκε­ψη «σοβα­ρή πολι­τι­κή πρό­κλη­ση κατά της Κίνας, η οποία θα προ­κα­λέ­σει σοβα­ρή ζημιά στις σχέ­σεις μετα­ξύ των στρα­τών των δύο χωρών». Τόνι­σε ότι «είναι ισχυ­ρό πλήγ­μα και απει­λή για την ειρή­νη και τη στα­θε­ρό­τη­τα στην περιο­χή των Στε­νών της Ταϊβάν».

Εξάλ­λου, ο εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Αμυ­νας ξεκα­θά­ρι­σε ότι «η συμπαι­γνία και οι προ­κλή­σεις ΗΠΑ — Ταϊ­βάν» είναι αυτές που «θα ωθή­σουν την Ταϊ­βάν στην άβυσ­σο της κατα­στρο­φής και θα προ­κα­λέ­σουν σοβα­ρή ζημιά στους κατοί­κους του νησιού».

Οι στρα­τιω­τι­κές ασκή­σεις γύρω από την Ταϊ­βάν είναι «κυρί­αρ­χο δικαί­ω­μα της Κίνας», υπο­στή­ρι­ξε το Κρεμ­λί­νο. Ο Ντμ. Πεσκόφ τόνι­σε ότι «οι εντά­σεις στην περιο­χή γύρω από την Ταϊ­βάν πυρο­δο­τή­θη­καν τεχνη­τά» και «όλοι γνω­ρί­ζου­με καλά τι τις προ­κά­λε­σε: Η επί­σκε­ψη της Νάν­σι Πελό­ζι. Ηταν μια εντε­λώς περιτ­τή επί­σκε­ψη και περιτ­τή πρό­κλη­ση», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο