Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΙΝΑ: Τέθηκε σε λειτουργία ο πρώτος πυρηνικός σταθμός τέταρτης γενιάς στον κόσμο

Η Κίνα έθε­σε σήμε­ρα σε λει­τουρ­γία τον πρώ­το πυρη­νι­κό σταθ­μό «τέταρ­της γενιάς» στον κόσμο.

Ο πυρη­νι­κός σταθ­μός του Σιντάο Μπέι, που βρί­σκε­ται στην Σαντόνγκ, στο ανα­το­λι­κό τμή­μα της χώρας, τρο­φο­δο­τεί­ται από δύο αντι­δρα­στή­ρες υψη­λής θερ­μο­κρα­σί­ας που ψύχο­νται με αέριο κι όχι με νερό υπό πίεση.

Η δυνα­τό­τη­τα παρα­γω­γής του Σιντάο Μπέι ανέρ­χε­ται σε 200 MW, σύμ­φω­να με κινε­ζι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης. Η κατα­σκευή του σταθ­μού άρχι­σε το 2012. Ένας πρώ­τος SMR είχε συν­δε­θεί στο δίκτυο ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας τον Δεκέμ­βρη του 2021.

Οι παρα­δο­σια­κοί αντι­δρα­στή­ρες επι­τρέ­πουν την παρα­γω­γή ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος από την πυρη­νι­κή ενέρ­γεια. Αλλά αυτά τα προηγ­μέ­να μοντέ­λα (οι λεγό­με­νοι μικροί αρθρω­τοί αντι­δρα­στή­ρες ή SMR) μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν και για άλλες εφαρ­μο­γές, όπως κυρί­ως η θέρ­μαν­ση, η αφα­λά­τω­ση θαλασ­σι­νού νερού ή ακό­μη ο ατμός για τις ανά­γκες της βιομηχανίας.

Πάνω από το 90% των εξο­πλι­σμών του σταθ­μού του Σιντάο Μπέι είναι κινε­ζι­κής κατα­σκευ­ής, δήλω­σε εκφρά­ζο­ντας την ικα­νο­ποί­η­σή του ένας από τους υπευ­θύ­νους του σχε­δί­ου, ο Ζανγκ Γιαν­σού.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από:
ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Xinhua»
via 902.gr

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο