Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κινηματογραφική βδομάδα με λίγες καινούργιες ταινίες, εμβληματικές επαναλήψεις στο “STUDIO new star art cinema” & Alice Rohrwacher_TRAILER

Κινη­μα­το­γρα­φι­κή βδο­μά­δα με αρκε­τές ελλεί­ψεις στις δημο­σιο­γρα­φι­κές προ­βο­λές… Για κάποιες ται­νί­ες δεν έγι­ναν καν δημο­σιο­γρα­φι­κές προ­βο­λές ή έστω δεν στάλ­θη­κε ένας ειδι­κός σύν­δε­σμος θέα­σης, ενώ κάποιες πραγ­μα­το­ποιού­νται Τετάρ­τη πρωί, δηλα­δή την ώρα που γρά­φουν οι κρι­τι­κοί τη στή­λη τους για την επό­με­νη μέρα. Να ξεκα­θα­ρί­σου­με ότι δεν ευθύ­νε­ται η διορ­γά­νω­ση των δημο­σιο­γρα­φι­κών προ­βο­λών, αλλά οι εται­ρεί­ες δια­νο­μής των ται­νιών. Ορι­σμέ­νες φορές φαί­νε­ται σαν να μη σέβο­νται τη δου­λειά μας… Η κρι­τι­κή κινη­μα­το­γρά­φου δεν είναι copy — paste των δελ­τί­ων Τύπου ή μια δου­λειά που γίνε­ται στο πόδι, αυτό του­λά­χι­στον θα έπρε­πε να είναι κοι­νή γνώ­ση για τις εταιρείες.

2 με 10 Απρι­λί­ου επι­στρέ­φει το Φεστι­βάλ Γαλ­λό­φω­νου Κινη­μα­το­γρά­φου Ελλά­δας για το καθιε­ρω­μέ­νο ανοι­ξιά­τι­κο ραντε­βού του με το κοι­νό, με πλού­σιο πρό­γραμ­μα και σε περισ­σό­τε­ρες πόλεις. Εκτός από την Αθή­να και τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, το Φεστι­βάλ φέτος θα διε­ξα­χθεί ταυ­τό­χρο­να και στη Λάρι­σα, στην Πάτρα, στα Χανιά, στην Καβά­λα και την Καστο­ριά. 46 μεγά­λου μήκους και 11 μικρού μήκους ται­νί­ες, τελευ­ταί­ας σοδειάς, από τη Γαλ­λία, πριν ακό­μα κάποιες από αυτές κυκλο­φο­ρή­σουν στις αίθου­σες το επό­με­νο διά­στη­μα. Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες στην ιστο­σε­λί­δα του φεστι­βάλ festivalfilmfrancophone.gr.

Ακό­μα το φεστι­βάλ Balkan Can Kino Pop Up διορ­γα­νώ­νει μια ανοι­χτή και δωρε­άν δια­δι­κτυα­κή προ­βο­λή με τίτλο «Cease fire now» (27.3.2024 — 3.4.2024) που είναι αφιε­ρω­μέ­νη στην πολυ­ε­τή μάχη των Παλαι­στι­νί­ων να ζήσουν ειρη­νι­κά στη γη των προ­γό­νων τους και στις γυναί­κες της Παλαι­στί­νης, εδώ. Παρό­μοια πρω­το­βου­λία φιλο­ξε­νούν τον μήνα Απρί­λιο και το Διε­θνές Φεστι­βάλ Ντο­κι­μα­ντέρ Πελο­πον­νή­σου και το Athens Palestine Film Festival, που προ­σκα­λούν σε έναν μήνα παλαι­στι­νια­κού κινη­μα­το­γρά­φου. Περισ­σό­τε­ρα στην επό­με­νη στή­λη. Ευτυ­χώς πλη­θαί­νουν οι φωνές για την Παλαιστίνη…

Πέραν της δια­νο­μής όμως αυτή η εβδο­μά­δα είναι γεμά­τη από αξιό­λο­γες ται­νί­ες που έχουν μονα­δι­κές προ­βο­λές που δεν χάνο­νται… Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα: Το Σάβ­βα­το 30/3 στις 20.00 το «ΙΡΙΔΑ VISIONS» υπο­δέ­χε­ται τον Κώστα Φέρ­ρη και την εμβλη­μα­τι­κή του ται­νία «Ρεμπέ­τι­κο» και μετά το τέλος της προ­βο­λής το κοι­νό θα συζη­τή­σει με τον σκη­νο­θέ­τη δια­δι­κτυα­κά. Η Κυρια­κή 31/3 ανή­κει στον κινη­μα­το­γρά­φο «STUDIO new star art cinema», που φιλο­ξε­νεί δυο εκπλη­κτι­κές προ­βο­λές, στις 12.00 μια από τις εμβλη­μα­τι­κό­τε­ρες πολι­τι­κές ται­νί­ες του παγκό­σμιου κινη­μα­το­γρά­φου σε σκη­νο­θε­σία των αδερ­φών Πάο­λο και Βιτό­ριο Ταβιά­νι«Αλον­ζαν­φάν», που δεν πρέ­πει να χάσε­τε, και στις 18.00 μια ακό­μα προ­βο­λή του κορυ­φαί­ου αντι­πο­λε­μι­κού αρι­στουρ­γή­μα­τος του Μπρεχτ, «Μάνα Κου­ρά­γιο και τα παι­διά της», από το φημι­σμέ­νο «Μπερ­λί­νερ Ανσάμπλ», σε σενά­ριο — σκη­νο­θε­σία Μάν­φρεντ Βέκ­βερτ και Πέτερ Πάλιτς. Ενώ τη Δευ­τέ­ρα 1 Απρί­λη, στις 20.00, μας περι­μέ­νει «Η Κρυ­φή Γοη­τεία της Μπουρ­ζουα­ζί­ας» του Λουίς Μπου­νιου­έλ, στον κινη­μα­το­γρά­φο «Δανα­ός».

Τού­τη η βδο­μά­δα είναι τόσο γεμά­τη, που θα πάρου­με μόνο μια μικρή γεύ­ση από κάθε ταινία.

Συνάδελφοι ηρωικοί οικοδόμοι
/ Γιάννης Ξύδας / 2024/ 57 λεπτά

 

Η συγκρό­τη­ση ενός συλ­λο­γι­κού αγώ­να την περί­ο­δο ’60-’67. Εξο­ρία… Κομ­μου­νι­στές που βιο­πο­ρί­ζο­νται στις οικο­δο­μές της Αθή­νας, εκεί που το μετεμ­φυ­λια­κό κρά­τος δεν ζητά­ει απο­δεί­ξεις νομι­μο­φρο­σύ­νης. Φτώ­χεια… Νέοι από τη λαβω­μέ­νη επαρ­χία κατα­φθά­νουν στην πρω­τεύ­ου­σα ανα­ζη­τώ­ντας το μονο­πά­τι για ένα καλύ­τε­ρο αύριο, μια δου­λειά για να επι­βιώ­σουν και να στη­ρί­ξουν τις οικο­γέ­νειές τους. Αγώ­νας… Οικο­δό­μοι, εργά­τες σε κατα­σκευα­στι­κούς τομείς και τεχνί­τες παίρ­νουν στις πλά­τες τους ένα συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα — πυξί­δα για το μέλ­λον. Το τρί­το ντο­κι­μα­ντέρ της ομά­δας «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ», μετά τα ντο­κι­μα­ντέρ «Οι Παρ­τι­ζά­νοι των Αθη­νών» και «Και­νούρ­γιος Ουρα­νός: Οι γυναί­κες στον Δημο­κρα­τι­κό Στρα­τό Ελλάδας».

57 λεπτά κρα­τά­ει μόνο τού­το το μικρό δια­μά­ντι, κι είναι αρκε­τά για να δώσουν ένα σπου­δαίο μάθη­μα για το παρόν και το μέλ­λον και μια μεγά­λη ανά­σα για να πάμε παρα­κά­τω. Ενα μάθη­μα, μέσα από τις αφη­γή­σεις των πρω­τα­γω­νι­στών του κινή­μα­τος των οικο­δό­μων, ενός κινή­μα­τος που έγρα­ψε ηρω­ι­κές σελί­δες στην Ιστο­ρία της χώρας μας, μέσα σε συν­θή­κες απί­στευ­της τρο­μο­κρα­τί­ας και με το Κόμ­μα μας βαθιά στην παρα­νο­μία. Η δου­λειά μυρ­μη­γκιού, άνθρω­πο τον άνθρω­πο, για­πί το για­πί, στην πιά­τσα που μαζεύ­ο­νταν οι οικο­δό­μοι για χρό­νια ολό­κλη­ρα, από τους ακού­ρα­στους διω­κό­με­νους κομ­μου­νι­στές, απέ­δω­σε σπου­δαί­ους καρ­πούς. Με ηρω­ι­κές απερ­γί­ες όχι μόνο του οικο­δο­μι­κού κλά­δου αλλά και απερ­γί­ες συμπα­ρά­στα­σης στους άλλους κλά­δους, όχι μόνο για την Ασφά­λι­ση και το μερο­κά­μα­το αλλά για τρέ­χο­ντα και σπου­δαία ζητή­μα­τα όπως η έντα­ξη στην ΕΟΚ, οι βάσεις του θανά­του, αλλά και παρεμ­βά­σεις στον πολι­τι­σμό, στον αθλη­τι­σμό και σε όλες τις πτυ­χές της ζωής των εργα­τών. Μια ανά­σα για­τί γυρί­ζο­νται τέτοιες ται­νί­ες, κι αν παλεύ­ουν να τις θάψουν, εκεί­νες βρί­σκουν τον δρό­μο τους και γίνο­νται σημείο ανα­φο­ράς… Και μια συνει­δη­το­ποί­η­ση από πού κρα­τά­ει η σκού­φια μας, από πού λύνε­ται εκεί­νη η κόκ­κι­νη κλω­στή που είναι σει­ρά μας να την κρα­τή­σου­με γερά και να την παρα­δώ­σου­με στις μελ­λο­ντι­κές γενιές άφθαρ­τη. Δεν θα πού­με περισ­σό­τε­ρα, βεβαί­ως και προ­τεί­νου­με να πάτε να τη δεί­τε, θα προ­τεί­νου­με μόνο να ανα­τρέ­ξου­με στο Δοκί­μιο Ιστο­ρί­ας του Κόμ­μα­τός μας, να μάθου­με κι άλλα για εκεί­νη την περί­ο­δο, για­τί είπα­με για εκεί­νη την άφθαρ­τη κόκ­κι­νη κλωστή…

Το Αγόρι του Θεού/ Rapito/
Μάρκο Μπελόκιο/ 2023/ 144 λεπτά

 

1858, στην εβραϊ­κή συνοι­κία της Μπο­λό­νια. Οι στρα­τιώ­τες του Πάπα εισβάλ­λουν ξαφ­νι­κά στο σπί­τι της οικο­γέ­νειας Μορ­τά­ρα με εντο­λή του Καρ­δι­νά­λιου, για να πάρουν τον Εντ­γκάρ­ντο, τον επτά­χρο­νο γιο τους. Ο λόγος; Μια μαρ­τυ­ρία ότι το παι­δί είχε βαφτι­στεί ως χρι­στια­νός κρυ­φά από την υπη­ρέ­τρια όταν ήταν μωρό, συν­θή­κη για την οποία ο παπι­κός νόμος είναι κάθε­τος: Το παι­δί πρέ­πει να απο­μα­κρυν­θεί από την αλλό­θρη­σκη οικο­γέ­νειά του και να μεγα­λώ­σει με καθο­λι­κή εκπαίδευση.

Ο παλαί­μα­χος (και σπου­δαί­ος) Μάρ­κο Μπε­λό­κιο έκα­νε πάλι το θαύ­μα του, εν αντι­θέ­σει με την καθο­λι­κή εκκλη­σία που κατα­κε­ραυ­νώ­νε­ται στην ται­νία του… «Το αγό­ρι του θεού» τα έχει όλα, είναι αυτό που λέμε κλα­σι­κό σινε­μά, μια ται­νία ανα­φο­ράς στο πεδίο που πραγ­μα­τεύ­ε­ται. Στι­βα­ρό σενά­ριο, στη­ριγ­μέ­νο σε ιστο­ρι­κή έρευ­να για τις συν­θή­κες της περιό­δου στην κοι­νω­νία και στην εκκλη­σία. Μέσα από το προ­σω­πι­κό φωτί­ζε­ται άπλε­τα το συλ­λο­γι­κό, προ­βάλ­λε­ται η βία της παπι­κής εκκλη­σί­ας που μετα­μόρ­φω­νε τα αλλό­θρη­σκα παι­διά σε «γενί­τσα­ρους», κάνο­ντας να απαρ­νη­θούν τις ρίζες τους, όμως ταυ­τό­χρο­να δεν αφή­νει αλώ­βη­τους ούτε τους Εβραί­ους της περιό­δου, δεί­χνει τη μεγά­λη εικό­να και την σκη­νο­θε­τεί εξαί­σια. Σκη­νο­θε­τεί με όλη τη σημα­σία της λέξης, εκπλη­κτι­κό καστ, χώροι, φωτο­γρα­φία, σκη­νι­κά, κου­στού­μια, μοντάζ. Την προ­τεί­νου­με ανεπιφύλακτα.

Η Χίμαιρα / La Chimera/
Αλίτσε Ρορβάχερ/2023 /193λ

 

Έχο­ντας μόλις βγει από τη φυλα­κή, ο “αρχαιο­λό­γος” Aρθουρ θα επα­να­συν­δε­θεί με τη συμ­μο­ρία των τομπα­ρό­λι, τυμ­βω­ρύ­χων που μαζί λεη­λα­τούν ετρου­σκι­κούς τάφους και συγκε­ντρώ­νουν τους αρχαί­ους θησαυ­ρούς τους…

Μια «χει­ρο­ποί­η­τη» ται­νία, μιας αισθη­τι­κής που θα συνα­ντού­σε κανείς σε άλλη επο­χή. Γυρι­σμέ­νη σε φιλμ δια­φό­ρων φορ­μάτ, με μια αφέ­λεια ρομα­ντι­κή αλλά και μετα­φυ­σι­κές ανη­συ­χί­ες, διε­ρευ­νά το πώς βρέ­θη­καν όλοι οι θησαυ­ροί των Ετρού­σκων στα χέρια των μεγα­λε­μπό­ρων και δια­κι­νη­τών της τέχνης… Φτω­χο­διά­βο­λοι με τη βοή­θεια ειδι­κών έβρι­σκαν τους τάφους και τους άδεια­ζαν από κτε­ρί­σμα­τα, τα οποία έδι­ναν για φρα­γκο­δί­φρα­γκα στους μεγα­λο­καρ­χα­ρί­ες… Δυστυ­χώς κρα­τά­ει λίγο παρα­πά­νω η ψηλά­φη­ση και τα γύρω — γύρω μέχρι να κατα­λή­ξου­με στο επί­μα­χο συμπέ­ρα­σμα… Απευ­θύ­νε­ται περισ­σό­τε­ρο σε σινε­φίλ για τα στοι­χεία που προαναφέραμε…

Περισσότερα _
με φωτο & video εδώ

Αγώνας για τη Δόξα/ Race for Glory/
Στέφανο Μορντίνι/2024 /109λ

 

Εμπνευ­σμέ­νο από τα απί­στευ­τα αλη­θι­νά γεγο­νό­τα που έγι­ναν κατά το Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Ράλι του 1983 και τον έντο­νο αντα­γω­νι­σμό μετα­ξύ Γερ­μα­νί­ας («Audi») και Ιτα­λί­ας («Lancia»)…

Μια αλη­θι­νή ιστο­ρία «κόντρας» μετα­ξύ των αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νιών, την περί­ο­δο που η τετρα­κί­νη­ση ξεκι­νού­σε να κυριαρ­χεί. Οι λάτρεις του αθλή­μα­τος θα την απο­λαύ­σουν, χάρη στην ιστο­ρι­κή πιστό­τη­τά της, τις εξαι­ρε­τι­κά δοσμέ­νες από τον σκη­νο­θέ­τη προ­σω­πι­κό­τη­τες που αλλά­ξαν την αυτο­κί­νη­ση όπως την ξέρου­με σήμε­ρα, χάρη στη λιτή αλλά εντυ­πω­σια­κή σκη­νο­θε­σία της, τα υπέ­ρο­χα τοπία των δια­δρο­μών, τις λεπτο­μέ­ρειες των πρό­τυ­πων αυτο­κι­νή­των και τις εξαι­ρε­τι­κές ερμη­νεί­ες των πρω­τα­γω­νι­στών της. Επι­τέ­λους μια ται­νία για το θέμα που αρχί­ζει με το ότι ο νικη­τής του παγκό­σμιου ράλι θα πάρει όλο το «χαρ­τί» στις πωλή­σεις της αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ας. Το αυτο­νό­η­το δηλα­δή. Μοιά­ζει αρκε­τά με την παλιό­τε­ρη «Ford vs Ferrari» (2019), δεί­χνει κάπως την προ­τί­μη­σή της στη «Lancia» (και πώς αλλιώς θα γινό­ταν, αφού γυρί­στη­κε από ιτα­λι­κά κεφά­λαια) και στα αλή­θεια παρα­κο­λου­θεί­ται ευχά­ρι­στα από όλες τις ηλικίες.

Αδέσποτα Κορμιά/
Ελίνα Ψύκου/ 2024/ 109λ

 

Τα «Αδέ­σπο­τα Κορ­μιά» εξε­ρευ­νούν τη σωμα­τι­κή αυτο­νο­μία σε μια Ευρώ­πη όπου επι­τρέ­πε­ται να ταξι­δέ­ψεις, να εργα­στείς και να κατα­να­λώ­σεις ελεύ­θε­ρα, αλλά όχι πάντα να ζήσεις ή να πεθά­νεις όπως επιθυμείς.

Τα παρα­πά­νω είναι η κατα­κλεί­δα του δελ­τί­ου Τύπου της ται­νί­ας «Αδέ­σπο­τα Κορ­μιά». Με αφορ­μή την ται­νία, αλλά κυρί­ως την αφί­σα της, προ­κλή­θη­καν αντι­δρά­σεις από την εκκλη­σία, όπου χρειά­στη­κε η παρέμ­βα­ση του ίδιου του Φεστι­βάλ Θεσ­σα­λο­νί­κης ώστε να κοπά­σει ο ντό­ρος. Το ντο­κι­μα­ντέρ σκια­γρα­φεί 4 γυναί­κες στη δια­δρο­μή τους σε δια­φο­ρε­τι­κές χώρες της Ευρώ­πης, ώστε να κατα­φέ­ρουν να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν τις επι­θυ­μί­ες τους, θέτο­ντάς τες σε κεντρι­κή αντι­δια­στο­λή με την εκκλη­σία και διά­φο­ρα συντη­ρη­τι­κά κινή­μα­τα, με παντε­λή απου­σία της επι­στη­μο­νι­κής κοι­νό­τη­τας και του κρά­τους. Δυστυ­χώς όλα τα ζητή­μα­τα που ανοί­γει είναι τελεί­ως δια­φο­ρε­τι­κά μετα­ξύ τους (άμβλω­ση, υπο­βοη­θού­με­νη ανα­πα­ρα­γω­γή σε ομό­φυ­λα ή ετε­ρό­φυ­λα άτο­μα, υπο­βοη­θού­με­νη αυτο­κτο­νία), που δεν γίνε­ται ούτε να αντι­με­τω­πι­στούν και να συζη­τη­θούν με ενιαία αντί­λη­ψη και κρι­τή­ρια, αλλά ούτε και να τσου­βα­λια­στούν κάτω από την οπτι­κή του ατο­μι­κού δικαιω­μα­τι­σμού, όπως επι­χει­ρεί η ται­νία. Η απο­θέ­ω­ση της αυτο­διά­θε­σης του σώμα­τος και της ζωής του καθε­νός απο­σπα­σμέ­νη από τις οικο­νο­μι­κές και κοι­νω­νι­κές συν­θή­κες που καθο­ρί­ζουν τις ζωές των ανθρώπων.

Π. Α.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο