Κινηματογραφική βδομάδα με 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης & “Io Capitano”

“Εγώ, Καπε­τά­νιος”! Ενδια­φέ­ρου­σα δια­νο­μή, υπάρ­χει και το 26ο Φεστι­βάλ Ντο­κι­μα­ντέρ Θεσ­σα­λο­νί­κης, που συνε­χί­ζε­ται έως την Κυρια­κή 17 Μάρ­τη, τόσο σε φυσι­κούς χώρους όσο και online μέσω της ψηφια­κής πλατ­φόρ­μας του. Αρκε­τοί κινη­μα­το­γρα­φι­στές μίλη­σαν στις παρου­σιά­σεις των ται­νιών τους για κατά­παυ­ση του πυρός στην Παλαι­στί­νη αλλά το φεστι­βάλ, ενώ φαί­νε­ται λαλί­στα­το σε άλλες περι­πτώ­σεις, στο συγκε­κρι­μέ­νο … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Κινη­μα­το­γρα­φι­κή βδο­μά­δα με 26ο Φεστι­βάλ Ντο­κι­μα­ντέρ Θεσ­σα­λο­νί­κης & “Io Capitano”.