Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κινητοποίηση για να μην κλείσουν οι κινηματογράφοι «Αστορ», «Ιντεάλ» και «Αελλώ»

Να μην οδη­γη­θούν σε αφα­νι­σμό οι τρεις κινη­μα­το­γρά­φοι «Αστορ», «Ιντε­άλ» και «Αελ­λώ», ιστο­ρι­κά τοπό­ση­μα και χώροι πολι­τι­σμού της Αθή­νας, απαί­τη­σαν χτες με παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας η Ενω­ση Σκη­νο­θε­τών — Δημιουρ­γών, σπου­δα­στές της Σχο­λής Σταυ­ρά­κου, εκπρό­σω­ποι του Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου, του Συλ­λό­γου Σπου­δα­στών Δρα­μα­τι­κών Σχο­λών (Χορού — Θεά­τρου — Κινη­μα­το­γρά­φου) και μέλη ΔΣ άλλων φορέ­ων, όπως του ΣΕΗ, έξω από τα γρα­φεία της Διεύ­θυν­σης Αξιο­ποί­η­σης Ακί­νη­της Περιου­σί­ας του ΕΦΚΑ, όπου διε­ξα­γό­ταν ο δια­γω­νι­σμός προ­τά­σε­ων και προ­σφο­ρών για το κτι­ρια­κό συγκρό­τη­μα που στε­γά­ζει το «Ιντε­άλ».

Οι παρευ­ρι­σκό­με­νοι με παρέμ­βα­σή τους ζήτη­σαν την ανα­βο­λή του δια­γω­νι­σμού, μέχρι να υπάρ­ξει δέσμευ­ση από πλευ­ράς της διοί­κη­σης του ΕΦΚΑ ότι δεν θα υπάρ­ξει αλλα­γή χρή­σης των κινη­μα­το­γρα­φι­κών αιθου­σών. Αρνού­νται να δεχτούν να χάνει το κέντρο της Αθή­νας την πολι­τι­στι­κή του κλη­ρο­νο­μιά και να μετα­τρέ­πε­ται σε περιο­χή αμι­γώς του­ρι­στι­κή, αδιά­φο­ρη για την καθη­με­ρι­νή ζωή των κατοί­κων του.

Από τη μεριά του ΕΦΚΑ, οι υπεύ­θυ­νοί του ενη­μέ­ρω­σαν ότι δεν μπο­ρούν να δεσμευ­τούν για μη αλλα­γή χρή­σης, παρα­πέ­μπο­ντας στην κεντρι­κή διοί­κη­ση του οργα­νι­σμού και στο υπουρ­γείο Πολιτισμού.

Οι εκπρό­σω­ποι των φορέ­ων πρω­το­κόλ­λη­σαν τα αιτή­μα­τά τους: Να μην αλλά­ξει το καθε­στώς χρή­σης των κινη­μα­το­γρα­φι­κών αιθου­σών και να κρι­θούν δια­τη­ρη­τέ­ες, να υπάρ­ξει εγγύ­η­ση συνέ­χι­σης λει­τουρ­γί­ας των κινη­μα­το­γρα­φι­κών αιθου­σών, υπό οποιο­δή­πο­τε ιδιο­κτη­σια­κό καθε­στώς, και να στη­ρι­χθούν οι χει­με­ρι­νές κινη­μα­το­γρα­φι­κές αίθου­σες, ιδιαί­τε­ρα η μονή κινη­μα­το­γρα­φι­κή αίθου­σα, που απει­λεί­ται με αφα­νι­σμό. Απηύ­θυ­ναν δε κάλε­σμα συνέ­χι­σης των κινη­το­ποι­ή­σε­ων και παρεμ­βά­σε­ων γύρω από το συγκε­κρι­μέ­νο θέμα, καθώς και στή­ρι­ξης αυτού του αγώ­να και από άλλους φορείς και σωματεία.

Ριζο­σπά­στης.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο