Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κινητοποίηση ενάντια σε παλιές και νέες χωματερές

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ — ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ — ΜΑΡΑΘΩΝΑ

6 Νοέμβρη, στις 6.30 μμ., στο υπουργείο Εσωτερικών (πλατεία Κλαυθμώνος)

Δια­δη­λώ­νουν Σωμα­τεία και Φορείς από τη Δυτι­κή Αθή­να, τη Δυτι­κή Αττι­κή, το Γραμ­μα­τι­κό, τον Μαρα­θώ­να και τον Βαρ­νά­βα, ενά­ντια στην εγκλη­μα­τι­κή δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των στην Αττι­κή από κυβέρ­νη­ση και Περι­φέ­ρεια. Θα ακο­λου­θή­σει πορεία στα γρα­φεία της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής.

Τα σωμα­τεία, που έχουν συγκρο­τή­σει συντο­νι­στι­κές επι­τρο­πές, διεκ­δι­κούν το κλεί­σι­μο της χωμα­τε­ρής της Φυλής, να μη δημιουρ­γη­θούν νέες χωμα­τε­ρές στα ανε­νερ­γά λατο­μεία και να μη λει­τουρ­γή­σει ούτε δοκι­μα­στι­κά ο ΧΥΤΑ στο Γραμ­μα­τι­κό, δηλα­δή να μη δημιουρ­γη­θεί μια νέα «Φυλή» στην Ανατ. Αττική.

ΧΥΤΑ Φυλής

Οπως ανα­φέ­ρουν στο κάλε­σμά τους, «το έγκλη­μα συνε­χί­ζε­ται σε συνεν­νό­η­ση και κεντρι­κή συμ­φω­νία ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ», αφού στη σχε­τι­κή με το θέμα συνε­δρί­α­ση του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου Αττι­κής ο περι­φε­ρειάρ­χης Γ. Πατού­λης (ΝΔ) και η Ρ. Δού­ρου (ΣΥΡΙΖΑ) επι­κύ­ρω­σαν τον παρα­πά­νω σχεδιασμό.

✔️  Θυμί­ζου­με πως στο πλαί­σιο των κινη­το­ποι­ή­σε­ων, την Τετάρ­τη 30 Οκτώ­βρη, σύλ­λο­γοι, σωμα­τεία και μαζι­κοί φορείς από τον Μαρα­θώ­να, τον Βαρ­νά­βα και το Γραμ­μα­τι­κό πραγ­μα­το­ποί­η­σαν παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στη συνε­δρί­α­ση του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου Αττι­κής, απαι­τώ­ντας να ακυ­ρω­θεί η λει­τουρ­γία της νέας χωμα­τε­ρής στην περιο­χή τους, ενώ στο πλευ­ρό τους στά­θη­κε η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αττικής.

✔️   Την Πέμ­πτη 31 Οκτώ­βρη παρα­χω­ρή­θη­κε συνέ­ντευ­ξη Τύπου, κατά την οποία εκπρό­σω­ποι σωμα­τεί­ων και φορέ­ων τόνι­σαν ανά­με­σα σε άλλα: «Το πρό­βλη­μα της δια­χεί­ρι­σης των απορ­ριμ­μά­των αφο­ρά όλο το λαό της Αττι­κής, αφού δεν χρειά­ζε­ται να περι­μέ­νει κανείς τα σκου­πί­δια να στοι­βά­ζο­νται στους δρό­μους της Αττι­κής, προ­κει­μέ­νου, με το μαχαί­ρι στο λαι­μό του λαού, να δικαιο­λο­γη­θεί η κήρυ­ξη και εφαρ­μο­γή έκτα­κτων κατα­στά­σε­ων και αντι­λαϊ­κών μέτρων. Τώρα, πριν μας βάλουν το μαχαί­ρι στο λαι­μό, χρειά­ζε­ται ξεση­κω­μός, μαζι­κό κίνη­μα συμπα­ρά­στα­σης στους εργα­ζό­με­νους και στο λαό των περιο­χών που ζού­με άμε­σα το πρό­βλη­μα και έχου­με κάθε λόγο να ανη­συ­χού­με και να διεκ­δι­κού­με λύσεις προς όφε­λος του λαού της Αττικής».

Διεκ­δι­κούν να μπει τέρ­μα στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της λει­τουρ­γί­ας των εγκα­τα­στά­σε­ων του ΕΔΣΝΑ και λένε «όχι στην εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της δια­χεί­ρι­σης των απορ­ριμ­μά­των και σε κάθε μορ­φή ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης που συνε­πά­γε­ται αυτή. Καμία σκέ­ψη για καύ­ση των απορ­ριμ­μά­των. Οχι στη μετα­τό­πι­ση των βαρών στις πλά­τες των λαϊ­κών στρω­μά­των μέσα από τα αντα­πο­δο­τι­κά τέλη και με οποιον­δή­πο­τε άλλο τρό­πο. Να πλη­ρώ­σει το κεφά­λαιο με πρό­σθε­τη φορο­λο­γία. Να δια­σφα­λι­στούν από­λυ­τα όλοι οι εργα­ζό­με­νοι χωρίς όρους και προ­ϋ­πο­θέ­σεις, με πλή­ρη εργα­σια­κά και ασφα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα. Να τηρού­νται και να επε­κτα­θούν τα μέτρα υγιει­νής και ασφά­λειας, προ­στα­σί­ας του περι­βάλ­λο­ντος».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο