Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κινητοποίηση ηθοποιών και μουσικών  έξω από το υπ. Εργασίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

 

Συγκέ­ντρω­ση έξω από το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών και ο Πανελ­λή­νιος Μου­σι­κός Σύλ­λο­γος ζητώ­ντας την επα­να­φο­ρά των Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων Εργα­σί­ας και την έντα­ξη τους σε αυτές με κατώ­τα­το μισθό τα 751 ευρώ.

Όπως δήλω­σε ο πρό­ε­δρος του Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου Βασί­λης Παρα­σκευό­που­λος, «σήμε­ρα είμα­στε έξω από το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας αλλά έχου­με ξεκι­νή­σει εδώ και μήνες έναν αγώ­να έξω από τα θέα­τρα για την υπο­γρα­φή Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­σης του κλά­δου μας» και κατη­γό­ρη­σε το υπουρ­γείο ότι μερο­λη­πτεί υπέρ των εργο­δο­τών και τόνι­σε ότι στο συγκε­κρι­μέ­νο εργα­σια­κό χώρο επι­κρα­τούν κατα­στά­σεις ζού­γκλας με απλή­ρω­τη εργα­σία μέχρι και δύο μήνες, ενώ επι­σή­μα­νε ότι ο εργο­δό­της έχει την ευχέ­ρεια αν μια παρά­στα­ση δεν έχει εισπρά­ξεις ανά πάσα στιγ­μή να την κατεβάσει.

Από τη μεριά της η γενι­κή γραμ­μα­τέ­ας του Σωμα­τεί­ου Ελλή­νων Ηθο­ποιών Ήρα Ρόκ­κου είπε ότι ο κλά­δος βρί­σκε­ται 6 χρό­νια χωρίς σύμ­βα­ση «για έναν ηθο­ποιό που εργά­ζε­ται 6 μήνες το χρό­νο και αυτό συνε­πά­γε­ται ότι δεν μπο­ρεί να ζήσει» κατη­γο­ρώ­ντας το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας για βρώ­μι­κο ρόλο καθώς συζη­τά­ει με τους εργο­δό­τες και όχι με τους εργαζόμενους.

Οι δια­δη­λω­τές έδω­σαν μια εύθυ­μη νότα έξω από το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας στη Στα­δί­ου καθώς φώνα­ξαν τα συν­θή­μα­τα τους μετά μουσικής.

Στην ανα­κοί­νω­σή τους τα δύο Σωμα­τεία αναφέρουν:

«Εδώ και πέντε μήνες βρι­σκό­μα­στε στη μάχη για την υπο­γρα­φή Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης στο Ελεύ­θε­ρο Θέα­τρο, μετά την υπο­γρα­φή Σύμ­βα­σης στο Κρα­τι­κό, το Εθνι­κό και το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. Έχουν ήδη πραγ­μα­το­ποι­η­θεί Γενι­κές Συνε­λεύ­σεις, συζη­τή­σεις με τους θιά­σους, καλ­λι­τε­χνι­κά δρώ­με­να και κινη­το­ποι­ή­σεις έξω από τα θέατρα.

Η εργο­δο­σία στην αρχή αρνή­θη­κε να κάτσει στο τρα­πέ­ζι των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων, παρου­σιά­ζο­ντας ενιαίο μέτω­πο απέ­να­ντι στις διεκ­δι­κή­σεις του κλά­δου. Ωστό­σο, ύστε­ρα από τις πολύ­μορ­φες κινη­το­ποι­ή­σεις και την πίε­ση που ασκή­σα­με στην εργο­δο­σία, κάποιοι ανα­γκά­στη­καν να ξεκι­νή­σουν τη δια­πραγ­μά­τευ­ση. Από μεριάς της διοί­κη­σης του ΣΕΗ μπή­καν στο επί­κε­ντρο τα ζητή­μα­τα των απλή­ρω­των προ­βών, της Ασφά­λι­σης, της διάρ­κειας των Συμ­βά­σε­ων, των όρων πρό­σλη­ψης, των ωρα­ρί­ων. Δηλα­δή, όλων εκεί­νων των όρων που εξα­σφα­λί­ζουν ότι θα μπο­ρού­με να ζού­με από τη δου­λειά μας με αξιοπρέπεια.

Στον αντί­πο­δα αυτής της προ­σπά­θειας, προ­σπα­θούν να βάλουν εμπό­δια η κυβέρ­νη­ση αλλά και η διοί­κη­ση της Ομο­σπον­δί­ας (ΠΟΘΑ).

Η ΠΟΘΑ, χωρίς καμία από­φα­ση Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, μακριά από τον κλά­δο, μας καλεί να δεί­ξου­με εμπι­στο­σύ­νη στο υπουρ­γείο και την κυβέρ­νη­ση, που έχουν βάλει σφρα­γί­δα και έχουν νομι­μο­ποι­ή­σει όλο αυτό το καθε­στώς που βιώ­νου­με σήμε­ρα. Επι­διώ­κει να βάλει το υπουρ­γείο ‑που έχει θεσμο­θε­τή­σει τα 586 ευρώ βασι­κό μισθό, την ωρο­μι­σθία για τον ηθο­ποιό, την απλή­ρω­τη και ανα­σφά­λι­στη εργα­σία- ρυθ­μι­στή και υπε­ρα­σπι­στή των δικαιω­μά­των μας. Να βγά­λει από τη μέση τους αγω­νι­ζό­με­νους ηθο­ποιούς και μουσικούς.

Επι­διώ­κουν να κάνουν αυτό που έκα­ναν και σε άλλους κλά­δους (στον Επι­σι­τι­σμό, στον Του­ρι­σμό). Να δια­πραγ­μα­τευ­τούν με ένα περιε­χό­με­νο που παρα­μέ­νει άγνω­στο τόσο στον κλά­δο, στα σωμα­τεία — μέλη της ΠΟΘΑ, όσο και στα μέλη του ΔΣ της Ομο­σπον­δί­ας που δεν ανή­κουν στην παρά­τα­ξη του ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν έχει γίνει καμία συνε­δρί­α­ση Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου. Ετοι­μά­ζο­νται να υπο­γρά­ψουν και να συμ­φω­νή­σουν κανο­νι­στι­κές ρυθ­μί­σεις που θα αλλά­ξουν άρδην τα θεσμι­κά μας κεκτη­μέ­να, καθώς και τη Σύμ­βα­ση που είχαν φέρει σαν πρό­τα­ση και παλιό­τε­ρα, όταν αυτές οι δυνά­μεις ήταν στη διοί­κη­ση του ΣΕΗ. Μια πρό­τα­ση που θα κατο­χυ­ρώ­νει και στα χαρ­τιά τις απάν­θρω­πες συν­θή­κες στις οποί­ες ήδη εργαζόμαστε.

Ο αγώ­νας για τη Σύμ­βα­ση είναι αγώ­νας για την τέχνη μας!

Δεν θα τους περά­σει! Το ΣΕΗ και ο ΠΜΣ θα συνε­χί­σουν τη μάχη για την υπε­ρά­σπι­ση των δικαιω­μά­των μας. Αυτή η μάχη είναι δική μας και θα τη δώσου­με μέσα και έξω από τα θέα­τρα, για­τί δεν παρα­χω­ρού­με τη ζωή και την τέχνη μας! Συμ­με­τέ­χου­με στις κινη­το­ποι­ή­σεις του Σωμα­τεί­ου μας.

Κλι­μα­κώ­νου­με τον αγώ­να μας μέχρι την υπο­γρα­φή της Σύμβασης.»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο