Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κινητοποίηση στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας ενάντια στην εμπλοκή της χώρας

Στιγ­μιό­τυ­πα από τη συγκέ­ντρω­ση που έγι­νε στην Πέμ­πτη έξω από το στρα­τιω­τι­κό αερο­δρό­μιο της Ελευ­σί­νας, από όπου, τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες, ανα­χώ­ρη­σαν τα C130 με στρα­τιω­τι­κό υλι­κό προς την Ουκρα­νία.

Συγκέ­ντρω­ση έξω από το στρα­τιω­τι­κό αερο­δρό­μιο της Ελευ­σί­νας, από όπου, τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες, ανα­χώ­ρη­σαν τα C130 με στρα­τιω­τι­κό υλι­κό προς την Ουκρα­νία, βαθαί­νο­ντας τη συμ­με­το­χή της χώρας στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση πραγ­μα­το­ποί­η­σαν η Επι­τρο­πή Ειρή­νης Ελευ­σί­νας και Σωμα­τεία και φορείς του Θρια­σί­ου, ενά­ντια στην εμπλο­κή της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο.

Οι δια­δη­λω­τές έγρα­ψαν στο δρό­μο με κόκ­κι­νο μπο­γιά το σύν­θη­μα “Απε­μπλο­κή της χώρας από τον πόλε­μο”, ενώ έξω από το στρα­τιω­τι­κό αερο­δρό­μιο υπάρ­χει ισχυ­ρή αστυ­νο­μι­κή δύναμη.

Νωρί­τε­ρα, στη συγκέ­ντρω­ση απεύ­θυ­νε χαι­ρε­τι­σμό ο πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής Ειρή­νης Ελευ­σί­νας, Αντώ­νης Αλεξανδρόπουλος.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο