Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κινητοποιήσεις εργαζόμενων στα παγκόσμια νοσοκομεία για μέτρα θωράκισης του δημόσιου συστήματος Υγείας

Κινη­το­ποι­ή­σεις σε πολ­λές πόλεις πραγ­μα­το­ποί­η­σαν σήμε­ρα οι εργα­ζό­με­νοι στα δημό­σια νοσο­κο­μεία της χώρας, οι οποί­οι συνε­χί­ζουν τον αγώ­να για άμε­ση μονι­μο­ποί­η­ση όλων των «ελα­στι­κά» εργα­ζο­μέ­νων στα νοσο­κο­μεία, αύξη­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης για την Υγεία, μαζι­κές προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού, άρση της ανα­στο­λής συμ­βά­σε­ων των εργα­ζο­μέ­νων που δου­λεύ­ουν σε μονά­δες Υγεί­ας, στε­λέ­χω­ση — επα­να­λει­τουρ­γία των κλει­στών νοσο­κο­μεί­ων και επί­τα­ξη ιδιω­τι­κών δομών Υγεί­ας, χωρίς απο­ζη­μί­ω­ση των ιδιο­κτη­τών και με μισθο­δο­σία προ­σω­πι­κού από το κράτος.

Εξαγγελίες Μητσοτάκη για την Πανδημία Χαράτσι για την εμπέδωση της «ατομικής ευθύνης» και τη συγκάλυψη της εγκληματικής πολιτικής

Ακό­μη απαι­τούν έντα­ξη των υγειο­νο­μι­κών στα ΒΑΕ, αυξή­σεις στους μισθούς και επα­να­φο­ρά 13ου — 14ου μισθού, με κατα­βο­λή ολό­κλη­ρου μισθού ως επι­δό­μα­τος Χρι­στου­γέν­νων σε όλους τους εργα­ζό­με­νους στις δημό­σιες μονά­δες Υγεί­ας και Πρό­νοιας. Παλεύ­ουν ενά­ντια στη μετα­τρο­πή των νοσο­κο­μεί­ων και πάλι σε «μιας νόσου», στο κλεί­σι­μο των χει­ρουρ­γεί­ων και καταγ­γέλ­λουν την κυβέρ­νη­ση για τη νέα μεί­ω­ση της κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης προς τα δημό­σια νοσο­κο­μεία και τα Κέντρα Υγεί­ας κατά 279 εκατ. και για τον ΕΟΠΥΥ κατά 69 εκατ. ευρώ.

Στην Αθή­να, οι εργα­ζό­με­νοι συγκε­ντρώ­θη­καν στην πλ. Μαβί­λη και πραγ­μα­το­ποί­η­σαν πορεία στο Γενι­κό Λογι­στή­ριο του Κρά­τους αλλά και στο υπουρ­γείο Υγεί­ας. Ζήτη­σαν να συνα­ντη­θούν με την πολι­τι­κή ηγε­σία των υπουρ­γεί­ων Οικο­νο­μι­κών και Υγεί­ας, χωρίς ωστό­σο να γίνουν δεκτοί.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, οι εργα­ζό­με­νοι συγκε­ντρώ­θη­καν στα γρα­φεία της  3ης και 4ης  ΥΠΕ  στην Αριστοτέλους.

Στην Πάτρα, έγι­νε κινη­το­ποί­η­ση στο νοσο­κο­μείο «Άγιος Ανδρέ­ας». Την Τετάρ­τη 8 Δεκέμ­βρη στις 2 μ.μ. θα γίνει νέα κινη­το­ποί­η­ση στην 6η ΥΠΕ.

Στα Τρί­καλα, έγι­νε κινη­το­ποί­η­ση έξω από το ΤΕΠ του Γενι­κού Νοσο­κο­μεί­ου. Στην ομι­λία του ο πρό­ε­δρος της Ένω­σης Ιατρών Γενι­κού Νοσο­κο­μεί­ου και Κέντρων Υγεί­ας Τρι­κά­λων (ΕΙΝΚΥΝΤ), Βάιος Τάσιος, τόνι­σε πως οι υγειο­νο­μι­κοί «δεν θα αφή­σου­με να γίνουν τα Νοσο­κο­μεία κοβι­ντά­δι­κα». Χαι­ρε­τι­σμούς απηύ­θυ­ναν επί­σης εκπρό­σω­ποι σωμα­τεί­ων και φορέ­ων που συμπα­ρα­στά­θη­καν. Εκ μέρους του Συλ­λό­γου Γυναι­κών αναρ­τή­θη­καν στα κάγκε­λα του νοσο­κο­μεί­ου παι­δι­κές ζωγρα­φιές με τις οποί­ες εκφρά­ζε­ται αλλη­λεγ­γύη στον αγώ­να των υγειονομικών.

Ανά­λο­γες κινη­το­ποι­ή­σεις και σε άλλες πόλεις.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο