Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κιργιστάν-Τατζικιστάν: Αναφορές για “σφοδρές συγκρούσεις” και για “μεγάλες απώλειες”

Η συνο­ριο­φυ­λα­κή του Κιρ­γι­στάν έκα­νε λόγο από­ψε για «σφο­δρές μάχες» με το γει­το­νι­κό Τατζι­κι­στάν, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι πρό­σθε­τες δυνά­μεις των Τατζί­κων και εξο­πλι­σμών μετα­κι­νή­θη­καν στα σύνο­ρα των δύο χωρών της κεντρι­κής Ασίας.

Στην ανα­κοί­νω­σή της η συνο­ριο­φυ­λα­κή ανα­φέ­ρει ότι οι δυνά­μεις της εξα­κο­λου­θούν να απο­κρού­ουν τις επι­θέ­σεις των Τατζί­κων. Οι δύο χώρες αλλη­λο­κα­τη­γο­ρού­νται για το ποια ξεκί­νη­σε τις συγκρού­σεις σε μια δια­φι­λο­νι­κού­με­νη περιοχή.

Ο επι­κε­φα­λής της Κρα­τι­κής Επι­τρο­πής εθνι­κής ασφά­λειας του Κιρ­γι­στάν φέρε­ται να δήλω­σε, σύμ­φω­να με το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο RIA, ότι οι απώ­λειες είναι «μεγά­λες».

Νωρί­τε­ρα σήμε­ρα, οι πρό­ε­δροι των δύο χωρών, ο Κιρ­γί­ζιος Σαντίρ Τζα­πά­ροφ και ο Τατζί­κος Εμο­μά­λι Ραχ­μόν, είχαν δια­τά­ξει τα στρα­τεύ­μα­τά τους να «απο­συρ­θούν» από την περιο­χή των συνό­ρων. Ανα­κοι­νώ­θη­κε επί­σης ότι συμ­φω­νή­θη­κε κατά­παυ­ση του πυρός.

Τα σύνο­ρα μετα­ξύ του Ταζι­κι­στάν και του Κιρ­γι­στάν είναι τακτι­κά το θέα­τρο φονι­κών συγκρού­σε­ων. Σχε­δόν τα μισά από τα 970 χιλιό­με­τρα των συνό­ρων αμφι­σβη­τού­νται και η πρό­ο­δος για την οριο­θέ­τη­σή τους ήταν πολύ αργή τα τελευ­ταία χρό­νια. Το 2021 σημειώ­θη­καν χωρίς προη­γού­με­νο συγκρού­σεις ανά­με­σα στα δύο μέρη, προ­κα­λώ­ντας τον θάνα­το του­λά­χι­στον 50 ανθρώ­πων και τρο­φο­δο­τώ­ντας φόβους για μια κλι­μά­κω­ση της σύγκρουσης.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο