Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Άθλια συμπαιγνία ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ για το θάψιμο των υποκλοπών σε βάρος του ΚΚΕ

Για άθλια συμπαι­γνία ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ για το θάψι­μο της υπό­θε­σης των υπο­κλο­πών σε βάρος του ΚΚΕ κάνει λόγο το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του Κόμ­μα­τος με αφορ­μή τη συνε­δρί­α­ση της Επι­τρο­πής Θεσμών και Δια­φά­νειας της Βουλής.

Ανα­λυ­τι­κά:

«Σήμε­ρα ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο να συζη­τη­θούν στην Επι­τρο­πή Θεσμών και Δια­φά­νειας της Βου­λής οι καταγ­γε­λί­ες για τις παρα­κο­λου­θή­σεις στο τηλε­φω­νι­κό κέντρο της ΚΕ του ΚΚΕ την περί­ο­δο 2016–2022, με την ακρό­α­ση εξω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κών προσώπων.

Πρό­κει­ται για την υπό­θε­ση εκεί­νη που, αν και απο­τέ­λε­σε αντι­κεί­με­νο της πρό­σφα­της Εξε­τα­στι­κής Επι­τρο­πής, “θάφτη­κε” στην κυριο­λε­ξία με ευθύ­νη της κυβερ­νη­τι­κής πλειο­ψη­φί­ας, αλλά και την ανο­χή του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων.

Το ΚΚΕ επα­νήλ­θε με νέο αίτη­μα για σύγκλη­ση της Επι­τρο­πής Θεσμών και Δια­φά­νειας, κάτι το οποίο στη­ρί­χτη­κε και από τα κόμ­μα­τα του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και του ΜέΡΑ25, βεβαί­ως υπο­κρι­τι­κά όπως απο­δει­κνύ­ε­ται σε ό,τι αφο­ρά τον ΣΥΡΙΖΑ.

Κι ενώ σήμε­ρα έπρε­πε να συζη­τη­θεί η υπό­θε­ση για να δοθούν επι­τέ­λους απα­ντή­σεις στα πολ­λά ανα­πά­ντη­τα ερω­τή­μα­τα της υπό­θε­σης, οι βου­λευ­τές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρό­σχη­μα το ‑σωστό- αίτη­μα για την πρό­σκλη­ση στην Επι­τρο­πή του προ­έ­δρου της ΑΔΑΕ και αξιο­ποιώ­ντας τη στά­ση της ΝΔ, απο­χώ­ρη­σαν από την Επιτροπή.

Απο­χώ­ρη­σαν δηλα­δή από μια Επι­τρο­πή με συγκε­κρι­μέ­νο και προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο αντι­κεί­με­νο, επι­κα­λού­με­νοι ζητή­μα­τα άλλης συνεδρίασης.

Ο στό­χος είναι προ­φα­νής: Να θαφτεί για ακό­μη φορά η υπό­θε­ση των συνα­κρο­ά­σε­ων — υπο­κλο­πών στο τηλε­φω­νι­κό κέντρο του ΚΚΕ, με την άθλια συμπαι­γνία ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ήθε­λαν ποτέ να συζη­τη­θεί και κυρί­ως να φωτι­στεί η συγκε­κρι­μέ­νη υπόθεση».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο