Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: «Άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των προσφύγων»

«Η χιο­νό­πτω­ση στην Αττι­κή, εκτός της άθλιας κατά­στα­σης που δια­μορ­φώ­θη­κε με δρό­μους κλει­στούς, με περιο­χές χωρίς ρεύ­μα, νερό και συγκοι­νω­νία, με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης, έφε­ρε στην επι­φά­νεια και τα άλυ­τα προ­βλή­μα­τα που παρα­μέ­νουν στα κέντρα προ­σφύ­γων» ανα­φέ­ρει ανα­κοί­νω­ση της Επι­τρο­πής Περιο­χής της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αττι­κής του ΚΚΕ.

Όπως σημειώ­νει στη συνέ­χεια «στο Σχι­στό, το κέντρο στην ουσία έχει εγκα­τα­λει­φτεί χωρίς προ­σω­πι­κό, για­τρούς και μετρά προ­στα­σί­ας από την παγω­νιά. Μέχρι τις 3 μ.μ. δεν είχε φτά­σει ακό­μα η τρο­φο­δο­σία. Παρό­μοια προ­βλή­μα­τα και στον Σκα­ρα­μα­γκά. Στον Ελαιώ­να 430 πρό­σφυ­γες που έμε­ναν σε σκη­νές, χωρίς θέρ­μαν­ση και άλλα μέτρα προ­στα­σί­ας, μετα­φέ­ρο­νται σε κλει­στό γήπε­δο στο Ρουφ σε συν­θή­κες συγ­χρω­τι­σμού. Επι­κίν­δυ­νη είναι η κατά­στα­ση για εκα­το­ντά­δες πρό­σφυ­γες που ζουν στη Μαλα­κά­σα, όπου στα ήδη οξυ­μέ­να προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τώ­πι­ζαν, με πολ­λές ελλεί­ψεις σε προ­σω­πι­κό και υπο­δο­μές, προ­στέ­θη­καν οι συνέ­πειες από την κακο­και­ρία, στην παλιά δομή δεν υπάρ­χει ρεύ­μα και θέρ­μαν­ση στα κοντέι­νερ, ενώ στη “νέα” δομή οι πρό­σφυ­γες παρα­μέ­νουν σε μεγά­λες σκηνές».

«Οι ευθύ­νες, της κυβέρ­νη­σης, της Περι­φέ­ρειας και των αντί­στοι­χων δήμων είναι μεγά­λες, αφού γνώ­ρι­ζαν για την επι­δεί­νω­ση των και­ρι­κών συν­θη­κών και δεν πήραν κανέ­να μέτρο προ­στα­σί­ας. Η ετοι­μό­τη­τα του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού απο­δεί­χτη­κε ένα μεγά­λο ψέμα, φανε­ρώ­νο­ντας τις τερά­στιες ελλεί­ψεις που υπάρ­χουν σε υπο­δο­μές και προ­σω­πι­κό» προ­σθέ­τει η ανα­κοί­νω­ση και τονί­ζει καταλήγοντας:

«Χωρίς καμιά καθυ­στέ­ρη­ση, η κυβέρ­νη­ση και όλοι οι αρμό­διοι φορείς, Περι­φέ­ρεια και δήμοι, να εξα­σφα­λί­σουν όλα τα μέσα για την προ­στα­σία της υγεί­ας και της ασφά­λειας των προσφύγων.

- Άμε­ση μετα­φο­ρά των προ­σφύ­γων που μένουν σε σκη­νές ή σε κοντέι­νερ χωρίς θέρ­μαν­ση σε ξενο­δο­χεία ή σε άλλους κατάλ­λη­λους χώρους, που εξα­σφα­λί­ζουν την τήρη­ση των μέτρων προ­στα­σί­ας από τον COVID.

- Να εξα­σφα­λι­στεί η θέρ­μαν­ση σε όλους τους υπάρ­χο­ντες οικί­σκους των δομών.

- Άμε­ση εξα­σφά­λι­ση της τροφοδοσίας.

- Μαζι­κά και επα­να­λαμ­βα­νό­με­να τεστ COVID.

- Εξα­σφά­λι­ση επαρ­κούς υγειο­νο­μι­κού προσωπικού.

- Μέτρα ιδιαί­τε­ρης φρο­ντί­δας για ηλι­κιω­μέ­νους και παιδιά».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο