Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Άμεση ακύρωση της «επαίσχυντης» συμφωνίας κυβέρνησης-Σαουδικής Αραβίας

Η ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα (ΕΟ) του ΚΚΕ υπερ­ψή­φι­σε το ψήφι­σμα του ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου, που ζητά από την ΕΕ και τις κυβερ­νή­σεις της να μην προ­μη­θεύ­ουν με όπλα και πολε­μο­φό­δια τη Σαου­δι­κή Αρα­βία.

Ταυ­τό­χρο­να, επι­ση­μαί­νει ότι οι δρα­μα­τι­κοί τόνοι του ψηφί­σμα­τος για την τρα­γω­δία που βιώ­νει ο λαός της Υεμέ­νης, συνι­στούν υπο­κρι­σία, καθώς απου­σιά­ζει κάθε ανα­φο­ρά στις αιτί­ες που την προ­κα­λούν, στις ευθύ­νες των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων των κρα­τών-μελών και της ΕΕ, που θεω­ρεί και στη­ρί­ζει τη Σαου­δι­κή Αρα­βία ως «στρα­τη­γι­κό εταί­ρο» της στη περιο­χή της Μ. Ανα­το­λής και του Περ­σι­κού Κόλπου.

Σε ενη­με­ρω­τι­κό σημεί­ω­μα του γρα­φεί­ου Τύπου του Κόμ­μα­τος ανα­φέ­ρε­ται ότι το ΚΚΕ «κατα­δι­κά­ζει τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και τη σφα­γή του λαού της Υεμέ­νης από τη Σαου­δι­κή Αρα­βία και τους συμ­μά­χους της». Το ΚΚΕ υπο­στη­ρί­ζει πως η Σαου­δι­κή Αρα­βία «συμ­με­τέ­χει ενερ­γά στον πόλε­μο κατά της Συρί­ας και υπο­θάλ­πει το ΙSIS, απο­λαμ­βά­νει την πολύ­πλευ­ρη στή­ρι­ξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, στο πλαί­σιο των σφο­δρών αντα­γω­νι­σμών που μαί­νο­νται στην περιο­χή για τις ενερ­γεια­κές πηγές και τους δρό­μους μετα­φο­ράς της. Οι εγκλη­μα­τι­κοί βομ­βαρ­δι­σμοί αμά­χων, το ξεκλή­ρι­σμα του λαού της Υεμέ­νης από τη διά­λυ­ση κάθε υπο­δο­μής και τον απο­κλει­σμό της χώρας, φέρ­νουν και τη δική τους σφραγίδα».

Το ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει τον συνε­χή εξο­πλι­σμό του σαου­δα­ρα­βι­κού καθε­στώ­τος από κυβερ­νή­σεις των κρα­τών-μελών της ΕΕ, μετα­ξύ των οποί­ων κι η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, «που με τη συναί­νε­ση και των άλλων αστι­κών κομ­μά­των, υπέ­γρα­ψε συμ­φω­νία πώλη­σης πολε­μι­κού υλι­κού στο κρά­τος — δολο­φό­νο της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας, στο πλαί­σιο της λεγό­με­νης “γεω­στρα­τη­γι­κής ανα­βάθ­μι­σης” της Ελλά­δας, στη βαθύ­τε­ρη δηλα­δή εμπλο­κή της στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια, για λογα­ρια­σμό του κεφα­λαί­ου». Απαι­τεί δε, την άμε­ση ακύ­ρω­ση της «επαί­σχυ­ντης» συμ­φω­νί­ας, όπως τη χαρα­κτη­ρί­ζει, της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης και τον άμε­σο τερ­μα­τι­σμό κάθε πολε­μι­κής ενί­σχυ­σης του σαου­δα­ρα­βι­κού καθε­στώ­τος, την απε­μπλο­κή της χώρας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς». Ο δρό­μος των λαών «είναι η πάλη για να ανα­τρέ­ψουν τους εκμε­ταλ­λευ­τές και το ιμπε­ρια­λι­στι­κό σύστη­μά τους, παίρ­νο­ντας την εξου­σία και την οικο­νο­μία στα χέρια τους για να ανα­πτύ­ξουν τη φιλία και την αλλη­λεγ­γύη των λαών, το στα­μά­τη­μα του πολέ­μου» επι­ση­μαί­νε­ται στην ανακοίνωση.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο