Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις παρακολουθήσεις-υποκλοπές

Την άμε­ση σύγκλη­ση της Επι­τρο­πής Θεσμών και Δια­φά­νειας, ζητά­ει ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Μανώ­λης Συντυ­χά­κης, με επι­στο­λή του προς τον πρό­ε­δρο της Επι­τρο­πής Θανά­ση Μπού­ρα. Στην επι­στο­λή του, ο κ. Συντυ­χά­κης, που είναι μέλος της επι­τρο­πής Θεσμών, ζητά­ει να ορι­στεί συνε­δρί­α­ση προ­κει­μέ­νου να διε­ρευ­νη­θούν τα ζητή­μα­τα σχε­τι­κά με τις παρα­κο­λου­θή­σεις-υπο­κλο­πές, σύμ­φω­να με τα αιτή­μα­τα των άλλων κομ­μά­των της αντι­πο­λί­τευ­σης και κατα­θέ­τει και δικό του αίτη­μα, για τα πρό­σω­πα που θα πρέ­πει επι­προ­σθέ­τως να κληθούν.

Ο Μανώ­λης Συντυ­χά­κης, για την υπό­θε­ση των συνα­κρο­ά­σε­ων-υπο­κλο­πών στο τηλε­φω­νι­κό κέντρο της ΚΕ του ΚΚΕ που «εκκρε­μεί από το 2016 χωρίς να έχει εξε­τα­στεί επί της ουσί­ας όλο αυτό το διά­στη­μα», ανα­φέ­ρει ότι το ΚΚΕ ζητά­ει να κλη­θούν σε ακρόαση:

Ι. Από την ΑΔΑΕ, ο πρ. πρό­ε­δρος της Ολο­μέ­λειας, Χρί­στος Ζαμπί­ρας και τα μέλη των Ομά­δων Ελέγ­χου της Αρχής για τις συνα­κρο­ά­σεις — υπο­κλο­πές σε βάρος του ΚΚΕ:

1. Γεώρ­γιος Μπα­κά­λης (μέλος Ολο­μέ­λειας και Ομά­δας Ελέγ­χου 2016)

2. Πανα­γιώ­της Ριζο­μυ­λιώ­της (τ. μέλος Ολο­μέ­λειας και Ομά­δας Ελέγ­χου 2016)

3. Σπυ­ρί­δων Σκου­λα­ρί­κης (μέλος Ολο­μέ­λειας και Ομά­δας Ελέγ­χου 2017)

4. Νικό­λα­ος Παπα­δά­κης (μέλος Ολο­μέ­λειας και Ομά­δας Ελέγ­χου 2022)

5. Δημή­τρης Βερ­γά­δος (μέλος Ολο­μέ­λειας και Ομά­δας Ελέγ­χου 2022)

6. Πανα­γιώ­της Τρα­κά­δας (Ειδι­κό Επι­στη­μο­νι­κό Προ­σω­πι­κό, Ομά­δα Ελέγ­χου 2016)

7. Πανα­γιώ­της Μπά­μπα­λης (Ειδι­κό Επι­στη­μο­νι­κό Προ­σω­πι­κό, Ομά­δα Ελέγ­χου 2016 και 2017)

8. Βασί­λειος Στα­θό­που­λος (Ειδι­κό Επι­στη­μο­νι­κό Προ­σω­πι­κό, Ομά­δα Ελέγ­χου 2017)

9. Αργυ­ρώ Αμί­δη (δικη­γό­ρος, Ομά­δα Ελέγ­χου 2017)

ΙΙ. Από την Εισαγ­γε­λία, οι εισαγ­γε­λείς που χει­ρί­στη­καν την υπό­θε­ση των συνα­κρο­ά­σε­ων- υπο­κλο­πών σε βάρος του ΚΚΕ:

1. Γεώρ­γιος Νούλης

2. Βάια Ακριβού

3. Χαρά­λα­μπος Μαστοραντωνάκης

ΙΙΙ. Από την Κρα­τι­κή Ασφά­λεια, που ενήρ­γη­σε στο πλαί­σιο της Εισαγ­γε­λι­κής έρευ­νας για την υπό­θε­ση του ΚΚΕ:

1. Ιωάν­νης Στού­κας (Υ/Α)

2. Βασί­λειος Μπερ­τά­νος (Αστυ­νο­μι­κός Υποδιευθυντής)

3. Αθα­νά­σιος Πρά­πας (Αστυ­νο­μι­κός Διευθυντής)

Καθώς και όποιο άλλο πρό­σω­πο προ­κύ­ψει κατά τη δια­δι­κα­σία ως ανα­γκαίο να κλη­θεί σε ακρό­α­ση ενώ­πιον της Επιτροπής

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο