Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ — Αλεξανδρούπολη: Οι Αμερικανοί και οι Ισπανοί μισθοφόροι δεν είναι τουρίστες να τους «καλοδεχτούμε»

Συνα­ντή­σεις της διοί­κη­σης του Οργα­νι­σμού Λιμέ­νος Αλε­ξαν­δρού­πο­λης (ΟΛΑ) με στε­λέ­χη των Ενό­πλων Δυνά­με­ων της Ισπα­νί­ας και της Ιτα­λί­ας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν την περα­σμέ­νη Τετάρ­τη στα γρα­φεία του Οργα­νι­σμού, προ­μη­νύ­ο­ντας αύξη­ση του εύρους των ΝΑΤΟι­κών δυνά­με­ων που αξιο­ποιούν το ακρι­τι­κό λιμά­νι για τους επι­κίν­δυ­νους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς του ευρω­α­τλα­ντι­κού άξονα.

Συγκε­κρι­μέ­να, με τον πρό­ε­δρο του ΟΛΑ, Κων­στα­ντί­νο Χατζη­μι­χα­ήλ, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε «συνά­ντη­ση γνω­ρι­μί­ας» με αξιω­μα­τι­κούς των Ενό­πλων Δυνά­με­ων της Ισπα­νί­ας στο πλαί­σιο «διε­ρεύ­νη­σης συνερ­γα­σί­ας», ενώ ακο­λού­θη­σε σύσκε­ψη με τις ιτα­λι­κές Ενο­πλες Δυνά­μεις Esercito Italiano με αφορ­μή την αλλα­γή του επι­κε­φα­λής των ιτα­λι­κών military logistics και τον προ­γραμ­μα­τι­σμό των επό­με­νων στρα­τιω­τι­κών κινή­σε­ων διά μέσου του λιμέ­να Αλεξανδρούπολης.

Σε ανα­κοί­νω­σή της, η Επι­τρο­πή Περιο­χής Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας και Θρά­κης του ΚΚΕ σημειώ­νει ότι «την ώρα που ο πόλε­μος στην Ουκρα­νία βρί­σκε­ται σε φάση ολέ­θριας κλι­μά­κω­σης, οι πανη­γυ­ρι­σμοί για την ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη εμπλο­κή της χώρας μας και ειδι­κά της περιο­χής μας, με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης και όλων των κομ­μά­των του ευρω­α­τλα­ντι­κού τόξου, προ­σπα­θούν να αντι­στρέ­ψουν την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και είναι επικίνδυνοι (…)

Οι Αμε­ρι­κα­νοί — τώρα και οι Ισπα­νοί — μισθο­φό­ροι δεν είναι του­ρί­στες να τους “καλο­δε­χτού­με”. Η εμπλο­κή της χώρας μας δεν φέρ­νει ειρή­νη και στα­θε­ρό­τη­τα στην περιο­χή, όπως μαρ­τυ­ρά και η όξυν­ση της επι­θε­τι­κής ρητο­ρι­κής της ΝΑΤΟι­κής “συμ­μά­χου” Τουρ­κί­ας. Η κυβέρ­νη­ση και όσοι μαζί της καλ­λιερ­γούν αυτα­πά­τες, είναι υπό­λο­γοι απέ­να­ντι στον ελλη­νι­κό λαό.

Υπό­λο­γος είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ που “κατά­πιε” τη γλώσ­σα του για την εξέ­λι­ξη αυτή, αφού ο ίδιος προ­ε­τοί­μα­σε τη μετα­τρο­πή της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης σε “Σού­δα του Βορ­ρά”. Τώρα μάλι­στα και με παρου­σία στρα­τευ­μά­των που στέλ­νει η “προ­ο­δευ­τι­κή” κυβέρ­νη­ση της Ισπα­νί­ας, που συμ­με­τέ­χει με τα μπού­νια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο. Το “κάντο όπως η Ισπα­νία” απο­τε­λεί πλέ­ον το πιο σύντο­μο ανέκδοτο!

Ο λαός — που πλη­ρώ­νει ήδη τα σπα­σμέ­να με την ακρί­βεια, την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, την ανα­σφά­λεια για το αύριο — μπο­ρεί να δώσει τη δική του απά­ντη­ση! Σε συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ να δυνα­μώ­σει τον αγώ­να, για να στα­μα­τή­σει αμέ­σως η συμ­με­το­χή και εμπλο­κή της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο».

Διαψεύδεται το ότι «όπου υπάρχουν αγωγοί δεν γίνεται πόλεμος»

Στο μετα­ξύ, για την κατάρ­ρευ­ση των επι­χει­ρη­μά­των που δια­δί­δο­νταν στην περιο­χή από την επο­χή κατα­σκευ­ής του αγω­γού TAP, όπως ότι «όπου υπάρ­χουν αγω­γοί δεν γίνε­ται πόλε­μος», κάνει λόγο σε σχό­λιό της η ΤΕ Εβρου του ΚΚΕ.

Η ΤΕ Εβρου σημειώ­νει πως το παρά­δειγ­μα των εκρή­ξε­ων στους αγω­γούς «Nord Stream» μεγα­λώ­νει τις ανη­συ­χί­ες για την επι­κίν­δυ­νη κατά­στα­ση που δια­μορ­φώ­νε­ται στην περιο­χή με την κατα­σκευή του σταθ­μού LNG, τονί­ζο­ντας ότι «πέρα από όλους τους άλλους κιν­δύ­νους που ελλο­χεύ­ουν για το περι­βάλ­λον και τους κατοί­κους της περιο­χής για τους οποί­ους έχου­με ανα­λυ­τι­κά ανα­φερ­θεί και στη θεμα­τι­κή εκδή­λω­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­σα­με στις αρχές του περα­σμέ­νου Ιού­λη (αλιεία, θαλάσ­σιο περι­βάλ­λον, έκλυ­ση μεθα­νί­ου, κ.τ.λ.) η ανη­συ­χία και για πρό­κλη­ση δολιο­φθο­ράς με τερά­στιο κόστος για την περιο­χή μας σε όλους τους τομείς αυξάνεται».

Ταυ­τό­χρο­να, η ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρει ότι σε αντί­θε­ση με τους παρα­πά­νω σχε­δια­σμούς που δεν λύνουν το πρό­βλη­μα της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας για τον λαό, η πρό­τα­ση του ΚΚΕ για αξιο­ποί­η­ση όλων των ενερ­γεια­κών πηγών της χώρας μας με κεντρι­κό σχε­δια­σμό, που θα παίρ­νει υπό­ψη του τις ανά­γκες του λαού και την προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος, απο­τε­λεί τη μόνη λύση.

«Τελι­κά αυτό που επι­βε­βαιώ­νε­ται για μια ακό­μα φορά είναι ότι οι λαοί όχι μόνο δεν είναι εξα­σφα­λι­σμέ­νοι μέσα στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές λυκο­συμ­μα­χί­ες, όπου συμ­με­τέ­χουν η αστι­κή τάξη και οι κυβερ­νή­σεις της, αλλά αντί­θε­τα οι κίν­δυ­νοι γι’ αυτούς μεγα­λώ­νουν μέρα με τη μέρα», σχο­λιά­ζει η ανακοίνωση.

Ριζο­σπά­στης.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο