Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Αλληλεγγύη στην Κούβα! Τα νέα σχέδια των ιμπεριαλιστών δεν θα περάσουν!

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τη νέα κλι­μά­κω­ση των επι­θε­τι­κών ιμπε­ρια­λι­στι­κών ενερ­γειών ενά­ντια στην Κού­βα και τον λαό της, το Τμή­μα Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας κατα­δι­κά­ζει τη νέα κλι­μά­κω­ση των επι­θε­τι­κών ιμπε­ρια­λι­στι­κών ενερ­γειών ενά­ντια στην Κού­βα και τον λαό της και συγκε­κρι­μέ­να το κάλε­σμα σε δια­δη­λώ­σεις με αντι­κομ­μου­νι­στι­κό και αντε­πα­να­στα­τι­κό περιε­χό­με­νο στις 15 Νοέμ­βρη, με στό­χο την ανα­τρο­πή της κυβέρ­νη­σης της Κού­βας. Πρό­κει­ται για ενέρ­γειες που ενορ­χη­στρώ­νουν και χρη­μα­το­δο­τούν οι ΗΠΑ, σε συνερ­γα­σία με την αντι­κου­βα­νι­κή μαφία που δρα στο έδα­φός τους, καθώς και αντε­πα­να­στα­τι­κές δυνά­μεις μέσα στην Κού­βα. Τις τελευ­ταί­ες μέρες η κυβέρ­νη­ση της Κού­βας έχει δώσει στη δημο­σιό­τη­τα πλη­θώ­ρα απο­δει­κτι­κών στοι­χεί­ων για το πως τα πρό­σω­πα που ηγού­νται των αντε­πα­να­στα­τι­κών ενερ­γειών συν­δέ­ο­νται και καθο­δη­γού­νται απευ­θεί­ας από μηχα­νι­σμούς στις ΗΠΑ, με σκο­πό να δημιουρ­γή­σουν συν­θή­κες απο­στα­θε­ρο­ποί­η­σης και να μεθο­δεύ­σουν την κλι­μά­κω­ση των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επι­θέ­σε­ων ακό­μα και πρα­ξι­κό­πη­μα στην Κούβα.

Το ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει απε­ρί­φρα­στα τις προ­βο­κα­τό­ρι­κες ενέρ­γειες των ιμπε­ρια­λι­στών και κάθε σενά­ριο για οποιου­δή­πο­τε είδους ιμπε­ρια­λι­στι­κής επέμ­βα­σης στην Κού­βα, που στό­χο έχουν να ανα­τρέ­ψουν τις κατα­κτή­σεις της Κου­βα­νι­κής Επανάστασης.

Οι κατα­κτή­σεις του κου­βα­νι­κού λαού γίνο­νται ακό­μα πιο φανε­ρές σήμε­ρα, σε συν­θή­κες παν­δη­μί­ας, όταν η Κού­βα έχει παρα­σκευά­σει 5 εμβό­λια, έχει το υψη­λό­τε­ρο ποσο­στό εμβο­λια­στι­κής κάλυ­ψης στον κόσμο και ταυ­τό­χρο­να από τα χαμη­λό­τε­ρα ποσο­στά θνη­σι­μό­τη­τας, ενώ ταυ­τό­χρο­να έχει διορ­γα­νώ­σει διε­θνι­στι­κή ιατρι­κή βοή­θεια σε άλλους λαούς!

Το ΚΚΕ καλεί σε ενί­σχυ­ση του αγώ­να για τον τερ­μα­τι­σμό του βάρ­βα­ρου ιμπε­ρια­λι­στι­κού απο­κλει­σμού της Κού­βας και την άρση των 243 πρό­σθε­των οικο­νο­μι­κών μέτρων που επέ­βα­λε η κυβέρ­νη­ση Τραμπ και δια­τη­ρεί στο ακέ­ραιο η κυβέρ­νη­ση Μπάι­ντεν. Εκφρά­ζει για άλλη μια φορά την αλλη­λεγ­γύη του με τον κου­βα­νι­κό λαό, την κυβέρ­νη­ση και το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Κούβας.

Ο λαός της Αθή­νας και των άλλων πόλε­ων της Ελλά­δας, στις εκδη­λώ­σεις και τις πορεί­ες για τον εορ­τα­σμό της επε­τεί­ου της Εξέ­γερ­σης του Πολυ­τε­χνεί­ου, δια­δη­λώ­νο­ντας ενά­ντια τον αμε­ρι­κα­νό-νατοϊ­κό ιμπε­ρια­λι­σμό και στις απα­ντα­χού επεμ­βά­σεις και σχε­δια­σμούς του, μπο­ρεί να εκφρά­σει έμπρα­κτα την αλλη­λεγ­γύη του στην Κούβα.

Η Κού­βα θα νικήσει!»

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο