Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Αναγκαία η πρόσκληση του προέδρου της ΑΔΑΕ στη Βουλή — Επιλεκτικές οι ευαισθησίες ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

«Το ΚΚΕ θεω­ρεί ανα­γκαία και στη­ρί­ζει την πρό­σκλη­ση του προ­έ­δρου της ΑΔΑΕ στη Βου­λή, την οποία αρνεί­ται η κυβερ­νη­τι­κή πλειο­ψη­φία, καθώς είναι αυτο­νό­η­το το αίτη­μα να φωτι­στούν ‑όσο είναι δυνα­τόν- όλες οι δυσώ­δεις υπο­θέ­σεις υπο­κλο­πών και το σκο­τει­νό θεσμι­κό πλαί­σιο που τις συγκα­λύ­πτει» ανα­φέ­ρει σχό­λιο του κόμ­μα­τος και επι­ση­μαί­νει καταλήγοντας:

«Η θέση αυτή του ΚΚΕ είναι ριζι­κά αντί­θε­τη με τις επι­λε­κτι­κές ευαι­σθη­σί­ες της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που απο­δεί­χθη­κε πανη­γυ­ρι­κά και στη χθε­σι­νή συνε­δρί­α­ση της Επι­τρο­πής Θεσμών και Δια­φά­νειας της Βου­λής για την υπό­θε­ση των υπο­κλο­πών στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο