Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ανακοίνωση για τα 75 χρόνια από τη Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη των Λαών

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 75 χρό­νια από τη Μεγά­λη Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη των Λαών αναφέρει:

«Η 9η Μάη είναι η Μέρα της Μεγά­λης Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών, ημέ­ρα τιμής, μνή­μης, υπό­κλι­σης στα εκα­τομ­μύ­ρια νεκρών που έπε­σαν στη μάχη για την ήττα του ναζι­σμού. Μέρα που θυμί­ζει την άσβε­στη προ­σφο­ρά του Σοβιε­τι­κού Κόκ­κι­νου Στρα­τού και των αντι­στα­σια­κών κινη­μά­των της Ευρώ­πης, με τον πρω­το­πό­ρο και απο­φα­σι­στι­κό ρόλο των Κομ­μου­νι­στι­κών Κομ­μά­των. Αυτό το δια­χρο­νι­κό μήνυ­μα νίκης, αισιο­δο­ξί­ας και ελπί­δας είναι που επι­διώ­κουν να σβή­σουν οι εκπρό­σω­ποι της ΕΕ, καθιε­ρώ­νο­ντας την 9η Μάη ως “Ημέ­ρα της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης”.

Το ΚΚΕ απο­τί­ει φόρο τιμής σε όσους αγω­νί­στη­καν με το όπλο στο χέρι, όσους θυσιά­στη­καν, βασα­νί­στη­καν, φυλα­κί­στη­καν, εξο­ρί­στη­καν, σε όλους όσοι έδρα­σαν με κάθε τρό­πο ενά­ντια στον ναζι­στι­κό — φασι­στι­κό ιμπε­ρια­λι­στι­κό “Άξο­να” Γερ­μα­νί­ας — Ιτα­λί­ας — Ιαπω­νί­ας και των συμ­μά­χων τους.

Το ΚΚΕ είναι περή­φα­νο που απο­τέ­λε­σε την ψυχή, τον αιμο­δό­τη και καθο­δη­γη­τή του ηρω­ι­κού αγώ­να του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ και των άλλων ΕΑΜι­κών οργα­νώ­σε­ων. Σε όλο το διά­στη­μα της τρι­πλής Κατο­χής, το ΚΚΕ έδω­σε τον ανθό του στον αγώ­να ενά­ντια στο ναζι­σμό — φασι­σμό. Τα χιλιά­δες μέλη του, με την ηρω­ι­κή τους δρά­ση και θυσία, έγρα­ψαν κάποιες από τις χρυ­σές σελί­δες της 100χρονης Ιστο­ρί­ας του, συνέ­βα­λαν στη νικη­φό­ρα έκβα­ση του πολέμου.

Σήμε­ρα, οι συν­θή­κες της παν­δη­μί­ας που βιώ­νουν οι λαοί όλου του κόσμου φέρ­νουν επι­θε­τι­κά στο προ­σκή­νιο τις αντι­θέ­σεις και τις αντι­φά­σεις του ίδιου του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος. Η κατάρ­ρευ­ση των δημό­σιων συστη­μά­των Υγεί­ας, οι εκα­τόμ­βες νεκρών λόγω του κορο­νοϊ­ού, ακό­μα και στη μητρό­πο­λη του καπι­τα­λι­σμού, τις ΗΠΑ, οι δεκά­δες εκα­τομ­μύ­ρια εργα­ζό­με­νοι που έμει­ναν άνερ­γοι μέσα σε λίγες μέρες, η μεγά­λη επί­θε­ση στα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζό­με­νων που συνο­δεύ­ε­ται με γεν­ναία ενί­σχυ­ση των μονο­πω­λί­ων από τα καπι­τα­λι­στι­κά κρά­τη, η επι­δί­ω­ξη να πλη­ρώ­σουν ξανά οι λαοί την καπι­τα­λι­στι­κή κρί­ση, οι οξυ­μέ­νοι αντα­γω­νι­σμοί δια­μορ­φώ­νουν τη νέα βαρ­βα­ρό­τη­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν οι εργα­ζό­με­νοι κάθε χώρας, οι λαοί όλου του κόσμου.

Γι’ αυτό και οι σημε­ρι­νές εξε­λί­ξεις προσ­δί­δουν ακό­μα περισ­σό­τε­ρη σημα­σία στην ιστο­ρία και τα διδάγ­μα­τα του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέμου.

Ο Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος, όπως και ο Α’, ήταν απόρ­ροια των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών για το ξανα­μοί­ρα­σμα των αγο­ρών, που οξύν­θη­καν σε συν­θή­κες καπι­τα­λι­στι­κής κρί­σης. Επι­βε­βαιώ­νε­ται ότι όταν οι αντι­θέ­σεις των μονο­πω­λί­ων, για τον έλεγ­χο των αγο­ρών και την κερ­δο­φο­ρία τους, δεν μπο­ρούν να λυθούν με εύθραυ­στους συμ­βι­βα­σμούς στο πλαί­σιο μιας ιμπε­ρια­λι­στι­κής “ειρή­νης”, λύνο­νται με τον πόλεμο.

Γι’ αυτό και σήμε­ρα οι λαοί πρέ­πει να επα­γρυ­πνούν, ιδιαί­τε­ρα στην περιο­χή μας, της Ανατ. Μεσο­γεί­ου και της Μ. Ανα­το­λής, όπου οι ιμπε­ρια­λι­στές συγκρού­ο­νται με “μήλον της Έρι­δος” τις πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κές πηγές και τους δρό­μους Ενέρ­γειας. Σήμε­ρα που η χώρα μας, με ευθύ­νη της σημε­ρι­νής και των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων, έχει μετα­τρα­πεί σε μία απέ­ρα­ντη ΝΑΤΟι­κή βάση, προ­ω­θώ­ντας τους επι­κίν­δυ­νους σχε­δια­σμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στο πλαί­σιο του αντα­γω­νι­σμού τους με άλλες ισχυ­ρές καπι­τα­λι­στι­κές χώρες.

Η 9η Μάη, Μέρα της Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών, παρά τις αντι­δρα­στι­κές και αντιε­πι­στη­μο­νι­κές προ­σπά­θειες της ΕΕ να την μετο­νο­μά­σει σε “Μέρα της Ευρώ­πης”, θα υπεν­θυ­μί­ζει για πάντα ότι το καθο­ρι­στι­κό χτύ­πη­μα στο τέρας του ναζι­σμού το έδω­σε η ΕΣΣΔ, με περισ­σό­τε­ρους από 20 εκα­τομ­μύ­ρια νεκρούς, τη στιγ­μή που οι νική­τριες καπι­τα­λι­στι­κές χώρες του Α’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου παρεί­χαν σημα­ντι­κή βοή­θεια στη ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία, με σκο­πό να την αξιο­ποι­ή­σουν ως δύνα­μη κρού­σης ενά­ντια στη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση. Πριν λίγους μήνες το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο υιο­θέ­τη­σε με τις ψήφους του Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος, των Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών, των Φιλε­λεύ­θε­ρων, των Πρα­σί­νων κ.ά. απα­ρά­δε­κτο ψήφι­σμα που όχι μόνο ξέπλε­νε τον φασι­σμό — ναζι­σμό, αλλά χαρα­κτή­ρι­ζε ως βασι­κό υπεύ­θυ­νο για τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο την ΕΣΣΔ, τη χώρα δηλα­δή που σήκω­σε το μεγα­λύ­τε­ρο βάρος για την ήττα του ναζι­σμού και τη λήξη του πολέ­μου. Σε αυτήν την προ­σπά­θεια, όμως, δεν συμ­βάλ­λουν μόνο ακρο­δε­ξιές, συντη­ρη­τι­κές και αντι­δρα­στι­κές δυνά­μεις. Μόλις πέρυ­σι ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κυβέρ­νη­ση, ανή­με­ρα μάλι­στα της Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης, συνυ­πέ­γρα­ψε απα­ρά­δε­κτο ψήφι­σμα της ΕΕ που απο­θέ­ω­νε όλο το απα­ρά­δε­κτο αφή­γη­μα περί “σιδη­ρού παρα­πε­τά­σμα­τος” της ψυχρο­πο­λε­μι­κής περιό­δου σε βάρος της ΕΣΣΔ, όλο αυτό το προ­κλη­τι­κό και ανι­στό­ρη­το σκε­πτι­κό με το οποίο διώ­χτη­καν κομ­μου­νι­στές και αγω­νι­στές σε όλον τον κόσμο και στη χώρα μας.

Η ΕΕ έχει εντά­ξει στην επί­ση­μη ιδε­ο­λο­γία της την απα­ρά­δε­κτη “θεω­ρία των δύο άκρων”, την εξί­σω­ση του ναζι­στι­κού τέρα­τος με τον κομ­μου­νι­σμό, πρω­το­στα­τεί στον αντι­κομ­μου­νι­σμό και την παρα­χά­ρα­ξη της Ιστο­ρί­ας. Στις πρώ­ην σοσια­λι­στι­κές χώρες, όπως η Ουγ­γα­ρία, η Πολω­νία, η Εσθο­νία, η Λετο­νία, η Λιθουα­νία, με τη στή­ρι­ξη της ΕΕ, τίθε­νται εκτός νόμου τα Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα και σύμ­βο­λα, τιμώ­νται οι συνερ­γά­τες των Ες Ες και γκρε­μί­ζο­νται ιστο­ρι­κά μνη­μεία της Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης που θύμι­ζαν στους λαούς πώς, ποιοι και με τι θυσί­ες τσά­κι­σαν τον φασισμό.

Οι νικη­φό­ρες μάχες του Κόκ­κι­νου Στρα­τού στο Στά­λιν­γκραντ, στο Κουρσκ, στο Λένιν­γκραντ, μέσα στο Βερο­λί­νο και τελι­κά η συντρι­βή του ναζι­σμού έγι­ναν δυνα­τές χάρη στην ανω­τε­ρό­τη­τα του σοσια­λι­στι­κού συστή­μα­τος, της εργα­τι­κής εξου­σί­ας, στα πλε­ο­νε­κτή­μα­τα της κοι­νω­νι­κο­ποί­η­σης των μέσων παρα­γω­γής και του κεντρι­κού σχε­δια­σμού της οικο­νο­μί­ας. Χάρη σ’ αυτά τα πλε­ο­νε­κτή­μα­τα μπό­ρε­σε η Σοβιε­τι­κή Ένω­ση να γίνει μια ισχυ­ρή οικο­νο­μι­κή δύνα­μη και να δημιουρ­γή­σει έναν αξιό­μα­χο Κόκ­κι­νο Στρατό.

Η ιστο­ρία της Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών, συνο­λι­κά του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, απο­δει­κνύ­ει περί­τρα­να και ανε­ξί­τη­λα ότι: Ο ναζι­σμός — φασι­σμός είναι γέν­νη­μα — θρέμ­μα του ίδιου του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος, άλλω­στε και ο Χίτλερ αναρ­ρι­χή­θη­κε στην εξου­σία με τη στή­ρι­ξη γερ­μα­νι­κών και άλλων μονο­πω­λί­ων. Μόνο το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα, που έχει στό­χο την εργα­τι­κή εξου­σία, μπο­ρεί να αντι­με­τω­πί­σει ουσια­στι­κά και να ξερι­ζώ­σει τον φασι­σμό, να απο­μο­νώ­σει τέτοιες δυνά­μεις που δρουν και στη χώρα μας. Δεν μπο­ρούν να εγγυ­η­θούν την πάλη ενά­ντια στον φασι­σμό δυνά­μεις που υπη­ρε­τούν το σάπιο σύστη­μα, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ, που ασκούν αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές, που δεί­χνουν ανο­χή στη φασι­στι­κή δράση.

Η 9η Μάη εμπνέ­ει τους λαούς, τους διδά­σκει πίστη στη δύνα­μή τους. Αυτήν τη δύνα­μη μπο­ρούν και πρέ­πει να δοκι­μά­σουν, με την πάλη και την οργά­νω­σή τους, για να μην πλη­ρώ­σουν τη νέα καπι­τα­λι­στι­κή κρί­ση, για να φέρουν στο προ­σκή­νιο των εξε­λί­ξε­ων την ανά­γκη της επο­χής μας: Τον αγώ­να για τον Σοσιαλισμό.

Συνε­χί­ζου­με με ακλό­νη­τη την πίστη ότι ο σοσια­λι­σμός είναι ανα­γκαί­ος και επί­και­ρος, η μόνη απά­ντη­ση στο βάρ­βα­ρο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα, που γεν­νά και θρέ­φει τον ναζι­σμό — φασι­σμό, προ­κα­λεί φτώ­χεια, πολέ­μους και προ­σφυ­γιά για τους λαούς, προς όφε­λος των κερ­δών των λίγων.

9 Μάη: 75 χρό­νια από την Μεγά­λη Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη των Λαών.

Η μνή­μη δεν σβή­νει. Ο Σοσια­λι­σμός είναι το μέλλον!».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο