Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ανακοίνωση για την άγρια καταστολή κατά μεταναστών στα σύνορα Ισπανίας-Μαρόκου

Είναι τα απο­τε­λέ­σμα­τα της πολι­τι­κής της ΕΕ, που ονο­μά­ζει τους ξερι­ζω­μέ­νους ως “εισβο­λείς” και “υβρι­δι­κή απει­λή” σημειώ­νει σε ανα­κοί­νω­ση το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την άγρια κατα­στο­λή ενα­ντί­ον μετα­να­στών στα σύνο­ρα Μαρό­κου-Ισπα­νί­ας. Χαρα­κτη­ρί­ζει κυνι­κές κι απο­τρό­παιες τις δηλώ­σεις του Ισπα­νού πρω­θυ­πουρ­γού και θέτει το ερώ­τη­μα «τι άρα­γε έχουν να πουν στην Ελλά­δα όσοι μιλούν για τον αέρα της “προ­ό­δου” στην Ισπα­νία της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κής κυβέρνησης;»

Ανα­λυ­τι­κά:

«Οι σοκα­ρι­στι­κές εικό­νες στα σύνο­ρα Ισπα­νί­ας-Μαρό­κου, με τις δυνά­μεις κατα­στο­λής να επι­τί­θε­νται σε χιλιά­δες ξερι­ζω­μέ­νους, ακό­μη και σε ημι­θα­νείς ανθρώ­πους, θυμί­ζουν πρα­κτι­κές και σχέ­δια εξό­ντω­σης. Προ­κα­λούν απο­τρο­πια­σμό κι οργή.

Οι δεκά­δες θάνα­τοι και τραυ­μα­τι­σμοί, που έρχο­νται να προ­στε­θούν στη μακά­βρια λίστα, είναι τα απο­τε­λέ­σμα­τα της πολι­τι­κής της ΕΕ, που ονο­μά­ζει τους ξερι­ζω­μέ­νους ως “εισβο­λείς” και “υβρι­δι­κή απει­λή” και προ­ω­θεί συμ­φω­νί­ες κατα­στο­λής στο όνο­μα φύλα­ξης των ευρω­παϊ­κών συνό­ρων, όπως η ανά­λο­γη συμ­φω­νία Ισπα­νί­ας-Μαρό­κου. Αθλιότητα!

Εξί­σου κυνι­κές κι απο­τρό­παιες ήταν οι δηλώ­σεις του “προ­ο­δευ­τι­κού” Ισπα­νού πρω­θυ­πουρ­γού που έσπευ­σε να μοι­ρά­σει συγ­χα­ρη­τή­ρια στις δυνά­μεις κατα­στο­λής της Ισπα­νί­ας και του Μαρό­κου, μιλώ­ντας για “επί­θε­ση στην εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα της χώρας”. Τι άρα­γε έχουν να πουν στην Ελλά­δα όσοι μιλούν για τον αέρα της “προ­ό­δου” στην Ισπα­νία της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κής κυβέρνησης;

Νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρες και σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κές κυβερ­νή­σεις εφαρ­μό­ζουν την ίδια αντι­δρα­στι­κή πολι­τι­κή της ΕΕ. Πρό­ο­δος είναι η πάλη ενά­ντια στην καπι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα και τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, που γεν­νά τον ξερι­ζω­μό εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώ­πων από τις εστί­ες τους. Πρό­ο­δος είναι η προ­στα­σία των μετα­να­στών και προ­σφύ­γων ενά­ντια στην πολι­τι­κή της κατα­στο­λής και της εργα­λειο­ποί­η­σης της ΕΕ.»

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο