Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ανακοίνωση για την «αμυντική συμφωνία» Ελλάδας-ΗΠΑ

Σε ανα­κοί­νω­σή του για την τρο­πο­ποί­η­ση της «ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής αμυ­ντι­κής συμ­φω­νί­ας» και τις δηλώ­σεις του Ν. Δέν­δια και του Αντ. Μπλίν­κεν, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Η κατ’ όνο­μα “αμυ­ντι­κή” ‑αλλά στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα πολύ επι­θε­τι­κή- συμ­φω­νία Ελλά­δας και ΗΠΑ, συνι­στά έναν επι­κίν­δυ­νο κρί­κο εμπλο­κής της χώρας μας στα πολε­μι­κά σχέ­δια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή. Άλλω­στε, η ανα­φο­ρά του υπΕξ των ΗΠΑ στην προ­σφο­ρά της Ελλά­δας στον πόλε­μο στο Αφγα­νι­στάν, προ­δια­γρά­φει πολ­λά και νέα “Αφγα­νι­στάν” με την ενερ­γό ελλη­νι­κή συμμετοχή.

Με τη συγκε­κρι­μέ­νη Συμ­φω­νία, που είναι 5ετής και στη συνέ­χεια παρα­τεί­νε­ται επ’ αόρι­στον, ολό­κλη­ρη η ελλη­νι­κή επι­κρά­τεια μετα­τρέ­πε­ται σ’ ένα απέ­ρα­ντο αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κό ιμπε­ρια­λι­στι­κό ορμη­τή­ριο, προ­βλέ­πο­ντας την ανα­βάθ­μι­ση των υφι­στά­με­νων στρα­τιω­τι­κών βάσε­ων, τη δημιουρ­γία νέων, την παρα­χώ­ρη­ση στρα­το­πέ­δων, υπο­δο­μών κι άλλων διευ­κο­λύν­σε­ων για τις αμε­ρι­κα­νι­κές στρα­τιω­τι­κές ανά­γκες. Τα σχέ­δια αυτά εντάσ­σο­νται στο πλαί­σιο της Στρα­τη­γι­κής “ΝΑΤΟ 2030” και της μετα­κί­νη­σης μεγά­λων στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη, με τα μάτια στραμ­μέ­να στον αντα­γω­νι­σμό με τη Ρωσία και την Κίνα. Αυτό το ρόλο υπη­ρε­τεί και η ανα­βάθ­μι­ση της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης ως σημεί­ου ανα­φο­ράς για τις επι­χει­ρή­σεις και ασκή­σεις του αμε­ρι­κα­νι­κού στρατού.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ συνε­χί­ζο­ντας το Στρα­τη­γι­κό Διά­λο­γο και τη συμ­φω­νία με τις ΗΠΑ, που εγκαι­νί­α­σε η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, ανα­λαμ­βά­νει τερά­στιες ευθύ­νες απέ­να­ντι στον ελλη­νι­κό λαό. Μετα­τρέ­πει τη χώρα σε θύτη άλλων λαών, αλλά και σε πιθα­νό στό­χο αντι­ποί­νων, στο πλαί­σιο των οξυ­μέ­νων αντα­γω­νι­σμών που παίρ­νουν και στρα­τιω­τι­κό — πολε­μι­κό χαρα­κτή­ρα. Την ίδια στιγ­μή τρο­φο­δο­τεί τον αντα­γω­νι­σμό με την αστι­κή τάξη της Τουρκίας.

Το επι­χεί­ρη­μα ότι μ’ αυτόν τον τρό­πο “θωρα­κί­ζε­ται η ασφά­λεια και τα σύνο­ρα της χώρας ένα­ντι της τουρ­κι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας” είναι πέρα για πέρα ψεύ­τι­κο και παρα­πλα­νη­τι­κό. Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, την ίδια ώρα, παζα­ρεύ­ουν με τη “σύμ­μα­χο” Τουρ­κία για την από­σπα­σή της απ’ τη ρωσι­κή επιρ­ροή, ενώ κύριο μέλη­μά τους είναι η δια­τή­ρη­ση της συνο­χής στη ΝΑ πτέ­ρυ­γα του ΝΑΤΟ. Από αυτή την άπο­ψη και η επι­στο­λή του υπΕξ των ΗΠΑ, Τ. Μπλίν­κεν, περί στή­ρι­ξης των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της Ελλά­δας και σεβα­σμού του διε­θνές δικαί­ου είναι “στά­χτη στα μάτια”. Παρό­μοιες δηλώ­σεις είχαν γίνει και στο παρελ­θόν απ’ τον πρώ­ην υπΕξ των ΗΠΑ, Μ. Πομπέο, όμως αυτό όχι μόνο δεν περιό­ρι­σε την επι­κίν­δυ­νη κατά­στα­ση στο Αιγαίο και την Ανατ. Μεσό­γειο, αλλά αντί­θε­τα συν­δέ­θη­κε με την κλι­μά­κω­ση της τούρ­κι­κης επι­θε­τι­κό­τη­τας. Άλλω­στε, η ιστο­ρία είναι γεμά­τη από συμ­φω­νί­ες και δηλώ­σεις που “έμει­ναν στα χαρ­τιά”, στο πλαί­σιο της συνε­χούς ανα­διά­τα­ξης των ιμπε­ρια­λι­στι­κών συμμαχιών.

Η συμ­φω­νία με τις ΗΠΑ, όπως και η αντί­στοι­χη με τη Γαλ­λία, υπη­ρε­τεί τελι­κά το στό­χο της γεω­στρα­τη­γι­κής ανα­βάθ­μι­σης του ελλη­νι­κού κεφα­λαί­ου και για χάρη των δικών του συμ­φε­ρό­ντων οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις ανα­λαμ­βά­νουν ρόλο “πρω­το­πα­λί­κα­ρου” στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς κι αντα­γω­νι­σμούς, εκθέ­το­ντας τον ελλη­νι­κό λαό σε μεγά­λους κιν­δύ­νους. Αυτό, άλλω­στε, επι­βε­βαιώ­νει και η ειδι­κή ανα­φο­ρά στις επι­χει­ρη­μα­τι­κές και εμπο­ρι­κές συμ­φω­νί­ες που συνο­δεύ­ουν τη στρα­τιω­τι­κή συμφωνία.

Απο­τε­λεί περισ­σό­τε­ρο από ποτέ ανά­γκη να δια­μορ­φω­θεί και να δυνα­μώ­σει ένα παλ­λαϊ­κό μέτω­πο, για να καταρ­γη­θούν αυτές οι επαί­σχυ­ντες επι­θε­τι­κές συμ­φω­νί­ες, να κλεί­σουν οι ξένες στρα­τιω­τι­κές βάσεις στη χώρα, να επι­στρέ­ψουν οι ελλη­νι­κές στρα­τιω­τι­κές απο­στο­λές από το εξω­τε­ρι­κό, να απο­δε­σμευ­τεί η Ελλά­δα από συμ­μα­χί­ες, όπως το ΝΑΤΟ και η ΕΕ».

che guevara 008

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο