Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ανακοίνωση για την εγκληματική επίθεση ακροδεξιών στην προσφυγική δομή ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

Την απε­ρί­φρα­στη κατα­δί­κη της εγκλη­μα­τι­κής επί­θε­σης στην προ­σφυ­γι­κή δομή ανη­λί­κων από ακρο­δε­ξιά στοι­χεία εκφρά­ζει η ΚΟΒ Ωραιο­κά­στρου του ΚΚΕ ζητώ­ντας σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­σή της την πλή­ρη δια­λεύ­καν­ση της υπόθεσης.

«Με αίσθη­μα οργής και αγα­νά­κτη­σης κατα­δι­κά­ζου­με την εγκλη­μα­τι­κή επί­θε­ση σε προ­σφυ­γι­κή δομή ανη­λί­κων στο Παλαιό­κα­στρο από ομά­δα ακρο­δε­ξιών στο­χεί­ων, η οποία εισέ­βα­λε με λοστούς και μαχαί­ρια στη δομή, ξυλο­κο­πώ­ντας αδια­κρί­τως προ­σω­πι­κό και παι­διά. Εκφρά­ζου­με την αμέ­ρι­στη συμπα­ρά­στα­ση στο προ­σω­πι­κό και τα προ­σφυ­γό­που­λα της δομής και απαι­τού­με από τις αστυ­νο­μι­κές αρχές να δια­λευ­κά­νουν πλή­ρως την υπό­θε­ση και να φέρουν ενώ­πιον της δικαιο­σύ­νης τους υπαίτιους.

Αξί­ζει όμως να τονί­σου­με ότι δεν πρό­κει­ται για κάποιο μεμο­νω­μέ­νο περι­στα­τι­κό, αλλά για ένα ακό­μη περι­στα­τι­κό που προ­στί­θε­ται σε μια μεγά­λη λίστα ανά­λο­γων περι­στα­τι­κών σε διά­φο­ρες περιο­χές και δομές της χώρας. Όσο οι εκά­στο­τε κυβερ­νή­σεις – τόσο η προη­γού­με­νη του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η τωρι­νή της ΝΔ – απο­ποιού­νται της κρα­τι­κής ευθύ­νης και μέρι­μνας που πρέ­πει να υπάρ­χει προ­κει­μέ­νου να εξα­σφα­λι­στούν ασφα­λείς και ανθρώ­πι­νες συν­θή­κες δια­βί­ω­σης στους πρό­σφυ­γες για το διά­στη­μα παρα­μο­νής τους στη χώρα μας, όσο ακο­λου­θούν πιστά τις οδη­γί­ες τα ΕΕ αρνού­με­νοι την χορή­γη­ση των απα­ραί­τη­των εγγρά­φων για να μετα­βούν στις χώρες τελι­κού προ­ο­ρι­σμού τους, τόσο αυτοί θα μένουν εγκλω­βι­σμέ­νοι στη χώρα μας και εκτε­θει­μέ­νοι σε τέτοιου είδους επι­θέ­σεις, τόσο περισ­σό­τε­ρο θα απο­θρα­σύ­νο­νται και οι διά­φο­ρες φασι­στι­κές ομά­δες εντεί­νο­ντας και επε­κτεί­νο­ντας τη δρά­ση τους.

Φαί­νε­ται ότι ορι­σμέ­νοι, μέσα σε συν­θή­κες παν­δη­μί­ας, συν­θή­κες μεγά­λης ανα­σφά­λειας και οικο­νο­μι­κής ανέ­χειας του λαού θέτουν ως προ­τε­ραιό­τη­τα της ζωής τους να επι­τε­θούν σε κατα­τρεγ­μέ­νους από πολέ­μους και φτώ­χεια ανή­λι­κους πρό­σφυ­γες, «βγά­ζο­ντας λάδι» τους πραγ­μα­τι­κούς υπαί­τιους για τη δυσμε­νή θέση στην οποία βρί­σκε­ται ο λαός. Την ώρα που η κυβέρ­νη­ση τα έχει ρίξει όλα στην ατο­μι­κή ευθύ­νη, απα­ντά στις ανη­συ­χί­ες του λαού με όργιο κατα­στο­λής, την ώρα που δεν κρα­τά ούτε τα προ­σχή­μα­τα περι­κό­πτο­ντας εν μέσω παν­δη­μί­ας επι­πλέ­ον πόρους από το ήδη δια­λυ­μέ­νο σύστη­μα υγεί­ας, παρέ­χει άφθο­νο χρή­μα σε μονο­πω­λια­κούς ομί­λους να δια­σφα­λί­σουν τα κέρ­δη τους και επι­δί­δε­ται σ’ ένα μπα­ράζ νομο­σχε­δί­ων που καθιε­ρώ­νουν ουσια­στι­κά το δεκά­ω­ρο και τις ατέ­λειω­τες υπε­ρω­ρί­ες, κάποιοι θέλουν να μας πεί­σουν ότι ο εχθρός είναι οι κολα­σμέ­νοι απα­ντα­χού της γης, προ­κει­μέ­νου να βγει από το κάδρο ο πραγ­μα­τι­κός αντί­πα­λος, η αντι­λαϊ­κή πολί­τι­κή για όφε­λος του κεφα­λαί­ου. Δεν είναι τυχαίο άλλω­στε ότι οι ρατσι­στι­κές και φασι­στι­κές αντι­λή­ψεις πάνε χέρι-χέρι με τους τεμε­νά­δες στη μεγα­λο­ερ­γο­δο­σία στους χώρους δουλειάς.

Καλού­με το λαό και τους εργα­ζό­με­νους να κατα­δι­κά­σουν όχι απλά το περι­στα­τι­κό και τα πρό­σω­πα, αλλά και την πολι­τι­κή που οδη­γεί σε τέτοια φαι­νό­με­να. Την πολι­τι­κή αυτή που προ­κα­λεί κρί­σεις, φτώ­χεια, πολέ­μους και προ­σφυ­γιά, που γεν­νά και ανέ­χε­ται τα διά­φο­ρα φασι­στι­κά μορ­φώ­μα­τα και χαϊ­δεύ­ει τα αυτιά ακρο­δε­ξιών και αντι­δρα­στι­κών κύκλων, και στην οποία έχει δια­πρέ­ψει η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση της ΝΔ».

***

Ελεύθερος ο 38χρονος που συνελήφθη για συμμετοχή στη ρατσιστική επίθεση — Εισαγγελική εντολή να συνεχιστεί η προκαταρκτική έρευνα

Ελεύ­θε­ρος ενό­ψει της συνέ­χι­σης της προ­κα­ταρ­κτι­κής έρευ­νας αφέ­θη­κε ο 38χρονος που ταυ­το­ποι­ή­θη­κε και συνε­λή­φθη για συμ­με­το­χή στο επει­σό­διο που καταγ­γέλ­θη­κε ότι σημειώ­θη­κε, το βρά­δυ του περα­σμέ­νου Σαβ­βά­του, σε δομή ασυ­νό­δευ­των ανη­λί­κων στο Ωραιό­κα­στρο Θεσ­σα­λο­νί­κης που λει­τουρ­γεί υπό την αιγί­δα της Εκκλη­σί­ας της Ελλάδος.

Η εισαγ­γε­λέ­ας ποι­νι­κής δίω­ξης, ενώ­πιον της οποί­ας οδη­γή­θη­κε νωρί­τε­ρα, ζήτη­σε να συνε­χι­στεί η προ­κα­ταρ­κτι­κή έρευ­να που διε­νερ­γεί το τμή­μα Αντι­με­τώ­πι­σης Ρατσι­στι­κής Βίας της Ασφά­λειας Θεσ­σα­λο­νί­κης, να συγκε­ντρω­θούν όλα τα στοι­χεία που σχε­τί­ζο­νται με το περι­στα­τι­κό και να ταυ­το­ποι­η­θούν και οι υπό­λοι­ποι δρά­στες. Υπό τις συν­θή­κες αυτές ήρθη η κρά­τη­ση του 38χρονου και για την ποι­νι­κή του μετα­χεί­ρι­ση θα απο­φα­σί­σει η εισαγ­γε­λι­κή Αρχή μόλις ολο­κλη­ρω­θεί η δικογραφία.

Για το ίδιο συμ­βάν ταυ­το­ποι­ή­θη­κε η συμ­με­το­χή του 14χρονου γιου του 38χρονου, που από χθες αφέ­θη­κε ελεύ­θε­ρος με εισαγ­γε­λι­κή εντολή.

Μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πλη­ρε­ξού­σιος δικη­γό­ρος της δομής, Θοδω­ρής Καρα­γιάν­νης, δήλω­σε ότι η Εκκλη­σία της Ελλά­δος δεν επι­θυ­μεί την ποι­νι­κή δίω­ξη του ανή­λι­κου γιου. Ο ίδιος ανέ­φε­ρε ότι εντός των επό­με­νων ωρών θα κατα­θέ­σει στην αρμό­δια Αρχή συμπλη­ρω­μα­τι­κή μηνυ­τή­ρια ανα­φο­ρά, προ­σκο­μί­ζο­ντας υλι­κό, όπως μαρ­τυ­ρι­κές κατα­θέ­σεις, που δεν περι­λαμ­βά­νο­νται στις αυτε­πάγ­γελ­τες πρά­ξεις που διε­ρευ­νώ­νται από την αστυνομία.

Σημειώ­νε­ται, δε, ότι ο 38χρονος υπέ­βα­λε μήνυ­ση εις βάρος 15χρονου αλλο­δα­πού που φιλο­ξε­νεί­ται στη δομή. Με προ­φο­ρι­κή εντο­λή εισαγ­γε­λέα, ο ανή­λι­κος αφέ­θη­κε ελεύθερος.

Για το περι­στα­τι­κό εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση η ΕΛ.ΑΣ., σύμ­φω­να με την οποία καταγ­γέλ­θη­κε ότι «περί­που 12 άγνω­στα άτο­μα συγκε­ντρώ­θη­καν εξω­τε­ρι­κά της δομής και ακο­λού­θως πέντε εξ’ αυτών εισήλ­θαν στο προ­αύ­λιο και δια­πλη­κτί­στη­καν με πέντε ανή­λι­κους φιλο­ξε­νού­με­νους, ενώ ανα­φέρ­θη­κε ο ελα­φρύς τραυ­μα­τι­σμός τεσ­σά­ρων νεα­ρών αλλοδαπών».

«Στην επο­χή της Ηούς», του Γιάν­νη Βεντούρα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο