Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ανακοίνωση για την επιστολή του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή του για την επι­στο­λή του προ­έ­δρου της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας της Νέας Αρι­στε­ράς αναφέρει:

«Το ΚΚΕ από την πρώ­τη στιγ­μή κατα­δί­κα­σε τη στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση του Ισρα­ήλ στα παλαι­στι­νια­κά εδά­φη και την εξε­λισ­σό­με­νη γενο­κτο­νία σε βάρος του παλαι­στι­νια­κού λαού. Επί­σης, κατα­δί­κα­σε τη στά­ση της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης και των άλλων κομ­μά­των της αντι­πο­λί­τευ­σης, που έδω­σαν άλλο­θι στα εγκλή­μα­τα του κρά­τους του Ισρα­ήλ με την επί­κλη­ση του “δικαιώ­μα­τος στην αυτο­ά­μυ­να”, μετα­τρέ­πο­ντας τον θύτη σε θύμα. Ζήτη­σε να στα­μα­τή­σει κάθε εμπλο­κή της Ελλά­δας στον πόλε­μο, να δια­κο­πεί η στρα­τιω­τι­κή συνερ­γα­σία με το Ισρα­ήλ και να επι­στρέ­ψει η φρε­γά­τα ΥΔΡΑ από την Ερυ­θρά Θάλασσα.

Το κρί­σι­μο ζήτη­μα για το ΚΚΕ είναι η οργά­νω­ση της πάλης του λαού και της νεο­λαί­ας ενά­ντια στη γενο­κτο­νία του Παλαι­στι­νια­κού λαού και την πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ. Σε αυτήν την υπό­θε­ση το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνά­μεις. Οι όποιες κοι­νο­βου­λευ­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες πρέ­πει να απο­τυ­πώ­νουν αυτήν ακρι­βώς τη λαϊ­κή κινη­το­ποί­η­ση και κατεύ­θυν­ση της πάλης.

Η ΕΕ δεν παί­ζει ρόλοΠόντιου Πιλά­του”, όπως ανα­φέ­ρε­ται στην επι­στο­λή του Προ­έ­δρου της Κ.Ο. της Νέας Αρι­στε­ράς. Παί­ζει ενερ­γό ρόλο στη στή­ρι­ξη του Ισρα­ήλ με βάση τα δικά της συμ­φέ­ρο­ντα. Οι προ­τά­σεις της Νέας Αρι­στε­ράς για σύγκλη­ση του συμ­βου­λί­ου πολι­τι­κών αρχη­γών ή συνό­δου κορυ­φής της ΕΕ, το μόνο που κάνουν είναι να δημιουρ­γούν αυτα­πά­τες τόσο για το ρόλο της κυβέρ­νη­σης και της ΕΕ, όσο και για τη στά­ση άλλων κομ­μά­των της αντιπολίτευσης.

Από εκεί και πέρα δεν μπο­ρού­με να μην επι­ση­μά­νου­με την υπο­κρι­σία της Νέας Αρι­στε­ράς, από τη στιγ­μή που τα στε­λέ­χη της κατεί­χαν θέσεις κορυ­φαί­ων υπουρ­γών στην κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία αφε­νός απέρ­ρι­πτε τις επα­νει­λημ­μέ­νες προ­τά­σεις του ΚΚΕ για ανα­γνώ­ρι­ση ανε­ξάρ­τη­του παλαι­στι­νια­κού κρά­τους στη βάση της ομό­φω­νης από­φα­σης της βου­λής, αφε­τέ­ρου ανα­βάθ­μι­σε τη στρα­τιω­τι­κή συνερ­γα­σία με το κρά­τος — τρο­μο­κρά­τη του Ισραήλ».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο