Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ανακοίνωση για την Εργατική Πρωτομαγιά του 2022

Σε ανακοίνωσή της η ΚΕ του ΚΚΕ για την Εργατική Πρωτομαγιά του 2022 σημειώνει:

«1. Η Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά φωτί­ζει τον δρό­μο της ταξι­κής πάλης, τη μονα­δι­κή “σωστή πλευ­ρά της ιστο­ρί­ας” για τους λαούς, αφού είναι αυτή που κινεί τον τρο­χό της ιστο­ρί­ας προς τα μπρος. Εκτός από ημέ­ρα μνή­μης και τιμής στην εργα­τι­κή τάξη, τον δημιουρ­γό του κοι­νω­νι­κού πλού­του και πρω­τερ­γά­τη της κοι­νω­νι­κής εξέ­λι­ξης, η Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά είναι μέρα αγώ­να και νέων στό­χων που ‑ειδι­κά στις σημε­ρι­νές συν­θή­κες των πολέ­μων, των κρί­σε­ων, της φτώ­χειας και της εκμε­τάλ­λευ­σης- φωτί­ζει το δρό­μο για τη νέα κοι­νω­νία, τη σοσια­λι­στι­κή – κομμουνιστική.

Η θυσία των εργα­τών στο Σικά­γο το 1886, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το Μάη του 1936, των 200 εκτε­λε­σμέ­νων κομ­μου­νι­στών στην Και­σα­ρια­νή την Πρω­το­μα­γιά του 1944, οι αμέ­τρη­τες θυσί­ες των εργα­τών και εργα­τριών σε όλον τον κόσμο, ενά­ντια στην εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρω­πο δεί­χνουν ότι ο αγώ­νας για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της εργα­τι­κής τάξης από τη μισθω­τή σκλα­βιά είναι ο δρό­μος για την απε­λευ­θέ­ρω­ση συνο­λι­κά της ανθρω­πό­τη­τας από τα καπι­τα­λι­στι­κά δεσμά.

2. Φαί­νε­ται ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο ότι ο καπι­τα­λι­σμός είναι ο μεγά­λος ένο­χος για όλα τα εγκλή­μα­τα σε βάρος των λαών, που δια­δέ­χο­νται το ένα το άλλο.

Ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος μαζί με το δηλη­τή­ριο του εθνι­κι­σμού που διαι­ρεί την εργα­τι­κή τάξη και η εκτό­ξευ­ση των τιμών, η αντι­λαϊ­κή δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας που συνε­χί­ζει να αφή­νει το τρα­γι­κό της απο­τύ­πω­μα, η αφαί­ρε­ση κατα­κτή­σε­ων δεκα­ε­τιών, δεν είναι “φυσι­κά φαι­νό­με­να” ούτε μια “από­κλι­ση από την κανο­νι­κό­τη­τα”, όπως θέλουν να τα παρουσιάσουν.

Όλα τα παρα­πά­νω είναι η ίδια η καπι­τα­λι­στι­κή “κανο­νι­κό­τη­τα”, ειδι­κά σε μια περί­ο­δο που οι αντι­θέ­σεις του συστή­μα­τος οξύ­νο­νται και που καμία μορ­φή δια­χεί­ρι­σης δεν μπο­ρεί να βρει λύση στα συσ­σω­ρευ­μέ­να αδιέ­ξο­δά του. Απο­δει­κνύ­ουν τα ιστο­ρι­κά όρια του εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστήματος.

Το ξέσπα­σμα του πολέ­μου στην Ουκρα­νία, που ξεκί­νη­σε τυπι­κά με τη ρώσι­κη εισβο­λή, όμως προ­ε­τοι­μα­ζό­ταν εδώ και χρό­νια από τα αντι­μα­χό­με­να ιμπε­ρια­λι­στι­κά στρα­τό­πε­δα ‑το ευρω­ΝΑ­ΤΟϊ­κό από τη μία και τη Ρωσία με τους συμ­μά­χους της από την άλλη- είναι η πιο τυπι­κή έκφρα­ση του καπι­τα­λι­στι­κού ανταγωνισμού.

Φέρ­νει τους λαούς μπρο­στά στο φάσμα μιας νέας καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μι­κής κρί­σης, στην έκρη­ξη νέων εστιών πολέ­μου ή και μιας πιο γενι­κευ­μέ­νης σύγκρου­σης, στο πλαί­σιο της αντι­πα­ρά­θε­σης για την πρω­το­κα­θε­δρία στο παγκό­σμιο ιμπε­ρια­λι­στι­κό σύστη­μα ανά­με­σα σε ΗΠΑ και Κίνα.

Ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος απο­τε­λεί τη συνέ­χι­ση ‑με στρα­τιω­τι­κά μέσα- της πολι­τι­κής που έχει στο επί­κε­ντρό της το κυνή­γι του κέρδους.

Απο­τε­λεί τη συνέ­χι­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης των εργα­ζο­μέ­νων που καλού­νται να πλη­ρώ­σουν, με νέες θυσί­ες, το στό­χο της κερ­δο­φο­ρί­ας του κεφα­λαί­ου, το “ξανα­μοί­ρα­σμα” του κόσμου και τη νέα κούρ­σα εξο­πλι­σμών που για πρώ­τη φορά στην ιστο­ρία ξεπέ­ρα­σαν τα 2 τρισ. δολάρια.

Απο­τε­λεί τη συνέ­χι­ση του αντα­γω­νι­σμού για τις πρώ­τες ύλες, τα μερί­δια των αγο­ρών, τους ενερ­γεια­κούς δρό­μους, που δεν μπο­ρούν πλέ­ον να επι­λυ­θούν με διπλω­μα­τι­κά μέσα.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, συνε­χί­ζο­ντας την πολι­τι­κή των προ­κα­τό­χων της, συμ­με­τέ­χει ενερ­γά στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς στο πλαί­σιο της συμ­μα­χί­ας με ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ. Πρω­το­στα­τεί στη στή­ρι­ξη της αντι­δρα­στι­κής κυβέρ­νη­σης Ζελέν­σκι με στρα­τιω­τι­κό πολε­μι­κό υλι­κό. Ανα­βαθ­μί­ζει τις αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κές βάσεις στην Ελλά­δα. Στέλ­νει ελλη­νι­κές στρα­τιω­τι­κές μονά­δες εκτός συνό­ρων στο πλαί­σιο ΝΑΤΟϊ­κών απο­στο­λών. Συμ­με­τέ­χει στις κυρώ­σεις προς τη Ρωσία, που τελι­κά πλη­ρώ­νουν οι λαοί.

Η εμπλο­κή της χώρας μας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο αφο­ρά τη γεω­στρα­τη­γι­κή ανα­βάθ­μι­ση της αστι­κής τάξης στην περιο­χή. Η μετα­τρο­πή της χώρας μας σε ΝΑΤΟϊ­κό ορμη­τή­ριο βάζει τον λαό “στο στό­μα του λύκου”, για χάρη της μοι­ρα­σιά της λεί­ας και των αγο­ρών. Το χιλιοει­πω­μέ­νο επι­χεί­ρη­μα ότι “με αυτό τον τρό­πο θωρα­κί­ζο­νται τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα ένα­ντι του τουρ­κι­κού επε­κτα­τι­σμού”, έχει χρε­ο­κο­πή­σει προ πολ­λού, αφού την ίδια ώρα ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, χάριν της ΝΑΤΟϊ­κής συνο­χής, προ­ω­θούν λύσεις “συνεκ­με­τάλ­λευ­σης” σε Αιγαίο, Κύπρο και Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο υπό ευρω­α­τλα­ντι­κή εποπτεία.

3. Οι αντα­γω­νι­σμοί που ευθύ­νο­νται για το ξέσπα­σμα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων είναι οι ίδιοι ακρι­βώς που συμ­βάλ­λουν στην εκτί­να­ξη των τιμών της ενέρ­γειας κι άλλων ειδών πρώ­της ανά­γκης, παγκο­σμί­ως και στη χώρα μας.

Ο πόλε­μος στην Ουκρα­νία δεν είναι η “αιτία της ακρί­βειας”, αντί­θε­τα επι­τα­χύ­νει σχε­δια­σμούς που προ­ϋ­πήρ­χαν, με κρι­τή­ριο την κερ­δο­φο­ρία των ομί­λων. Στο πλαί­σιο αυτό ‑το οποίο ονο­μά­στη­κε “στρα­τη­γι­κή της πρά­σι­νης μετά­βα­σης”- απα­ξιώ­θη­καν εγχώ­ριες πηγές ενέρ­γειας κι αντι­κα­τα­στά­θη­καν από τις πανά­κρι­βες ΑΠΕ. Θεσμο­θε­τή­θη­καν τα χρη­μα­τι­στή­ρια ενέρ­γειας και ρύπων, εκτο­ξεύ­ο­ντας τεχνη­τά την τιμή του λιγνί­τη. Προ­ω­θή­θη­κε το φυσι­κό αέριο ως στρα­τη­γι­κό καύ­σι­μο και τώρα, στο “όνο­μα της απε­ξάρ­τη­σης από το ρώσι­κο φυσι­κό αέριο”, επι­χει­ρεί­ται η αντι­κα­τά­στα­σή του από το ‑ακό­μη πιο ακρι­βό- αμε­ρι­κά­νι­κο LNG, στη μετα­φο­ρά του οποί­ου πρω­τα­γω­νι­στούν οι Έλλη­νες εφοπλιστές.

Το γεγο­νός ότι όλες δια­χρο­νι­κά οι κυβερ­νή­σεις έβα­ζαν και ένα λιθα­ρά­κι σ’ αυτή την πολι­τι­κή δεν καθι­στά λιγό­τε­ρο ένο­χη την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, που την προ­ω­θεί με απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα σε βάρος της λαϊ­κής τσέ­πης. Από την άλλη καθι­στά εξί­σου υπεύ­θυ­νες όλες τις κυβερ­νή­σεις ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ.

4. Η ακρί­βεια, που τσα­κί­ζει το λαϊ­κό εισό­δη­μα, απο­δει­κνύ­ει και το εξής: Ότι η καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη, που η κυβέρ­νη­ση κι όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα έχουν “σημαία” τους, δεν μπο­ρεί ποτέ να είναι δίκαιη. Ο “πόλε­μος” ενά­ντια στο εργα­τι­κό-λαϊ­κό εισό­δη­μα είναι το αντί­τι­μο που πλη­ρώ­νουν οι εργα­ζό­με­νοι για αυτήν ανά­πτυ­ξη, απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι ο φαύ­λος κύκλος της καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας, “κρί­ση – ανά­πτυ­ξη”, προ­σθέ­τει μόνο νέα βάρη.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα απο­τε­λεί η πρό­σφα­τη αύξη­ση του κατώ­τα­του μισθού, που έχει εξα­νε­μι­στεί πριν καν δοθεί, δια­μορ­φώ­νο­ντας τον ονο­μα­στι­κό κατώ­τα­το μισθό σε επί­πε­δο πιο χαμη­λό από αυτό που ήταν 13 χρό­νια πριν. Ενώ εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι αμεί­βο­νται αρκε­τά κάτω από τα 500 ευρώ, με τις ελα­στι­κές εργα­σια­κές σχέ­σεις και τα ολι­γό­μη­να προ­γράμ­μα­τα ανα­κύ­κλω­σης της ανεργίας.

Οι αυξή­σεις-κοροϊ­δία στο μισθό, όχι μόνο βρί­σκο­νται πίσω από τις σημε­ρι­νές ανά­γκες, αλλά υπο­λεί­πο­νται και από τις αυξή­σεις των τιμών, εξαι­τί­ας του πλη­θω­ρι­σμού, που εξα­νε­μί­ζουν καθη­με­ρι­νά τους οικο­γε­νεια­κούς προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς. Συνε­χί­ζουν την άθλια παρέμ­βα­ση στις συλ­λο­γι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις, που καθιέ­ρω­σαν κι εφάρ­μο­σαν όλες οι κυβερνήσεις.

Η φετι­νή Πρω­το­μα­γιά μπο­ρεί να γίνει αφε­τη­ρία αγω­νι­στι­κής κλιμάκωσης.

  • Για αυξή­σεις στους μισθούς, κατώ­τε­ρο μισθό του­λά­χι­στον τα 825€, υπο­γρα­φή κλα­δι­κών και επι­χει­ρη­σια­κών συμ­βά­σε­ων με αυξή­σεις μεγα­λύ­τε­ρες του πληθωρισμού.
  • Για την κατάρ­γη­ση των αντερ­γα­τι­κών νόμων και των απλή­ρω­των υπε­ρω­ριών, για την ακύ­ρω­ση του αντερ­γα­τι­κού οπλο­στα­σί­ου που ποι­νι­κο­ποιεί τη συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση και το δικαί­ω­μα στην απεργία.
  • Για την επα­να­φο­ρά της αρχής της ευνοϊ­κό­τε­ρης σύμ­βα­σης, των τριε­τιών, της υπο­χρε­ω­τι­κής κυρια­κά­τι­κης αργίας.

5. Τώρα είναι η ώρα των εργα­ζο­μέ­νων, να βγουν δυνα­μι­κά στο προ­σκή­νιο για όλες τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες τους.

Δεν υπάρ­χει “δίκαιη”, “φιλο­λαϊ­κή” ή “προ­ο­δευ­τι­κή” δια­χεί­ρι­ση της καπι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας, όπως προ­βάλ­λουν στη χώρα μας η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, το ΜΕΡΑ25, η Ελλη­νι­κή Λύση. Τα κόμ­μα­τα αυτά, παρά τις όποιες δια­φο­ρές, συμπί­πτουν στα κύρια ζητή­μα­τα που καθο­ρί­ζουν το σήμε­ρα και το αύριο του λαού. Εκφρά­ζουν δια­φο­ρε­τι­κές εκδο­χές της ίδιας ολέ­θριας στρα­τη­γι­κής του κεφα­λαί­ου: Από την πολι­τι­κή της “πρά­σι­νης μετά­βα­σης” και το Ταμείο Ανά­καμ­ψης της ΕΕ, που είναι το νέο υπερ­μνη­μό­νιο για τους λαούς της Ευρώ­πης, μέχρι τη συμ­μα­χία με ΕΕ και ΝΑΤΟ και τη συμ­με­το­χή της χώρας στους επι­κίν­δυ­νους σχε­δια­σμούς τους.

Η κοι­νή στρα­τη­γι­κή τους είναι αυτή που στρώ­νει και το έδα­φος για σενά­ρια κυβερ­νη­τι­κών συνερ­γα­σιών μετα­ξύ τους, αν αυτό απαι­τη­θεί για τη δια­φύ­λα­ξη της στα­θε­ρό­τη­τας της κυρί­αρ­χης πολι­τι­κής και του σάπιου αστι­κού πολι­τι­κού συστήματος.

Οι δίκαιες διεκ­δι­κή­σεις και οι ανά­γκες των εργα­ζο­μέ­νων βρί­σκο­νται στην αντί­πε­ρα όχθη. Ο αγώ­νας μπο­ρεί να έχει απο­τέ­λε­σμα και να δημιουρ­γή­σει όρους ανά­τα­σης, όταν δεν εγκλω­βί­ζε­ται στα εναλ­λα­κτι­κά σενά­ρια της αστι­κής δια­χεί­ρι­σης, όταν στο­χεύ­ει τη στρα­τη­γι­κή και εξου­σία του κεφα­λαί­ου, το σάπιο αστι­κό κρά­τος, τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμ­μα­χί­ες. Η πρό­σφα­τη πεί­ρα των γαλ­λι­κών εκλο­γών επι­βε­βαιώ­νει το δια­χρο­νι­κό συμπέ­ρα­σμα ότι η στή­ρι­ξη αντι­λαϊ­κών κυβερ­νή­σε­ων, στο όνο­μα του “μικρό­τε­ρου κακού”, οδη­γεί τους λαούς από το κακό στο χειρότερο.

6. Το ΚΚΕ απευ­θύ­νε­ται με εμπι­στο­σύ­νη στην εργα­τι­κή τάξη της χώρας μας. Είναι η τάξη που, λόγω της θέση της, μπο­ρεί να συνε­νώ­σει τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα, που σήμε­ρα ασφυ­κτιούν στα όρια του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος. Πρω­το­στα­τεί με όλες του τις δυνά­μεις, να απο­κτή­σει η εργα­τι­κή τάξη συνεί­δη­ση των συμ­φε­ρό­ντων, της δύνα­μης και της ιστο­ρι­κής της απο­στο­λής. Να δυνα­μώ­σει τη συμ­μα­χία της με τα φτω­χά λαϊ­κά στρώ­μα­τα της πόλης και του χωριού, βαδί­ζο­ντας το δρό­μο της ανα­τρο­πής, το δρό­μο της εργα­τι­κής εξουσίας.

Το ΚΚΕ απευ­θύ­νει ξεχω­ρι­στό κάλε­σμα ενί­σχυ­σης της εργα­τι­κής-λαϊ­κής πάλης ενά­ντια στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους και την εμπλο­κή της Ελλά­δας σε αυτούς, με οποιο­δή­πο­τε τρό­πο ή πρό­σχη­μα. Να μην δια­λέ­ξουν στρα­τό­πε­δο ληστών. Να κλεί­σουν όλες οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κές βάσεις και να πάψει η Ελλά­δα να είναι πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο για τους δολο­φο­νι­κούς σχε­δια­σμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Να δυνα­μώ­σει η αλλη­λεγ­γύη των λαών, η πάλη ενά­ντια σε κάθε εγχώ­ριο και ξένο “δυνά­στη”. Η κοι­νή ανα­κοί­νω­ση 42 Κομ­μου­νι­στι­κών Κομ­μά­των και 30 Κομ­μου­νι­στι­κών Νεο­λαιών δυνα­μώ­νει αυτό τον προσανατολισμό.

Απευ­θύ­νε­ται επί­σης στους χιλιά­δες πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες, που έχουν φτά­σει στη χώρα μας διωγ­μέ­νοι από τις πατρί­δες τους, εξαι­τί­ας των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων, της φτώ­χειας και και της καπι­τα­λι­στι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης στις χώρες τους.

Η διέ­ξο­δος σήμε­ρα βρί­σκε­ται στο δρό­μο της οργα­νω­μέ­νης πάλης για την ανα­σύ­ντα­ξη του κινή­μα­τος, για το δίκιο του εργα­ζό­με­νου λαού, στη συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ.

Είναι ο δρό­μος που φέρ­νει στο προ­σκή­νιο τις σύγ­χρο­νες δυνα­τό­τη­τες για να ζουν οι εργα­ζό­με­νοι με αξιο­πρέ­πεια, απο­λαμ­βά­νο­ντας τον τερά­στιο παρα­γό­με­νο πλού­το, τα άλμα­τα της επι­στή­μης και της τεχνο­λο­γί­ας. Είναι ο δρό­μος για να μην ξανα­μα­τώ­σου­με για τα κέρ­δη των λίγων, μέχρι την ορι­στι­κή κατάρ­γη­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης ανθρώ­που από άνθρωπο.

Το σημε­ρι­νό σύστη­μα μπο­ρεί μόνο να ανα­τρα­πεί και να αντι­κα­τα­στα­θεί από ένα ανώ­τε­ρο κοι­νω­νι­κό σύστη­μα, τον σοσια­λι­σμό – κομ­μου­νι­σμό, όπου η κοι­νω­νι­κή ιδιο­κτη­σία στα μέσα παρα­γω­γής, ο επι­στη­μο­νι­κός κεντρι­κός σχε­δια­σμός για την ικα­νο­ποί­η­ση των λαϊ­κών ανα­γκών, ο εργα­τι­κός έλεγ­χος και η συμ­με­το­χή σε όλα τα όργα­να εξου­σί­ας, μπο­ρεί να οδη­γή­σουν στην ευη­με­ρία του λαού, στην ειρή­νη και την πρό­ο­δο της ανθρωπότητας.

Ο Σοσια­λι­σμός είναι το μέλλον!

Ζήτω η Εργα­τι­κή Πρωτομαγιά!»

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο