Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ανακοίνωση για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­ση για τη σημε­ρι­νή Παγκό­σμια Ημέ­ρα Κατά του Ρατσι­σμού και των Φυλε­τι­κών Διακρίσεων: 

«Η φετι­νή Παγκό­σμια Ημέ­ρα Κατά του Ρατσι­σμού και των Φυλε­τι­κών Δια­κρί­σε­ων σημα­δεύ­ε­ται από τη ρωσι­κή εισβο­λή και το ξέσπα­σμα του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία, αλλά και από την κλι­μά­κω­ση της όξυν­σης των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών σε παγκό­σμια κλί­μα­κα, που θέτουν τους λαούς μπρο­στά σε τερά­στιους κιν­δύ­νους πιο γενι­κευ­μέ­νων συγκρούσεων.

62 χρό­νια μετά από τη βίαιη και δολο­φο­νι­κή κατα­στο­λή της δια­μαρ­τυ­ρί­ας μαθη­τών και φοι­τη­τών ενά­ντια στο Απαρτ­χάιντ από την αστυ­νο­μία της Νότιας Αφρι­κής, ο ρατσι­σμός, η ξενο­φο­βία, η μισαλ­λο­δο­ξία και οι κάθε είδους δια­κρί­σεις, η κατα­στο­λή και ο αυταρ­χι­σμός σε βάρος των εργα­τι­κών και λαϊ­κών αγώ­νων εντεί­νο­νται διαρκώς.

Από τις πολύ­μορ­φες δια­κρί­σεις, ανά­λο­γα με τη φυλή, το φύλο, τον σεξουα­λι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό, τη θρη­σκεία ή τη γλώσ­σα για την πρό­σβα­ση σε στοι­χειώ­δη δικαιώ­μα­τα σε Εργα­σία, Υγεία, Παι­δεία, Πολι­τι­σμό κ.ά.

Από τον απα­ρά­δε­κτο δια­χω­ρι­σμό που επι­χει­ρεί­ται στην προ­στα­σία των ”πραγ­μα­τι­κών, λευ­κών, χρι­στια­νών” προ­σφύ­γων από την Ουκρα­νία, σε αντί­θε­ση με τους ”αλλό­θρη­σκους” ξερι­ζω­μέ­νους των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμ­βά­σε­ων σε Συρία, Αφγα­νι­στάν, Ιράκ. κ.λπ…

Από τις δολο­φο­νί­ες Αφρο­α­με­ρι­κα­νών στην ”πολι­τι­σμέ­νη Δύση” των ΗΠΑ, μέχρι τη στή­ρι­ξη ναζι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων, την απα­γό­ρευ­ση κομ­μου­νι­στι­κών κομ­μά­των και την εξί­σω­ση φασι­σμού — κομ­μου­νι­σμού στην ΕΕ της ”ελευ­θε­ρί­ας και των αξιών”…

Όλα απο­δει­κνύ­ουν ότι ο ρατσι­σμός και οι δια­κρί­σεις γεν­νιού­νται και ανα­πα­ρά­γο­νται στο έδα­φος του εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστή­μα­τος και των αντα­γω­νι­στι­κών σχέσεων.

Την ίδια ώρα, η καπι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα δεν κάνει δια­κρί­σεις και δεί­χνει το απο­κρου­στι­κό της πρό­σω­πο σε κάθε πτυ­χή της ανθρώ­πι­νης ζωής. Οι λαοί και οι εργα­ζό­με­νοι όλου του κόσμου ”δεν μπο­ρούν να ανα­σά­νουν” και είναι αντι­μέ­τω­ποι με τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και τις συνέ­πειές του, την παν­δη­μία, τη φτώ­χεια, τις φονι­κές κατα­στρο­φές από την κατα­λή­στευ­ση του περιβάλλοντος.

Το ΚΚΕ τιμά την Παγκό­σμια Ημέ­ρα Κατά του Ρατσι­σμού και παλεύ­ει για την αλλη­λεγ­γύη και τη συνα­δέλ­φω­ση των λαών ενά­ντια στον πραγ­μα­τι­κό κοι­νό τους εχθρό, τον ιμπε­ρια­λι­σμό. Μπαί­νει μπρο­στά στον αγώ­να ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, για να στα­μα­τή­σει η εμπλο­κή της Ελλά­δας σε αυτόν, για να κλεί­σουν οι βάσεις του θανάτου.

Ο ουκρα­νι­κός και ο ρωσι­κός λαός, που ζού­σαν αδελ­φω­μέ­νοι και ειρη­νι­κά για δεκα­ε­τί­ες ολό­κλη­ρες στην ΕΣΣΔ, δεν έχουν τίπο­τα να χωρίσουν.

Οι λαοί όλοι του κόσμου δεν έχουν τίπο­τα να χωρίσουν.

Όλοι οι εργα­ζό­με­νοι, ανε­ξάρ­τη­τα από φυλή, φύλο, θρη­σκεία, γλώσ­σα, χώρα κατα­γω­γής, αντι­με­τω­πί­ζουν τα ίδια προ­βλή­μα­τα, αντι­κρί­ζουν καθη­με­ρι­νά το απο­κρου­στι­κό πρό­σω­πο της καπι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας. Ο κοι­νός τους αγώ­νας για δου­λειά και ζωή με δικαιώ­μα­τα, μέσα από την οργά­νω­σή τους στα συν­δι­κά­τα και στους μαζι­κούς συλ­λο­γι­κούς φορείς, για την προ­στα­σία των μετα­να­στών και των προ­σφύ­γων χωρίς καμία διά­κρι­ση στα δικαιώ­μα­τά τους, είναι το μονα­δι­κό φάρ­μα­κο στον ρατσι­σμό, τον φασι­σμό και την ξενοφοβία.

Το ΚΚΕ παλεύ­ει για να ενω­θούν οι προ­λε­τά­ριοι όλων των χωρών, να αντι­λη­φθούν την ανε­ξά­ντλη­τη δύνα­μή τους και να βάλουν τη σφρα­γί­δα τους στις εξε­λί­ξεις, ανοί­γο­ντας τον δρό­μο για έναν κόσμο ελεύ­θε­ρο και ειρη­νι­κό, χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση, κρί­σεις, πολέ­μους, μετα­νά­στευ­ση και προ­σφυ­γιά, για τον σοσια­λι­σμό — κομμουνισμό».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο