Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ανακοίνωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Πάνω από 100 εκατ. είναι οι ξερι­ζω­μέ­νοι για πρώ­τη φορά στην ανθρώ­πι­νη Ιστο­ρία, εξαι­τί­ας νέων κυμά­των βίας ή παρα­τε­τα­μέ­νων συγκρού­σε­ων σε χώρες όπως η Αιθιο­πία, η Μπουρ­κί­να Φάσο, η Μιαν­μάρ, η Νιγη­ρία, το Αφγα­νι­στάν και η Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία του Κον­γκό, εξαι­τί­ας του νέου ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία… σύμ­φω­να με την τελευ­ταία ανα­κοί­νω­ση της Υπα­της Αρμο­στεί­ας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Πάνω από 275 εκατ. άνθρω­ποι κιν­δυ­νεύ­ουν να βρε­θούν σε συν­θή­κες πεί­νας σε όλο τον κόσμο, εξαι­τί­ας της παγκό­σμιας επι­σι­τι­στι­κής κρί­σης που πολ­λα­πλα­σιά­στη­κε από τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία. Οι φτω­χό­τε­ρες χώρες στη Βόρεια Αφρι­κή και στη Μέση Ανα­το­λή απει­λού­νται με λιμό. Νέα μαζι­κά κύμα­τα ξερι­ζω­μού θα εκδη­λω­θούν το επό­με­νο διάστημα…

Αυτός είναι ο τρα­γι­κός απο­λο­γι­σμός του «κόσμου της ειρή­νης και της ασφά­λειας», που τάχα θα επι­κρα­τού­σε μετά από τις ανα­τρο­πές του σοσια­λι­σμού στην ΕΣΣΔ και στις άλλες χώρες της Ανα­το­λι­κής Ευρώ­πης πριν από τριά­ντα χρόνια!

Αυτά είναι τα αμεί­λι­κτα δεδο­μέ­να που σημα­δεύ­ουν την φετι­νή Παγκό­σμια Μέρα Προσφύγων!

Απο­δει­κνύ­ε­ται ότι ο ξερι­ζω­μός προ­κα­λεί­ται από την καπι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα και τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, βρί­σκε­ται στο DNA του συστή­μα­τος της εκμε­τάλ­λευ­σης. Δεν είναι ούτε μια «φυσιο­λο­γι­κή μετα­κί­νη­ση πλη­θυ­σμών στην ιστο­ρία της ανθρω­πό­τη­τας», όπως ισχυ­ρί­ζο­νται οι εκπρό­σω­ποι του κοσμο­πο­λι­τι­σμού του κεφα­λαί­ου, ούτε ο τυχο­διω­κτι­σμός της παρά­νο­μης μετα­νά­στευ­σης, όπως ισχυ­ρί­ζο­νται άλλοι εθνι­κι­στές, απαι­τώ­ντας την έντα­ση της καταστολής.

Η πολι­τι­κή της ΕΕ και των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων στο Προ­σφυ­γι­κό — Μετα­να­στευ­τι­κό είναι απάν­θρω­πη. Χρη­σι­μο­ποιούν τους ξερι­ζω­μέ­νους για να γίνο­νται το πιο φθη­νό και άγρια εκμε­ταλ­λευό­με­νο εργα­τι­κό δυνα­μι­κό των μονο­πω­λί­ων ή εργα­λείο στα γεω­πο­λι­τι­κά τους παζά­ρια, όπως επι­βε­βαιώ­νε­ται με το δρά­μα των Ουκρα­νών προσφύγων.

Το νέο Σύμ­φω­νο για τη Μετα­νά­στευ­ση και το Ασυ­λο είναι απο­κα­λυ­πτι­κό. Η περι­βό­η­τη «ευρω­παϊ­κή αλλη­λεγ­γύη» είναι ο δια­μοι­ρα­σμός της κατα­στο­λής και της εκμε­τάλ­λευ­σης των ξερι­ζω­μέ­νων, της Eurodac και της Frontex, των επαναπροωθήσεων.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα είναι ακό­μη η προ­σω­ρι­νή προ­στα­σία που δόθη­κε στους Ουκρα­νούς πρό­σφυ­γες, η οποία συνο­δεύ­τη­κε από τις ρατσι­στι­κές δηλώ­σεις για τους «λευ­κούς, ομό­δο­ξους, πραγ­μα­τι­κούς» πρό­σφυ­γες, σε αντί­θε­ση με τους «αλλό­θρη­σκους και μελα­ψούς» κυνη­γη­μέ­νους των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμ­βά­σε­ων στη Μέση Ανα­το­λή και αλλού, καθώς και από τη συζή­τη­ση για την κάλυ­ψη των κενών σε φθη­νά εργα­τι­κά χέρια σε κλά­δους, π.χ. στον ελλη­νι­κό τουρισμό.

Ενώ το βάρ­βα­ρο σχέ­διο της Μεγά­λης Βρε­τα­νί­ας, που θα μετα­φέ­ρει τους αιτού­ντες άσυ­λο και πρό­σφυ­γες στη Ρουά­ντα μετά από συμ­φω­νία των δύο χωρών, έχει ήδη βρει χει­ρο­κρο­τη­τές σε χώρες της ΕΕ «της δημο­κρα­τί­ας και των αξιών», όπως η Δανία!

Το ίδιο απάν­θρω­πη είναι η πολι­τι­κή όλων των ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων, που εμπλέ­κουν ολο­έ­να και πιο ενερ­γά τη χώρα στους επι­κίν­δυ­νους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και υλο­ποιούν απα­ρέ­γκλι­τα την πολι­τι­κή της ΕΕ στο Προ­σφυ­γι­κό — Μετα­να­στευ­τι­κό για λογα­ρια­σμό της εγχώ­ριας αστι­κής τάξης. Εφαρ­μό­ζουν τον απα­ρά­δε­κτο Κανο­νι­σμό του Δου­βλί­νου, που φέρ­νει τον διπλό εγκλω­βι­σμό των ξερι­ζω­μέ­νων στη χώρα και την ντρο­πή της Μόριας ή των νέων υπερ­δο­μών — φυλα­κών. Υλο­ποιούν τις Οδη­γί­ες για το αντι­δρα­στι­κό κατα­σκεύ­α­σμα της έννοιας της «ασφα­λούς τρί­της χώρας», που μετα­τρέ­πει σε κου­ρε­λό­χαρ­το τη Συν­θή­κη της Γενεύ­ης και νομι­μο­ποιεί τις επα­να­προ­ω­θή­σεις, εφαρ­μό­ζουν την κατά­πτυ­στη Κοι­νή Δήλω­ση ΕΕ — Τουρ­κί­ας, που αξιο­ποιεί η τουρ­κι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα εργα­λειο­ποιώ­ντας τους απελ­πι­σμέ­νους πρόσφυγες.

Πάνω σε αυτό το έδα­φος ξεδι­πλώ­νε­ται η πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, που έφε­ρε νέα άδι­κα μέτρα, όπως το κλεί­σι­μο του προ­γράμ­μα­τος ΕΣΤΙΑ. Οι πανη­γυ­ρι­σμοί για την απο­συμ­φό­ρη­ση των νησιών και τη μεί­ω­ση του προ­σφυ­γι­κού πλη­θυ­σμού στη χώρα κρύ­βουν την απο­δε­δειγ­μέ­νη απο­γεί­ω­ση της πρα­κτι­κής των επα­να­προ­ω­θή­σε­ων επί των ημε­ρών της, τους χιλιά­δες ξερι­ζω­μέ­νους που έχουν μεί­νει εντε­λώς απρο­στά­τευ­τοι, άστε­γοι και χωρίς χαρ­τιά. Ανθρω­ποι «αόρα­τοι», που γίνο­νται τα θύμα­τα της πιο βάρ­βα­ρης εκμετάλλευσης.

Οι πρό­σφα­τες δηλώ­σεις του πρω­θυ­πουρ­γού, για την αξιο­ποί­η­ση του προ­σφυ­γι­κού και μετα­να­στευ­τι­κού πλη­θυ­σμού στην αντι­με­τώ­πι­ση του προ­βλή­μα­τος της δημο­γρα­φι­κής πίε­σης και της «έλλει­ψης εργα­τι­κών χεριών» σε τομείς όπως η αγρο­τι­κή παρα­γω­γή και οι κατα­σκευ­ές, είναι μνη­μείο κυνι­σμού! Το σύγ­χρο­νο σκλα­βο­πά­ζα­ρο των μετα­να­στών εργα­τών γης, όπως στη Νέα Μανω­λά­δα, στον Μαρα­θώ­να, στα θερ­μο­κή­πια της Κρή­της κ.α., έφτα­σε στο σημείο να δια­φη­μί­ζει ο αρμό­διος υπουρ­γός Μετα­νά­στευ­σης και Ασυ­λου ως πρό­τυ­πο τη «μεγά­λη επι­τυ­χία των χωρών του Κόλ­που», δηλα­δή την επι­τυ­χία των χιλιά­δων νεκρών μετα­να­στών εργα­τών που έχει προ­κα­λέ­σει τη διε­θνή κατα­κραυ­γή. Αθλιότητα!

Απλώ­νου­με το ταξι­κό και διε­θνι­στι­κό χέρι της αλλη­λεγ­γύ­ης και της συνα­δέλ­φω­σης σε όλους τους ξερι­ζω­μέ­νους, στους δεκά­δες χιλιά­δες πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες που βρί­σκο­νται στη χώρα μας, στα εκα­τομ­μύ­ρια πρό­σφυ­γες παγκό­σμια. Αντι­πα­λεύ­ου­με τον ρατσι­σμό, τη μισαλ­λο­δο­ξία, τον εθνι­κι­σμό και τον φασισμό.

Καλού­με όλους τους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες, την εργα­τι­κή τάξη και τον λαό της χώρας μας, τους λαούς σε ολό­κλη­ρη την Ευρώ­πη και σε όλο τον κόσμο, να θέσουν στο στό­χα­στρο τον πραγ­μα­τι­κό ένο­χο του ξερι­ζω­μού, το καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα της εκμε­τάλ­λευ­σης και των ληστρι­κών πολέμων.

Να συσπει­ρω­θούν στα σωμα­τεία τους και στους φορείς του εργα­τι­κού και λαϊ­κού κινή­μα­τος και να οργα­νώ­σουν τον κοι­νό τους αγώ­να για ζωή και δου­λειά με δικαιώ­μα­τα. Να συμπο­ρευ­τούν με το ΚΚΕ και να βάλουν τη σφρα­γί­δα τους στις εξε­λί­ξεις, στον δρό­μο της ανα­τρο­πής του σάπιου καπι­τα­λι­σμού, που γεν­νά πολέ­μους, εκμε­τάλ­λευ­ση, φτώ­χεια και προσφυγιά.

Το ΚΚΕ παλεύ­ει για:

- Απε­μπλο­κή της χώρας μας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και τις επεμ­βά­σεις. Να στα­μα­τή­σει η εμπλο­κή της χώρας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο της Ουκρα­νί­ας. Να κλεί­σουν τώρα όλες οι ΝΑΤΟι­κές βάσεις.

- Να στα­μα­τή­σει το συστη­μα­τι­κό ξήλω­μα της Συν­θή­κης της Γενεύ­ης για τους πρό­σφυ­γες. Προ­στα­σία των δικαιω­μά­των τους στο άσυ­λο και στις χώρες του πραγ­μα­τι­κού προ­ο­ρι­σμού τους, με εξα­σφά­λι­ση της ασφα­λούς δια­βί­ω­σής τους, σε ανοι­χτούς και αξιο­πρε­πείς χώρους φιλο­ξε­νί­ας, σε ξενο­δο­χεία και δια­με­ρί­σμα­τα για όσο διά­στη­μα παρα­μέ­νουν στη χώρα. Οχι στις επα­να­προ­ω­θή­σεις, στις απε­λά­σεις και στις υπερ­δο­μές — φυλα­κές. Να κλεί­σουν όλα τα hot spots και οι Κλει­στές Ελεγ­χό­με­νες Δομές. Να καταρ­γη­θούν ο Κανο­νι­σμός του Δου­βλί­νου, η Κοι­νή Δήλω­ση ΕΕ — Τουρ­κί­ας και το κατα­σκεύ­α­σμα της «ασφα­λούς τρί­της χώρας».

- Αμε­σα μέτρα για την έντα­ξη των προ­σφύ­γων σε ζωή και δου­λειά με δικαιώ­μα­τα, με πρό­σβα­ση σε αξιο­πρε­πή στέ­γα­ση, εργα­σία, Παι­δεία, Κοι­νω­νι­κή Πρό­νοια, με ευθύ­νη του κρά­τους και χωρίς την εμπλο­κή των ΜΚΟ, με ιδιαί­τε­ρη φρο­ντί­δα για τις γυναί­κες που έχουν υπο­στεί βία και διωγ­μούς και τους ασυ­νό­δευ­τους ανή­λι­κους, που δεν πρέ­πει να απε­λαύ­νο­νται μετά από την ενη­λι­κί­ω­σή τους.

- Να δια­σφα­λι­στούν οι θέσεις εργα­σί­ας όλων των εργα­ζο­μέ­νων στις προ­σφυ­γι­κές δομές και υπη­ρε­σί­ες, να κατα­βλη­θούν όλα τα δεδου­λευ­μέ­να και να απορ­ρο­φη­θούν ως μόνι­μο προ­σω­πι­κό σε κρα­τι­κές δομές, δήμους και περιφέρειες.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ!

ΖΗΤΩ Ο ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΟΣ ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΣ!

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο