Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ανακοίνωση για την παρουσία αστυνομίας στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης

Ανα­κοί­νω­ση για την παρου­σία των αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων στο Νοσο­κο­μείο «Παί­δων Πεντέ­λης» εξέ­δω­σε το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, ενη­με­ρώ­νο­ντας παράλ­λη­λα ότι ο Κοι­νο­βου­λευ­τι­κός Εκπρό­σω­πος του Κόμ­μα­τος Θανά­σης Παφί­λης επι­κοι­νώ­νη­σε με τον υπουρ­γό Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη ζητώ­ντας την απο­χώ­ρη­ση των δυνά­με­ων αυτών.

Συγκε­κρι­μέ­να:

«Μετά τις αγω­γές του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας σε βάρος των εργα­ζο­μέ­νων του Παί­δων Πεντέ­λης, που αγω­νί­ζο­νται για να μη συρ­ρι­κνω­θούν οι υπη­ρε­σί­ες που προ­σφέ­ρει το νοσο­κο­μείο, η κυβέρ­νη­ση έφτα­σε σήμε­ρα στο σημείο να στεί­λει στο νοσο­κο­μείο αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις και κλού­βες των ΜΑΤ!

Για το περι­στα­τι­κό αυτό, το οποίο δεί­χνει ότι για την κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή ο εχθρός είναι οι υγειο­νο­μι­κοί που παλεύ­ουν για να κρα­τή­σουν ανοι­χτό ένα κρί­σι­μο νοσο­κο­μείο, παρέμ­βα­ση στον υπουρ­γό Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη έκα­νε ο Κοι­νο­βου­λευ­τι­κός Εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Θανά­σης Παφί­λης ζητώ­ντας να απο­χω­ρή­σουν άμε­σα οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις. Το ΚΚΕ στη­ρί­ζει τον αγώ­να και τα δίκαια αιτή­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων του Νοσο­κο­μεί­ου Παί­δων Πεντέλης.

Εδώ και τώρα να απο­συρ­θούν οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις από το νοσο­κο­μείο και να στα­μα­τή­σουν οι τρο­μο­κρα­τι­κές αγω­γές σε βάρος των εργα­ζο­μέ­νων. Εδώ και τώρα να απο­κα­τα­στα­θεί η πρό­τε­ρη λει­τουρ­γία του και να ανα­βαθ­μι­στεί ως πλή­ρες, σύγ­χρο­νο, δημό­σιο και δωρε­άν νοσο­κο­μείο Παίδων».

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο