Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Ανακοίνωση για την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τη Σύνο­δο Κορυ­φής του ΝΑΤΟ στη Μαδρί­τη, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονί­ζει τα εξής:

«Η Σύνο­δος Κορυ­φής του ΝΑΤΟ στη Μαδρί­τη, στις 29–30 Ιου­νί­ου, θα απο­τε­λέ­σει “αιχ­μή του δόρα­τος” για την περαι­τέ­ρω κλι­μά­κω­ση της ΝΑΤΟι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας ενα­ντί­ον των λαών, αλλά και για την όξυν­ση των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών, που αυτή την περί­ο­δο εκδη­λώ­νο­νται με τη σφο­δρή πολε­μι­κή σύγκρου­ση στην Ουκρανία.

Με τη Σύνο­δο Κορυ­φής του ΝΑΤΟ επι­διώ­κε­ται η ισχυ­ρο­ποί­η­ση της επι­θε­τι­κής “Στρα­τη­γι­κής Αντί­λη­ψης του ΝΑΤΟ”, με κύρια σημεία:

- Την ενί­σχυ­ση και μονι­μο­ποί­η­ση των δυνά­με­ων του ΝΑΤΟ στην περιο­χή του πολέ­μου, στην Ανα­το­λι­κή Ευρώπη.

- Την επέ­κτα­ση της δρά­σης της ΝΑΤΟι­κής συμ­μα­χί­ας ‑αυτο­τε­λώς ή και με συνερ­γα­ζό­με­να κρά­τη- σε όλη την υδρό­γειο, όπως στον Ινδοει­ρη­νι­κό που εξε­λίσ­σε­ται σε “θερ­μή” περιο­χή με ξεχω­ρι­στή θέση στον αντα­γω­νι­σμό ΗΠΑ — Κίνας.

- Την προ­ώ­θη­ση της διεύ­ρυν­σης του ΝΑΤΟ, με την έντα­ξη σε πρώ­τη φάση της Σου­η­δί­ας και της Φιν­λαν­δί­ας και με στό­χο την παρα­πέ­ρα περι­κύ­κλω­ση της Ρωσίας.

- Τον εκσυγ­χρο­νι­σμό του συμ­βα­τι­κού, αλλά και πυρη­νι­κού οπλο­στα­σί­ου, με νέα εξο­πλι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα — μαμούθ, που θα κλη­θούν να πλη­ρώ­σουν οι λαοί.

Οι απο­φά­σεις αυτές σημα­το­δο­τούν την κλι­μά­κω­ση και γενί­κευ­ση της σύγκρου­σης ανά­με­σα στο ευρω­α­τλα­ντι­κό στρα­τό­πε­δο από τη μία και στο ‑υπό δια­μόρ­φω­ση- ευρω­α­σια­τι­κό, με επι­κε­φα­λής την Κίνα και τη Ρωσία από την άλλη.

Πρό­κει­ται για μια σύγκρου­ση απρό­βλε­πτων δια­στά­σε­ων για το μοί­ρα­σμα των αγο­ρών, των ενερ­γεια­κών και γενι­κό­τε­ρα των πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κών πηγών, που δια­μορ­φώ­νουν τους όρους για ένα νέο γύρο ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων με μεγά­λα θύμα­τα τους λαούς όλου του κόσμου. Αυτή την πορεία επι­βε­βαιώ­νουν, τόσο η δήλω­ση του υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας για ισχυ­ρο­ποί­η­ση του Οργα­νι­σμού Συλ­λο­γι­κής Ασφά­λειας (συμ­μα­χία χωρών με επι­κε­φα­λής τη Ρωσία), ως “αντί­βα­ρο” στο ΝΑΤΟ, όσο και η πρό­σφα­τη δήλω­ση του αρχη­γού των Ενό­πλων Δυνά­με­ων της Βρε­τα­νί­ας για “προ­ε­τοι­μα­σία πολε­μι­κής ανα­μέ­τρη­σης στην Ευρώπη”.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ “πρω­το­στα­τεί” στην υλο­ποί­η­ση αυτών των επι­κίν­δυ­νων σχε­δια­σμών, στέλ­νο­ντας πολε­μι­κό υλι­κό στην Ουκρα­νία, ανα­βαθ­μί­ζο­ντας τις αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις στη χώρα, δια­θέ­το­ντας ελλη­νι­κές στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις για τη στε­λέ­χω­ση των ΝΑΤΟι­κών σχη­μα­τι­σμών, εκτι­νάσ­σο­ντας τις δαπά­νες για εξο­πλι­σμούς που αφο­ρούν τις ανά­γκες του ΝΑΤΟ. Η πολι­τι­κή αυτή υπη­ρε­τεί το στό­χο της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης για γεω­πο­λι­τι­κή ανα­βάθ­μι­ση, ιδιαί­τε­ρα τμη­μά­των του κεφα­λαί­ου που κάνουν “χρυ­σές δου­λειές” από τη μετα­τρο­πή της Ελλά­δας σε μετα­φο­ρι­κό κι ενερ­γεια­κό κόμβο.

Αυτός είναι ο πραγ­μα­τι­κός στό­χος της εμπλο­κής κι όχι “η θωρά­κι­ση των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας ένα­ντι της τουρ­κι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας με εγγυ­η­τή το ΝΑΤΟ”, όπως λέγε­ται δια­χρο­νι­κά από όλες τις ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις. Άλλω­στε το ΝΑΤΟ, τηρώ­ντας τη γνω­στή στά­ση του “Πόντιου Πιλά­του”, τρο­φο­δο­τεί τις διεκ­δι­κή­σεις του τουρ­κι­κού κρά­τους, στο πλαί­σιο ενός σύν­θε­του “παζα­ριού” με την Τουρ­κία για τη δια­σφά­λι­ση της ΝΑ πτέ­ρυ­γας της συμ­μα­χί­ας και την προ­σπά­θεια απο­δυ­νά­μω­σης των σχέ­σε­ων Ρωσί­ας — Τουρκίας.

Την επι­θε­τι­κή στρα­τη­γι­κή του ΝΑΤΟ στη­ρί­ζουν και τα άλλα κόμ­μα­τα, ιδιαί­τε­ρα ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κρι­τι­κή στην κυβέρ­νη­ση μόνο για την απο­στο­λή οπλι­σμού και όχι για την εμπλο­κή στον πόλε­μο μέσω υπο­δο­μών (βάσεις κλπ), τις οποί­ες μάλι­στα εγκαι­νί­α­σε ο ίδιος ως κυβέρ­νη­ση. Παράλ­λη­λα, δηλώ­νει τη στή­ρι­ξή του στη διεύ­ρυν­ση του ΝΑΤΟ με τη Σου­η­δία και τη Φιν­λαν­δία, αλλά και στις κυρώ­σεις προς τη Ρωσία, που “ρίχνουν λάδι στη φωτιά” των ανταγωνισμών.

Η ενα­ντί­ω­ση των λαών στο ΝΑΤΟ και τις απο­φά­σεις της Συνό­δου Κορυ­φής απο­τε­λεί ζήτη­μα “ζωής και θανά­του”. Γι’ αυτό και το ΚΚΕ στη­ρί­ζει τις λαϊ­κές αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κές και φιλει­ρη­νι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, που έχουν απο­φα­σι­στεί τις ημέ­ρες της Συνό­δου Κορυ­φής, ενά­ντια μάλι­στα στο κλί­μα αυταρ­χι­σμού και κατα­στο­λής που καλ­λιερ­γεί η σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή κυβέρ­νη­ση της Ισπα­νί­ας. Θα συμ­με­τέ­χει σε αυτές με πολυ­με­λή αντι­προ­σω­πεία του στις κινη­το­ποι­ή­σεις, από κοι­νού με το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα των Εργα­ζο­μέ­νων της Ισπανίας.

Ο αγώ­νας για την απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, για να κλεί­σουν οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις της χώρας μας, για να μη στα­λούν ελλη­νι­κές στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις και οπλι­κά συστή­μα­τα εκτός συνό­ρων, είναι ο δρό­μος για να μη ματώ­σει ο λαός και να μην πλη­ρώ­σει τους σχε­δια­σμούς των ιμπε­ρια­λι­στών. Είναι η μόνη εγγύ­η­ση για την υπε­ρά­σπι­ση των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των, για την ενα­ντί­ω­ση στην αμφι­σβή­τη­ση των συνό­ρων της χώρας.

Ο λαός μπο­ρεί να χαρά­ξει τη δική του πορεία, ειρή­νης, συνερ­γα­σί­ας και κοι­νής πάλης με όλους τους λαούς, με απο­δέ­σμευ­ση από ΝΑΤΟ — ΕΕ, με τον λαό αφέ­ντη στον τόπο του, με την εξου­σία στα δικά του χέρια».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο