ΚΚΕ: Ανακοίνωση για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­ση για τη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία: «30 χρό­νια μετά τη διά­λυ­ση της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης και την ανα­τρο­πή του σοσια­λι­σμού, για την οποία πανη­γύ­ρι­σαν πολ­λοί, επει­δή υπο­τί­θε­ται θα έκα­νε τον κόσμο πιο “ειρη­νι­κό” και “ασφα­λή”, ένας ακό­μη ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος ξεσπά σε ευρω­παϊ­κό έδα­φος, μετά τον … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το ΚΚΕ: Ανα­κοί­νω­ση για τη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία.