Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Αντίπαλος στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ μπορεί να είναι μόνο ένα δυνατό ΚΚΕ

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε το εξής σχό­λιο για την ομι­λία του Αλ. Τσί­πρα στη συνε­δρί­α­ση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ:

«Αντί­πα­λοι στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ δεν μπο­ρεί να είναι αυτοί που στή­ρι­ξαν, εφάρ­μο­σαν και ουσια­στι­κά αθώ­ω­σαν αυτή την πολι­τι­κή, τόσο από τη θέση της κυβέρ­νη­σης όσο από τη θέση της αντι­πο­λί­τευ­σης, τρο­φο­δο­τώ­ντας τη συντη­ρη­τι­κο­ποί­η­ση τμη­μά­των του λαού και τελι­κά την ίδια την ΝΔ.

Μονα­δι­κός αντί­πα­λος και πραγ­μα­τι­κή μαχη­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση απέ­να­ντι στη στρα­τη­γι­κή του κεφα­λαί­ου και της ΕΕ, που είναι το κοι­νό πρό­γραμ­μα της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, μπο­ρεί να είναι μόνο ένα πιο δυνα­τό ΚΚΕ, όπως έκα­νε όλα αυτά τα χρό­νια με τις θέσεις και τη δρά­ση του υπέρ των εργα­ζο­μέ­νων και του λαού».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο