Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Αντίπαλο δέος στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση και δύναμη μαχητικής αντιπολίτευσης θα είναι μόνο ένα ακόμα πιο δυνατό ΚΚΕ

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε το εξής σχό­λιο για τη συνέ­ντευ­ξη του Κυρ. Μητσο­τά­κη στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό «Mega»:

«Ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης εκβιά­ζει και πάλι τον λαό με το δίλημ­μα “στα­θε­ρό­τη­τα ή περιπέτειες”.

Οι περι­πέ­τειες για τον λαό, όμως, βρί­σκο­νται στο ίδιο το πρό­γραμ­μα της ΝΔ που περιέ­γρα­ψε και περι­λαμ­βά­νει τα εκα­το­ντά­δες αντι­λαϊ­κά προ­α­παι­τού­με­να του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης, την επί­τευ­ξη ματω­μέ­νων πρω­το­γε­νών πλε­ο­να­σμά­των, την ίδρυ­ση ιδιω­τι­κών Πανε­πι­στη­μί­ων, την περαι­τέ­ρω ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση και εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Υγεί­ας κλπ.

Για την υλο­ποί­η­ση αυτού του προ­γράμ­μα­τος απαι­τεί­ται και η “αξιό­πι­στη”, δηλα­δή συναι­νε­τι­κή, αντι­πο­λί­τευ­ση που ζήτη­σε ο κ. Μητσο­τά­κης και την οποία θα προ­σφέ­ρουν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ.

Αντί­πα­λο δέος στην επό­με­νη αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και δύνα­μη μαχη­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης προς όφε­λος των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων θα είναι μόνο ένα ακό­μα πιο δυνα­τό ΚΚΕ».

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο