Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Αν οι εκπρόσωποι της ΝΔ αναζητούν σεξιστικές και υποτιμητικές για το γυναικείο φύλο, καταστάσεις, «ας κοιταχτούν στον καθρέφτη»

Αντι­κομ­μου­νι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα από στε­λέ­χη της κυβέρ­νη­σης με αφορ­μή την ανα­φο­ρά του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα στη Βου­λή για την πικρή εμπει­ρία που υπάρ­χει σε αρκε­τές χώρες από την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των πανε­πι­στη­μί­ων, όπως στη Σου­η­δία, όπου νέες κοπέ­λες οδη­γού­νται να ανα­ζη­τούν «sugar daddies» για να χορη­γή­σουν τις σπου­δές τους.

Ο εκπρό­σω­πος Τύπου του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος Νίκος Ρωμα­νός επι­τέ­θη­κε στο ΚΚΕ κατη­γο­ρώ­ντας το για «σεξι­σμό» ενώ δια­στρε­βλώ­νο­ντας τη θέση του, ισχυ­ρί­στη­κε ότι ο ΓΓ έκα­νε την «αδια­νό­η­τη δήλω­ση ότι οι φοι­τή­τριες για να πλη­ρώ­σουν τα δίδα­κτρά τους “θα ανα­γκά­ζο­νται να ανα­ζη­τούν “sugar daddies” με τα γνω­στά ανταλλάγματα”.

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΚΚΕ

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σχο­λιά­ζο­ντας την τοπο­θέ­τη­ση του εκπρο­σώ­που Τύπου της ΝΔ, αναφέρει:

«Στην προ­σπά­θεια τους να υπε­ρα­σπι­στούν το αντι­δρα­στι­κό κι αντι­συ­νταγ­μα­τι­κό τους νομο­σχέ­διο για την ίδρυ­ση ιδιω­τι­κών ΑΕΙ, οι εκπρό­σω­ποι της κυβέρ­νη­σης είχαν μέχρι τώρα κατα­φύ­γει στα ψέμα­τα, την συκο­φά­ντη­ση και τον αυταρ­χι­σμό. Τώρα κατα­φεύ­γουν και στη γελοιό­τη­τα ή, για να είμα­στε πιο ακρι­βείς, στην αυτογελοιοποίηση.

Αλή­θεια, δεν γνω­ρί­ζουν στη ΝΔ ότι η εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της παι­δεί­ας σε μια σει­ρά από χώρες έχει οδη­γή­σει ακό­μη και σε τέτοια φαι­νό­με­να σήψης, σαν κι αυτά που κατήγ­γει­λε ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, ανα­φε­ρό­με­νος σε εκπαι­δευ­τι­κά «μοντέ­λα» του εξωτερικού;

Δεν γνω­ρί­ζουν τα δημο­σιεύ­μα­τα και τις ανα­τρι­χια­στι­κές δια­φη­μί­σεις στο δια­δί­κτυο που επι­διώ­κουν να εκμε­ταλ­λευ­τούν νέες φοι­τή­τριες πατώ­ντας πάνω και στο τερά­στιο κόστος σπουδών;

Προ­φα­νώς και τα γνω­ρί­ζουν, απλά τους ενο­χλεί όταν ακού­γο­νται για­τί ανα­δει­κνύ­ουν όλη τη μπό­χα του σάπιου καπι­τα­λι­στι­κού κόσμου που εκπροσωπούν.

Υπο­τι­μη­τι­κή και σεξι­στι­κή είναι η απο­σιώ­πη­ση και η ανο­χή απέ­να­ντι σε τέτοια φαι­νό­με­να και κυρί­ως η στή­ρι­ξη μιας πολι­τι­κής που τα ανα­πα­ρά­γει, όχι η καταγ­γε­λία τους. Αν οι εκπρό­σω­ποι της ΝΔ ανα­ζη­τούν κατά­πτυ­στες, απα­ρά­δε­κτες, σεξι­στι­κές και υπο­τι­μη­τι­κές για το γυναι­κείο φύλο κατα­στά­σεις, ας κοι­τά­ξουν τις εκδη­λώ­σεις της φοι­τη­τι­κής τους παρά­τα­ξης, κοι­νώς «ας κοι­τα­χτούν στον καθρέφτη».

Είναι βαθιά γελα­σμέ­νοι, αν νομί­ζουν ότι με τέτοιες δια­στρε­βλώ­σεις και κου­το­πο­νη­ριές θα ξεφύ­γουν από τη λαϊ­κή και νεα­νι­κή οργή για το κατά­πτυ­στο νομο­σχέ­διο που θέλουν να ψηφίσουν».

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο