Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: «Απάντηση στο υπ. Παιδείας και την κατ’ εξακολούθηση διαστρέβλωση των θέσεων του ΚΚΕ»

«Το ότι ο κ. Γαβρό­γλου ήταν υπουρ­γός της αμά­θειας, το ξέρα­με. Το ότι έγι­νε υπουρ­γός καθ’ υπό­δει­ξη του ιερα­τεί­ου της εκκλη­σί­ας, το γνω­ρί­ζα­με επί­σης. Αυτό που δεν ξέρα­με είναι ότι εξε­λίσ­σε­ται σε κατά συρ­ροή προ­βο­κά­το­ρα, ακό­μη κι όταν τα ίδια τα πρα­κτι­κά της Βου­λής τον δια­ψεύ­δουν», ανα­φέ­ρει σχό­λιο του ΚΚΕ υπό τον τίτλο «Απά­ντη­ση στο δελ­τίο Τύπου του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας και την κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση δια­στρέ­βλω­ση των θέσε­ων του ΚΚΕ» .

«Όχι μόνο επα­να­λαμ­βά­νει αυτού­σιο το επι­χεί­ρη­μα των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, ότι το πρό­βλη­μα του σχο­λεί­ου είναι απο­κλει­στι­κά η Γ’ Λυκεί­ου, για να νομι­μο­ποι­ή­σουν τις αντι­δρα­στι­κές μεταρ­ρυθ­μί­σεις τους, αλλά φτά­νει στο σημείο να δια­στρε­βλώ­νει το ρητο­ρι­κό ερώ­τη­μα που έθε­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στη Βου­λή και το οποίο απά­ντη­σε λέγο­ντας ότι το πρό­βλη­μα είναι συνο­λι­κά ο εξε­τα­σιο­κε­ντρι­κός χαρα­κτή­ρας του σχο­λεί­ου, που οδη­γεί και την Γ’ Λυκεί­ου να έχει αυτό το χαρα­κτή­ρα», τονί­ζει το ΚΚΕ στο σχό­λιό του. Και κατα­λή­γο­ντας σημεί­ωσ­νει: «Τώρα το ποιός έχει άγχος φαί­νε­ται από την πρα­κτι­κή του υπουρ­γεί­ου να φέρ­νει νομο­σχέ­δια στα μου­λω­χτά, με κλει­στά σχο­λεία και πανε­πι­στή­μια και την επι­μο­νή στην αυτα­πό­δει­κτη δια­στρέ­βλω­ση, καθώς επί­σης και την επα­νει­λημ­μέ­νη άρνη­ση του Υπουρ­γού να απα­ντή­σει σε ερω­τή­σεις του ΚΚΕ στη Βουλή».

Έχει προη­γη­θεί η δια­στρέ­βλω­ση των θέσε­ων του ΚΚΕ από τον υπουρ­γό παι­δεί­ας την περα­σμέ­νη Τρί­τη από το βήμα της Βου­λής, ενώ νωρί­τε­ρα σήμε­ρα σε δελ­τίο Τύπου το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, μετα­ξύ άλλων, υπο­στή­ρι­ζε: «Σύμ­φω­να με το χθε­σι­νό δημο­σί­ευ­μα του Ριζο­σπά­στη (τίτλος: Συνει­δη­τή δια­στρέ­βλω­ση των θέσε­ων του ΚΚΕ) ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΚΚΕ Δημή­τρης Κoυ­τσού­μπας ανέ­φε­ρε: Τα ίδια επί της ουσί­ας λέτε και εσείς, όταν υπε­ρα­σπί­ζε­στε ότι η Ελλά­δα είναι η μόνη χώρα που δεν έχει Γ΄ Λυκεί­ου. Αυτό είναι το πρό­βλη­μα, κύριοι της Κυβέρ­νη­σης; Οπωσ­δή­πο­τε όχι. Ό,τι δηλα­δή απέ­δω­σε από το βήμα της Βου­λής ο κ. Γαβρό­γλου στον κ. Κου­τσού­μπα (“πως δήλω­σε το ότι δεν υπάρ­χει Γ Λυκεί­ου δεν είναι πρό­βλη­μα”) το απο­δί­δει και το χθε­σι­νό δημο­σί­ευ­μα του Ριζο­σπά­στη. Ποιος δια­στρε­βλώ­νει ποιον τελικά;».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο