Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: Απαράδεκτη η κυβερνητική μεθόδευση που εγκλωβίζει χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες στα νησιά του Αιγαίου

«Η κυβέρ­νη­ση, η οποία βρί­σκε­ται σε πλή­ρη αντί­θε­ση με την απαί­τη­ση των νησιω­τών, προ­χω­ρά τον επι­κίν­δυ­νο σχε­δια­σμό της για τη δημιουρ­γία νέων ελεγ­χό­με­νων-κλει­στών hotspot, κατα­δι­κά­ζο­ντας τα νησιά του Αιγαί­ου να γίνουν οι μόνι­μες μεγά­λες φυλα­κές της ΕΕ, εγκλω­βί­ζο­ντας εκεί χιλιά­δες πρό­σφυ­γες και μετανάστες.

Η μεθό­δευ­σή της είναι απα­ρά­δε­κτη. Προ­χω­ρά με το “απο­φα­σί­ζου­με και δια­τά­ζου­με”, με Πρά­ξη Νομο­θε­τι­κού Περιε­χο­μέ­νου κι επι­χει­ρεί να δημιουρ­γή­σει τετε­λε­σμέ­να» ανα­φέ­ρει ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ «για την Πρά­ξη Νομο­θε­τι­κού Περιε­χο­μέ­νου που επι­τάσ­σει εκτά­σεις για τη δημιουρ­γία κλει­στών hot spot στα νησιά του Αιγαίου.

«Οι δικαιο­λο­γί­ες, που επι­κα­λεί­ται, αντι­στρέ­φουν πλή­ρως την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Για την απα­ρά­δε­κτη και επι­κίν­δυ­νη κατά­στα­ση, που έχει δια­μορ­φω­θεί στα νησιά που έχουν hotspot, την ευθύ­νη έχει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, καθώς και η προη­γού­με­νη του ΣΥΡΙΖΑ, εφό­σον και οι δύο απο­δέ­χο­νται τη συμ­φω­νία ΕΕ-Τουρ­κί­ας και τον κανο­νι­σμό του Δουβλίνου.

Ο εγκλω­βι­σμός δεκά­δων χιλιά­δων ανθρώ­πων σε άθλιες συν­θή­κες, δημιουρ­γεί προ­βλή­μα­τα στα νησιά, αλλά και στους ίδιους τους πρό­σφυ­γες και τους μετα­νά­στες. Επί­σης η κατα­στο­λή σε βάρος προ­σφύ­γων-μετα­να­στών, καθώς και η ανο­χή της κυβέρ­νη­σης στη δρά­ση ακρο­δε­ξιών ομά­δων, οξύ­νει την κατά­στα­ση και δημιουρ­γεί εντά­σεις στα νησιά» προ­σθέ­τει η ανακοίνωση.

«Η κυβέρ­νη­ση, χωρίς ντρο­πή, λέει ότι έχει άλλη πολι­τι­κή από αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ, στην πρά­ξη όμως συνε­χί­ζει την υλο­ποί­η­ση των ίδιων κατευ­θύν­σε­ων που καθο­ρί­ζει η πολι­τι­κή της ΕΕ. Ο πυρή­νας αυτής της πολι­τι­κής προ­ϋ­πο­θέ­τει τα νησιά να είναι ο κύριος χώρος εγκλω­βι­σμού των προ­σφύ­γων-μετα­να­στών, προ­κει­μέ­νου ο μεγα­λύ­τε­ρος όγκος από αυτούς να ανα­γκά­ζε­ται να απο­δε­χθεί την επα­να­προ­ώ­θη­σή του σε χώρες, όπου μαί­νο­νται οι φλό­γες των πολέ­μων και των επεμ­βά­σε­ων. Επί­σης και οι δυο συμ­φω­νούν με την εμπλο­κή και χρη­μα­το­δό­τη­ση των ΜΚΟ, ενώ τα όσα ισχυ­ρί­ζο­νται περί ελέγ­χου και εξορ­θο­λο­γι­σμού τους είναι εντε­λώς παρα­πλα­νη­τι­κά» σημειώ­νει το ΚΚΕ.

Ανα­φέ­ρει ακό­μα ότι «η δημιουρ­γία και νέων κέντρων δε σημαί­νει ότι θα κλεί­σουν τα hotspot που υπάρ­χουν, παρά και ενά­ντια σε όσα κατά και­ρούς ισχυ­ρί­ζε­ται η κυβέρ­νη­ση» προ­σθέ­το­ντας «ακό­μα, η θέση της για ενί­σχυ­ση της απο­τρο­πής στα σύνο­ρα, όπως με το αίσχος του φράγ­μα­τος, δεν σημαί­νει τίπο­τα άλλο από αύξη­ση των πνιγ­μέ­νων παι­διών, των προ­σφύ­γων και μετα­να­στών, καθώς οι αιτί­ες που δημιουρ­γούν τις μεγά­λες προ­σφυ­γι­κές ροές παρα­μέ­νουν και ενι­σχύ­ο­νται, εφό­σον η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ ‑όπως και αυτή του ΣΥΡΙΖΑ- ενι­σχύ­ει την παρα­πέ­ρα εμπλο­κή της χώρας στα επι­θε­τι­κά σχέ­δια και επεμ­βά­σεις των ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-ΕΕ».

Το ΚΚΕ, κατα­λή­γο­ντας στην ανα­κοί­νω­σή του, καλεί το λαό των νησιών «να απα­ντή­σει στη νέα πρό­κλη­ση, εμμέ­νο­ντας και δυνα­μώ­νο­ντας την απαί­τη­σή του για απε­γκλω­βι­σμό εδώ και τώρα όλων των προ­σφύ­γων και μετα­να­στών, για να κλεί­σουν τα hotspot που ήδη υπάρ­χουν, να μη δημιουρ­γη­θεί κανέ­να νέο στρα­τό­πε­δο πολύ­χρο­νου εγκλω­βι­σμού χιλιά­δων προ­σφύ­γων και μεταναστών».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο