Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ: «Απαράδεκτη και εξοργιστική» η αποφυλάκιση του ναζιστή Πατέλη

«Απα­ρά­δε­κτη και εξορ­γι­στι­κή» η απο­φυ­λά­κι­ση Πατέ­λη σημειώ­νει σε ανα­κοί­νω­ση το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ και υπο­γραμ­μί­ζει πως «αντι­κει­με­νι­κά συν­δυά­ζε­ται με το κλί­μα προ­κλη­τι­κής ανο­χής» απέ­να­ντι στη νέα εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση των ναζιστών.

Η ανα­κοί­νω­ση:

«Προ­κα­λεί έντο­να το λαϊ­κό αίσθη­μα και προ­σβάλ­λει βάναυ­σα τα θύμα­τα της εγκλη­μα­τι­κής δρά­σης της ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής η σημε­ρι­νή από­φα­ση του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Ανα­στο­λών της Αθή­νας, για την απο­φυ­λά­κι­ση του δια­βό­η­του πυρη­νάρ­χη της Νίκαιας Γιώρ­γου Πατέλη.

Ένα χρό­νο μόλις μετά την κατα­δί­κη της Χρυ­σής Αυγής, η από­φα­ση απο­φυ­λά­κι­σης του επι­κε­φα­λής του Τάγ­μα­τος Εφό­δου, που δολο­φό­νη­σε τον Παύ­λο Φύσ­σα και ευθύ­νε­ται για δεκά­δες εγκλη­μα­τι­κές επι­θέ­σεις κατά μετα­να­στών, του γνω­στού “ό,τι κινεί­ται σφά­ζε­ται”, με το προ­κλη­τι­κό σκε­πτι­κό ότι δεν είναι επι­κίν­δυ­νος για τη διά­πρα­ξη νέων εγκλη­μά­των, είναι απα­ρά­δε­κτη και εξοργιστική.

Η σημε­ρι­νή από­φα­ση αντι­κει­με­νι­κά συν­δυά­ζε­ται με το κλί­μα προ­κλη­τι­κής ανο­χής που καλ­λιερ­γούν οι μηχα­νι­σμοί του αστι­κού κρά­τους και η κυβέρ­νη­ση απέ­να­ντι στη νέα εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση των ναζι­στών της Χρυ­σής Αυγής και των παρα­φυά­δων της, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και την Αθή­να, την επί­κλη­ση της ανι­στό­ρη­της θεω­ρί­ας των δύο άκρων που την αθωώνει.

Απο­δει­κνύ­ει, για άλλη μια φορά, ότι το αστι­κό κρά­τος και οι θεσμοί του ούτε θέλουν ούτε μπο­ρούν ποτέ να ξεκό­ψουν ορι­στι­κά με το φασι­σμό, για­τί το εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα τον έχει ανά­γκη. Να τον αξιο­ποιεί πολύ­μορ­φα ενά­ντια στο λαό, να κάνει τη “βρώ­μι­κη δου­λειά” για το χτύ­πη­μα του εργα­τι­κού και λαϊ­κού κινήματος.

Επι­βε­βαιώ­νει τις προει­δο­ποι­ή­σεις του ΚΚΕ ότι κανέ­νας εφη­συ­χα­σμός απέ­να­ντι στη φασι­στι­κή δρά­ση δεν επι­τρέ­πε­ται. Λαϊ­κή επα­γρύ­πνη­ση και κινη­το­ποί­η­ση τώρα, για την από­κρου­ση και απο­μό­νω­ση των φασι­στών παντού, οργά­νω­ση του αγώ­να για την ανα­τρο­πή του σάπιου συστή­μα­τος που γεν­νά και τρέ­φει τα φασι­στι­κά και ναζι­στι­κά εκτρώματα».

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο